Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 874 | 101-124

Article title

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych jako wyznacznik jakości zdrowotnej produktów zbożowych

Title variants

EN
Residues of Chloroorganic Pesticides as an Indicator of the Healthfulness of Cereal Products

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The predominant form of agriculture in some regions of Poland today includes the use of relatively high levels of chemicals. This carries significant economic advantages but also takes its toll on the natural environment and the health of consumers alike. Owing to both technological and scientific progress it is now common knowledge that many chemical compounds and technologies acknowledged in the past as “safe” and “harmless” are bad for human health and the environment. Research on chloroorganic pesticides residues in foodstuffs, especially in products that constitute the basis of the everyday diet such as cereals and cereal products, is therefore being done. The main aim of the paper is to systematise the knowledge on the most important chloro-organic pesticide residues found in food. The paper presents and discusses the results of research conducted in 2005–2006 on the content of these compounds in different types of flour and bakery products available on the local market in southeast Poland.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności, ul. Sienkieiwcza 5, 33-033 Kraków, Poland

References

 • „Agra Europe" [2006], nr 2233.
 • Brandys J. [1999], Toksykologia − wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Brzóska M.M. i in. [2005], Codzienne życie z chemią, Fundacja Życie w Zdrowiu, Białystok.
 • Czaplicki E., Podgórska B., Stobiecki S. [1998], Substancje organiczne trwale skażające środowisko − POP'S (Persistent Organie Pollutants), „Ochrona Roślin", nr 42(9).
 • Glen D.M. [2000], The Effects of Cultural Measures on Cereal Pests and Their Role in Integrated Pest Management, „Integrated Pest Management Reviews", vol. 5.
 • Góralczyk K. i in. [1998], Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w Polsce, Roczniki PZH, nr 49(3).
 • Góralczyk K. i in. [2005], Monitoring i urzędowa kontrola pozostałości pestycydów w żywności w Polsce w 2004 roku, Roczniki PZH, t. 56, nr 4.
 • Ignatowicz-Owsieniuk K., Szarkowska I. [1998], Uwaga: pestycydy! „Ekopartner", nr 1.
 • Jaward F. i in. [2004], Passive Air Sampling of PCBs, PBDEs, and Organochlorine Pesticides Across Europe, „Environmental Science and Technology", vol. 38.
 • Karbendazym [1996], red. J.A. Induski, Instytut Medycyny Pracy, Łódź.
 • Lewandowska A. [1997], Przemiany oraz drogi przemieszczania siei pestycydów i ich pozostałości w środowisku, „Pestycydy", nr 3/4.
 • Ludwicki J.K., Góralczyk K., Czaja K. [1992], Pozostałości insektycydów chloroorganicznych w żywności w latach 1986−1990, Roczniki PZH, nr 53(1).
 • Mastalerz P. [2005], The True Story o/DDT, PCB and Dioxin, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław.
 • Michna W. [1998], Bezpieczna żywność oraz potrzeba stałej, umiejętnej i wszechstronnej jej ochrony, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 6.
 • Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie [2001], red. M. Biziuk, WNT, Warszawa.
 • Ramamoorthy S., Ramamoorthy S. [1997], Chlorinated Organic Compounds in the Environment, Lewis Publishers, London.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, Dz.U. nr 119 poz. 817.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, Dz.U. 2008 nr 8 poz. 51.
 • Różański L. [1998], Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku, Wydawnictwo Agra-Enviro-Lab, Poznań.
 • Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów − problemy teoretyczne i praktyczne [2001], red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
 • Sharma J. i in. [2005], Dissipation of Pesticides during Bread-making, „Chemical Health and Safety", vol. 12, nr 1.
 • Sikorski Z.E. [2000], Chemia żywności, WNT, Warszawa.
 • Sitarek K. [2004], Karbendazym, „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy", nr 1(39).
 • Skoczyńska A., Stojek E., Martynowicz H. [2003], Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego. XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Materiały VII Konferencji Naukowej, Augustów.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-938cd57d-b84b-4e5e-ad05-aa5bb891296f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.