PL EN


2016 | Volume 30, Issue 2 | 209-225
Article title

Symulacja koncentracji aktywności gospodarczych na obszarze południowej Polski z wykorzystaniem modelu Orion

Authors
Content
Title variants
EN
Simulation of Economic Activity Concentration in Southern Poland with Use of the Orion Model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca badawcza porusza aspekt kształtowania się koncentracji aktywności gospodarczych na obszarze południowej Polski, a dokładniej na obszarze sześciu województw: województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Głównym narzędziem badawczym jest wykorzystanie modelu decyzyjno-symulacyjnego Orion w budowie całościowego systemu gospodarczego regionu, zdolnego do symulowania eksperymentalnych zmian według określonych założeń. Metodologia pracy i główne założenia, związane przede wszystkim z kalibracją modelu, przyjmują, jeżeli to możliwe, podejście najbardziej obiektywne, niepodyktowane konkretnymi wizjami rozwoju oraz interwencjonizmem władz regionalnych i lokalnych w planowaniu rozwoju gospodarczego; zakłada się ciągłość dotychczasowego procesu rozwoju poszczególnych aktywności gospodarczych. Praca posiada silne tło prognostyczne, traktuje wynikowy stan badania jako stan na rok 2030. Wynikiem badań jest zatem prognozowany stan rozmieszczenia aktywności, a dokładniej, stan modelowy, do którego dąży skonstruowany system gospodarczy. Na tak ustalonej podstawie można wysnuć odpowiednie wnioski, zgodne z przyjętą metodologią parametryzacji modelu i pewnym stopniem uogólnienia problematyki złożonych mechanizmów gospodarczych, które ukierunkowują i ograniczają możliwości interpretacyjne.
EN
The research brings up the issue of formation of economic activity concentration in southern Poland, namely in six provinces: dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie and podkarpackie. The main means of research is the use of Orion decision-simulation model in the process of creation of a comprehensive economic system of the region, capable of simulating experimental changes according to predefined assumptions. The work methodology and main assumptions, related mainly to the model calibration, adopt – whenever possible – the most objective approach, unaltered by any specific visions of development or local and regional authorities’ interventionism aimed at the plans of economic development. It assumes the continuity of previous processes of development of particular economic activities. The work possesses a strong prognostic background, projecting the results as a prediction for the year 2030. Therefore, the result comprises a predicted distribution of activities; more precisely, a model state, which the prepared economic system aims to achieve. This provides a basis to formulate appropriate conclusions, according to the adopted methodology of model parameterization and a certain degree of generalization of issues concerning complex economic mechanisms that direct and restrict interpretative possibilities.
Contributors
References
 • Bank Danych Lokalnych (2013, 25 kwietnia). Pozyskano z http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_ name=indeks
 • Brzuchowska J., Litwińska, E., Ossowicz, T., Sławski, J., Zipser, T. (1994). Model symulacyjno-decyzyjny Orion. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Czech Statistical Office (2013, 25 kwietnia). Pozyskano z http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home
 • Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (2011). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Mamolo, M., Scherbov, S. (2009). Population Projections for Forty-Four European Countries: The Ongoing Population Ageing. Vienna: Vienna Inst. of Demography.
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Centralna Baza Danych Geologicznych (2013, 25 kwietnia). Pozyskano z http://www.pgi.gov.pl/
 • Perreur, J. (1992). Lokalizacja jednostek produkcyjnych. W: Ekonomiczna analiza przestrzenna. Praca pod kier. C. Ponsarda. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Ponsard, C. (1992). Ekonomiczna analiza przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011–2035 (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2011–2015 (2013). Warszawa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Regional population projections, EUROPOP 2008: Most EU regions face older population profile in 2030 (2010) (2013, 25 kwietnia). Pozyskano z http://ec.europa.eu/
 • Regulski, J. (1985). Przestrzenne procesy rozwoju. W: Planowanie przestrzenne. J. Regulski (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • State Statistics Service of Ukraine (2013, 25 kwietnia). Pozyskano z http://ukrstat.org/en Statistical Office of the Slovak Republic (2013, 25 kwietnia). Pozyskano z http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid =3159
 • Törnqvist, G. (1977). The Geography of Economic Activities: Some Critical Viewpoint on Theory and Application. Economic Geography, 53, 153–162.
 • Witek, T. (1977). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
 • Zipser, T., Sławski, J. (1988). Modele procesów urbanizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9383dcd2-25e3-4b8a-ab34-707aa888b77e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.