Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8 | 569-578

Article title

Film „Klasa” Laurenta Cantenta w świetle prądów i kierunków współczesnej pedagogiki

Content

Title variants

EN
Film Entre les murs by Laurent Cantent in the light of trends of contemporary pedagogy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza. Film Klasa poprzez rezygnację z klasycznej filmowej narracji staje się „papierkiem lakmusowym” samej rzeczywistości. Eksperyment psycho-społeczny ukazany w formie filmu ujawnia bolesne zderzenie współczesnych teorii pedagogicznych z zarejestrowaną okiem kamery szkolną quasi-rzeczywistością, w której możemy dojrzeć dynamicznie zachodzące procesy i przemiany społeczne w mikroskali. Omówienie koncepcji. Autor artykułu odwołuje się do takich kierunków i prądów współczesnej pedagogiki jak rekonstrukcjonizm, globalizm i edukacja międzykulturowa, a następnie zestawia je z filmem rozumianym jako tekst kultury, odzwierciedlający bolączki współczesnego społeczeństwa. Sporo uwagi poświęcono metodom formalnym, jakimi posłużono się w omawianym obrazie (performans, improwizacja) oraz ich wpływowi na ostateczny kształt dzieła. Wyniki i wnioski. Autor stwierdza, że rozwiązania formalne, które czynią film rodzajem eksperymentu psycho-społecznego, ujawniły pewne słabości ww. nurtów współczesnej pedagogiki. Rzeczywistość szkolna, którą rekonstruują twórcy filmu Klasa, nie radzi sobie z dynamicznie zachodzącymi w społeczeństwach przemianami, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nie nadążająca za owymi przemianami inteligencja emocjonalna. Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Nowatorskość w kontekście filmowego opowiadania nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem do jego osiągnięcia – ujawnienie mechanizmów jakimi rządzi się współczesna szkolna rzeczywistość. Projekt Klasa okazuje się zatem niezwykle cenny zarówno z punktu widzenia pedagogiki, jak i filmoznawstwa.
EN
Thesis. The film Entre les murs by giving up the classic film narrative becomes a "litmus test" of reality itself. The psycho-social experiment presented in the film reveals a painful collision of contemporary pedagogical theories with a quasi-reality registered by camera, in which we can see dynamically occurring processes and social changes in a microscale. Discussed concepts. The author of the article refers to such trends of contemporary pedagogy as reconstructionism, globalism and intercultural education, and then combines them with a film which is understood as a text of culture, reflecting the problems of contemporary society. Much attention has been paid to the formal methods used in the discussed picture (performance, improvisation) and their influence on the final shape of the work. Results and conclusions. The author states that formal solutions that make the film a kind of psycho-social experiment revealed some weaknesses of the above-mentioned trends of contemporary pedagogy. School reality, which is reconstructed by the creators of the film Entre les murs, does not cope with dynamic changes in societies. One of the reason for this situation is emotional intelligence that is not keeping up with these changes. Originality/cognitive value of the approach. Innovation in the context of a film story is not a goal itself, but only a way to achieve it – revealing the mechanisms that are charakteristic of modern school reality. Entre les murs project, thus, turns out to be extremely valuable both from the point of view of pedagogy and film studies.

Year

Issue

8

Pages

569-578

Physical description

Contributors

 • Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

References

 • Barratier, Ch. (2004). Pan od muzyki. Francja, Niemcy, Szwajcaria: Vega film, Banque Populaire Images 4, CP Medien AG.
 • Brennan, I., Falchuk, B. i in. (2009). Glee. USA: Brad Falchuk Teley-Vision, Ryan Murphy Productions, 20th Century Fox Television.
 • Burszta, M. (2008) Ośla ławka demokracji. Pobrane z: http://www.filmweb.pl/reviews/O%C5%9Bla+%C5%82awka+demokracji-7047.
 • Cantent, L. (2008). Klasa. Francja: Haut et Court, France 2 Cinéma, Canal+.
 • Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. tłum. A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
 • Hendrykowski, M. (1988). Autor jako problem poetyki filmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Leszczyński, W. (1981). Konopielka. Polska: Zespół Filmowy Perspektywa.
 • Marczewski, W. (1978). Zmory. Polska: Zespół Filmowy Tor
 • Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Ortega, K. (2006). High School Musical. USA: Salty Pictures, First Street Films.
 • Pasikowski, W. (1996). Słodko-gorzki. Polska: Visa Film International.
 • Raag, I. (2007). Nasza klasa. Estonia: Amrion, Eesti Televisioon (ETV).
 • Rubacha, K. (2009). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. (ss. 34-57). Warszawa: PWN.
 • Smith, J. N. (1995). Młodzi gniewni. USA: Hollywood Pictures, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films, Via Rosa Productions.
 • Sobol, E., Stankiewicz, A. (2007). Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Star, D. (1990). Beverly Hills 90210. USA: 90210 Productions, Fair Dinkum Productions, Propaganda Films.
 • Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Weir, P. (1989). Stowarzyszenie Umarłych Poetów. USA: Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV, A Steven Haft Production.
 • Zarzecki, L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9363de44-4705-449f-8350-fb70e0213713
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.