PL EN


2014 | 166 | 238-248
Article title

Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki

Content
Title variants
EN
The Theoretical Basis of Sustainable Energy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The concept of sustainable development is slowly deploying into various sectors of the economy. In the European Union, one of the areas where this idea is used is energy. The concept of sustainable energy is widely used and intuitively construed, however, it is difficult to discern the full definition of this phenomenon. The purpose of this article is to define the concept of "sustainable energy". It takes into account both the issue of permanence, as well as the inclusion of social and environmental needs for economic development. Moreover, the text consist general characterization of the main areas where application of this concept is possible.
Year
Volume
166
Pages
238-248
Physical description
Contributors
References
 • Boyle G., Everett B., Ramage J., Energy Systems and Sustainability. Power for a Sustainable Future, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 114.
 • Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, Washington 2008.
 • Lemaire X., Glossary of Terms in Sustainable Energy Regulation, Renewable Energy and Efficiency Partnership, Centre for Management under Regulation, Warwick Business School, University of Warwick.
 • Lorek E., Rozwój zrównoważonej energetyki w wymiarze międzynarodowym, europejskim i krajowym, w: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Białystok-Wrocław 2007.
 • Malko J., Zrównoważony rozwój - cele i wyzwania elektroenergetyki, w: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Białystok-Wrocław 2007.
 • Mitchel C., The Political Economy of Sustainable Energy, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010.
 • Our Common Future, World Commission on Environment and Development, United Nations 1987, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm, dostęp: 10.09.2012.
 • Patterson W., Keeping the Lights On. Towards Sustainable Electricity, Earthscan, London 2009.
 • Pawłowski A., Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony, w: Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Komisja Europejska, Bruksela, dnia 8.3.2011 KOM(2011) 112, wersja ostateczna.
 • Poliimeni J.M., Mayumi K., Giampietro M., Alcott B., The Myth of Resource Efficiency. The Jevons Paradox, Earthscan, London 2008.
 • Prandecki K., Bezpieczeństwo energetyczne Europy do 2050 roku, "Przyszłość Świat - Europa - Polska" 2010, nr 2.
 • Prandecki K., Człowiek i społeczeństwo w koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Prandecki K., Kształtowanie polityki ochrony środowiska i polityki energetycznej - refleksje w perspektywie 2020, w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010.
 • Project definition of sustainable energy, LG Action, http://www.lg-action.eu/ index.php?id=7292, dostęp: 16.06.2012.
 • Sustainable Energy. Opportunities and Limitations, ed. D. Elliot, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010.
 • Tester J.W., Drake E.M., Golay M.W., Discoll M.J., Peters W.A., Sustainable Energy, Choosing Among Options, The MIT Press, London 2005.
 • Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku, Dz.U. z 2011 r., nr 94, poz. 551.
 • What is sustainable energy?, Citizens Network for Sustainable Development, http://citnet.org/ issues/Energy+and+Climate+Change/citizens_guide_SE/What_is_sustainable_ energy, dostęp: 16.06.2012.
 • Witryna internetowa Projektu Inteligentna Energia - Projekt CHANGE, http://change.kig.pl, dostęp: 23.08.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93862e32-7c4b-4405-9e6e-3c659dd23fc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.