Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 36 | 267-279

Article title

Współpraca transgraniczna służb celnych Polski i Litwy przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych – obecnie stosowane systemy i kierunki rozwoju

Content

Title variants

EN
Cross-border cooperation Customs Polish and Lithuanian using information and communication technology – currently used systems and trends

Conference

36

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Społeczeństwo informacyjne w dobie XXI wieku stawia przed urzędami administracji pań-stwowej nowe wyzwania. Globalizacja, stworzenie Unii Europejskiej spowodowało, że współpra-ca transgraniczna pomiędzy dwoma państwami, takimi jak Polska i Litwa oparta jest na innowa-cyjnych systemach zintegrowanych w jedną całość, określoną dyrektywami unijnymi. Przepływ informacji, szybkość, stosowanie nowinek technologicznych w Służbie Celnej to codzienność pracy wewnątrz kraju, a także ciągła komunikacja z administracjami celnymi w Unii Europejskiej.
EN
Information society in the era of the twenty-first century, poses in front of government offices with new challenges. Globalization, the creation of the European Union has led to cross-border cooperation between the two countries such as Poland and Lithuania is based on innovative systems integrated into one specific EU directives. The flow of information, the speed, the use of technological innovations in the Customs Service is working every day in the country, but also a constant communication with the customs administrations in the European Union.

Year

Issue

36

Pages

267-279

Physical description

Contributors

 • Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ministerstwo Finansów

References

 • Janda A., Akcesja Polski do Unii Europejskiej, „Wiadomości Celne” nr 1-2/2009.
 • Luterek M., E-government. Systemy informacji publicznej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Innowacje w rozwoju go-spodarki i przedsiębiorstw, IWiI, Warszawa 2007.
 • Walczak W., Administracja Celna Krajów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Cła i Logi-styki, Warszawa 2009.
 • Zapendowska-Starzyk K., Flemming I., Naruszewicz S., Informatyzacja Służby Celnej, „Wiadomości Celne” nr 102/2012.
 • http://bip.warszawa.ic.gov.pl/index.php?Itemid=512&id=22&option=com_content&task=view.
 • http://ksiegowosc.infor.pl/temat-dnia/124921,Od-1-stycznia-2011-r-elektroniczny-e-AD-zastapi-papierowy-ADT.html.
 • www. euractiv.pl/gospodarka/spis_linie/gospodarka-cyfrowa-moe-wydwign-europ-z-kryzysu-000007.
 • www.europa.eu.
 • www.generalist.org.uk/foi/countrytable.html.
 • www.mf.gov.pl/_files_/ministerstwo/przetargi/inne_informacje/2009/11/712_studium_wykonalnosci_e-clo@6.2.pdf.
 • www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/akty_prawne/podatek_akcyzowy/seed_on_europa_20061106.pdf.
 • www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/strategia/inicjatywa_3i_od_modernizacji_do_innowacji.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-937abc80-c4d9-4d69-8bf3-46af7e0aea52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.