PL EN


2018 | 9 | 2 | 253-258
Article title

Poczucie koherencji przyszłych nauczycieli

Content
Title variants
EN
Sense of Coherence of Future Teachers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmienność, niepowtarzalność, dynamika i różnorodność sytuacji, z którymi konfrontuje się współczesny nauczyciel, wymaga od niego nie tylko dobrego przygotowania do wykonywania zawodu, ale również wykorzystywania dostępnych zasobów, by zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z pełnionej roli. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest poczucie koherencji studentów kierunków nauczycielskich. Badania przeprowadzono wśród 116 studentów. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Globalnej Orientacji Życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego.
EN
A contemporary teacher has to confront a number of situations of great variability, unique-ness, dynamics and diversity. This requires not only good preparation for the profession but also use of accessible resources in order to face the challenges resulting from the role they play. The line of approach of this article is the sense of coherence of students of teaching careers. The research have been conducted among 116 students with the use of Antonovsky´s Life Orientation Questionnaire (SOC 29).
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
253-258
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Polska
References
 • Antonovsky, A. (2005). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zacho-rować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Bałachowicz, J. (2013). Tutoring w rozwoju podmiotowym dziecka. W: J. Bałachowicz, A. Ro-wicka (red.), Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach (s. 13–23). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
 • Borys, B. (2010). Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej. Wybrane Problemy Kliniczne, 4 (1), 44–52.
 • Chmiel, T.B. (2014). Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela. Wrocław: Dolnoślą-ska Szkoła Wyższa.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. Model Antonovsky’ego. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s. 19–31). Wrocław: Wyd. UWr.
 • Heszen, I., Sęk, H. (2008). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 • Kirenko, J., Byra, S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Kwiatkowska, H. (1997). Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki. Warszawa: Wyd. IBE.
 • Lewowicki, T. (2007). Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Warszawa, Radom: Wyd. Insty-tutu Technologii Eksploatacji, PIB.
 • Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 • Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s. 102–141). Wrocław: Wyd. UWr.
 • Sęk, H. (2001). Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdowie – Stres – Zasoby (s. 23–42). Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora
 • Sęk, H. (2003). Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 17–32). Łódź: Wyd. UŁ.
 • Woynarowska, B. (red.) (2017). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9396168b-d5d8-4a42-8ef2-9f64b6a07316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.