Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 231 | 101-119

Article title

Unowocześnianie konsumpcji a postawy etyczne konsumentów na rynkach finansowych

Content

Title variants

EN
Modernizing consumption and ethical attitudes of consumers on the financial markets

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie zawiera analizy dotyczące dwóch istotnych trendów we współczesnej konsumpcji na rynkach finansowych, tj. konsumpcji nowoczesnej oraz konsumpcji etycznej. W pierwszym przypadku szczególną uwagę zwrócono na aktywność konsumentów i konkretne przejawy zachowań związanych z unowocześnianiem konsumpcji, a w drugim na postawy etyczne konsumentów. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że unowocześnianie konsumpcji na rynkach finansowych związane jest przede wszystkim ze wzrostem aktywność konsumentów, czyli ze wzrostem ilości i zakresu korzystania z poszczególnych usług finansowych, a w niewielkim zakresie dotyczy nowoczesnych form konsumpcji i korzystania z tych usług. Badania pokazują także, że wśród konsumentów dominują postawy relatywistyczne, które przejawiają się w chęci postępowania etycznego na rynkach finansowych, ale w określonych sytuacjach są oni w stanie nadużyć norm etycznych, a nawet ominąć przepisy prawa. Ponadto można wyróżnić konsumentów konserwatywnie etycznych, którzy kierują się tradycyjnymi normami etycznymi w postępowaniu na rynkach finansowych, oraz konsumentów etycznie hedonistycznych, którzy nie zwracają uwagi na kwestie etyczne w wyborach na rynkach finansowych.
EN
The study contains analyses of two very important trends on contemporary financial markets: modern consumption and ethical consumption. According to first trend activity and particular forms of modern consumption on financial markets were taken in consideration. According to second trend ethical attitudes were analyzed. The study lead to the conclusion modernization of consumption on financial markets is related more to increasing their activity on markets, e.g. increasing quantity and scope of consumption of financial services, rather than using modern form and ways of consumption of financial services. Research shows also that majority of consumers represent relativistic attitudes which are manifest in the desire of ethical behaviors in the financial markets, but in certain situations they are able to abuse the ethical norms and even laws. In addition, in the financial market some consumers represent conservative ethical attitudes and follow traditional ethical standards in behaviors on the financial markets and minority of customers who represents ethically hedonistic attitudes and do not pay attention to ethical issues in the decisions on financial markets.

Year

Volume

231

Pages

101-119

Physical description

Contributors

References

 • Andersen S. (2003), Wprowadzenie do etyki, Dialog, Warszawa.
 • Arnould E., Price L., Zinkhan G. (2004), Consumers, McGraw Hill Irwin, Boston.
 • Baron M.W., Fette P., Slote M. (1997), Three Methods of Ethics. A Debate. Oxford.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
 • Garczarczyk J. red. (2009), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu.Pl, Warszawa.
 • Grzega U. (2015), Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Jachnis A., Terelak J.F. (1998), Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz.
 • Karcz K., Kędzior Z. red. (2001), Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Kędzior Z. (1997), Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determinanty, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kieżel E., Smyczek S. red. (2012), Zachowania rynkowe kobiet – wybory i determinanty, Placet, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 20.02.2015).
 • Pietrykowski B. (2009), The Political Economy of Consumer Behavior, Routledge, New York.
 • Raymond M. (2003), Tomorrow People: Future Consumers and How to Read Them, Financial Times Press, New York.
 • Solomon M. (2012), Consumer behavior, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Staniszkis J. (2008), Ja. Próba rekonstrukcji, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Sznajder A. (2002), Marketing wirtualny, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Tabin M. (1983), Wskaźniki społeczne [w:] System obserwacji przemian społecznych, PAN – Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”, Ossolineum, Wrocław-Warszawa- -Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Witczak I. (1998), Istota i strategia wizerunku firmy, „Handel wewnętrzny”, nr 6.
 • Zeman-Miszewska E. red. (2005),. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-937a3a3e-bdc9-4882-919f-71385be9e4a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.