Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(30) czeska teoria literatury (pod gościnną redakcją Libora Martinka) | 107-123

Article title

Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Notion of “World” in the Conceptions of the Prague School and in Doležel’s Theory of Fictional Narration The article presents and discusses several approaches to the notion of “the world” as exhibited by members of the Prague School and present in Doležel’s writings in an attempt to pinpoint significant differences as well as common ground in their use of the term. In the course of the article, the author focuses primarily on the use of the term referring to either the description of the setting in individual works of literature, or referring to the surrounding empirical reality, paying particular attention to systems of references. The core of the article provides a detailed analysis of “intentional” reality according to Mukařovský and Ingarden, as well as a relational analysis of the variants of the term in the works of Doležel and Vodička. The author concludes that although some instances of the use of the term do appear to overlap with regard to the notion in question, one cannot be satisfied with considering them as synonymous, since the fundamental divergences in their use stem from different reference subjects. (Translated from Czech by Małgorzata Kalita)

Keywords

Contributors

  • Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Czech Literature

References

  • Chvatík, K.: Strukturální estetika. Brno: Host, 2001. Doležel, L.: Narrative Modes in Czech Literature. Toronto – Buffalo: University of Toronto Press, 1973. Doležel, L.: Narativní způsoby v české literature. Praha: Československý spisovatel 1993. DoležeL, L.: Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Od Aristotela k Pražské škole. Brno: Host 2000. Doležel, L.: Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum 2003. Doležel, L.: Felix Vodička a moderní naratologie. „Česká literatura” 44, 1996, č. 4, s. 339-345. Doležel, L.: Kompozice „Labyrintu světa a ráje srdce” J. A. Komenského, „Česká literatura” 17, 1969, č. 1/2, s. 37-54. Doležel, L.: Mimesis and Possible Worlds, „Poetics Today” 9, 1988, s. 475-496. Doležel, L.: Strukturální tematologie a sémantika možných světů. Případ dvojníka. „Česká literatura” 39, 1991, č. 1, s. 1-13. Doležel, L.: O možných světech, fikčnosti a o tom, co nám zabraňuje beztrestně žvanit, „Česká literatura” 53, 2005, č. 2, s. 240-253 [Wywiad; rozm. przepr.: P. A. Bílek, T. Kubíček]. Eco, U.: The Limits of Interpretation. Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 1994. Fořt, B.: Úvod do sémantiky fikčních světů. Brno: Host ,2005. Fořt, B.: Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. Hankiss, J.: Les problèmes du milieu, Helicon 3, 1941. Ingarden, R.: O poznávání literárního díla. Přel. Hana Jechová, Praha: Československý spisovatel 1967. Ingarden, R.: Das literarische Kunstwerk. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1965 (česky: Umělecké dílo literární. Přel. Antonín Mokrejš, Praha: Odeon, 1989). Jacquenod, C.: Cotribution à une étude du concept de fiction, Berne: Lang, 1988. Jedlička, A.: Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická. Praha: Česká akademie věd a umění, 1948. Jungmann, J.: Slovesnost aneb Náuka o výmluvnosti prozaické, básnické i řečnické se sbírkou příkladů v nevázené i vázané řeči. Praha: České Museum, 1845. Martin, Th. L.: Poiesis and Possible Worlds: A Study in Modality and Literary Theory. Toronto − Buffalo − London: University of Toronto Press 2004. Mukařovský, J.: Filozofie jazyka básnického. [In:] Wiener slawistischer Almanach, Bd. 8, 1981, s. 13-76. Mukařovský, J.: Filozofie jazyka básnického. [In:] Idem, Básnická sémantika. Univerzitní přednášky Praha – Bratislava, ed. Miroslav Procházka, Praha : Karolinum 1995, s. 75-122. Mukařovský, J.: Filozofie básnické struktury. [In:] Wiener slawistischer Almanach, Bd. 8, 1981, s. 77–116. Mukařovský, J.: Předmluva. [In:] Idem, Kapitoly z české poetiky III, Praha: Svoboda 1948, s. 9–13. Mukařovský, J.: Básnická sémantika. Univerzitní přednášky Praha – Bratislava, ed. Miroslav Procházka, Praga: Karolinum 1995. Pavel, Th. G.: Fictional Worlds, Cambridge − Massachusetts − London: Harvard University Press 1986. Petsch, R.: Wesen und Formen der Erzählkunst, Halle/Saale: Max Niemeyer Verlag 1942. Ronen, R.: Possibe Worlds in Literary Theory, Cambridge: Cambridge University Press 1994. Ryan, M.-L.: Possible Worlds, Artifical Intelligence and Narrative Theory. Bloomington – Indianapolis : Indiana University Press, 1991. Sládek, O.: Fiktivní a fikční světy. Několik poznámek k teoretickým přístupům Felixe Vodičky a Lubomíra Doležela. [In:] Jedličková, Alice (red.): Felix Vodička 2004, Praha: ÚČL AV ČR 2004, s. 99–106. Sládek, O.: K teorii a metodologii Lubomíra Doležela. [In:]: Fořt, Bohumil (red.): Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 2012, s. 15−39. Sládek, O., Fořt, B.: The Prague School and Lubomír Doležel’s Theory of Fictional Worlds. W: Schmid, Wolf (Hrsg.): Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze, Berlin − New York: Walter de Gruyter 2009, s. 313/352. Tomaševskij, B.: Teorie literatury, přel. Renáta i Karel Štindl, Praha: Lidové nakladatelství 1970. Traill, N. H.: Possible Worlds of the Fantastic. The Rise of the Paranormal in Literature. Toronto: University of Toronto Press 1996. Vodička, F.: Struktura vývoje. Praha: Dauphin 1998 [1969]. Vodička, F.: Počátky krásné prózy novočeské. Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Jinočany: Nakladatelství H&H 1994 [1948]. Vodička, F. (ed.): Dějiny české literatury II. Literatura národního obrození. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1960. Vodička, F.: Jungmannova úloha v českém obrození, „Slovo a slovesnost” 10, 1948, s. 129–135. Vodička, F.: Kulturní politika Josefa Jungmanna. [In:] Idem, Cesty a cíle obrozenské literatury. Praha: Československý spisovatel 1958, s. 127–145. Vodička, F.: Obrození jako problém literární. [In:] Idem, Struktura vývoje, Praha: Dauphin, 1998, s. 81–104.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2798/2184

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9361218d-1eff-4dc9-80c6-defc02b22881
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.