PL EN


2020 | 4 | 25-39
Article title

ZALECENIA ŻYWIENIOWE W OCENACH I ZACHOWANIACH OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU PODEJMUJĄCYCH PSYCHOTERAPIĘ – KOMUNIKAT Z BADAŃ

Content
Title variants
EN
NUTRITIONAL RECOMMENDATIONS IN THE EVALUATION AND BEHAVIOR OF ALCOHOL ADDICTS UNDERTAKING PSYCHOTHERAPY – A TEST REPORT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Negatywne konsekwencje zdrowotne używania alkoholu przez osoby uzależnione oraz pijące problemowo są poważnym wyzwaniem dla podstawowej opieki zdrowotnej. Powikłania psychosomatyczne, jakich doświadczają pacjenci uzależnieni, wynikają nie tylko z bezpośredniego działania alkoholu na organizm, ale także z przyjętego przez nich stylu życia. Ewaluacja zmian zachodzących u pacjentów placówek odwykowych w przebiegu terapii przeciwalkoholowej nie powinna więc ograniczać się do monitorowania utrzymywania przez nich abstynencji oraz analizy zmian w sytuacji społecznej (rodzinnej, zawodowej, prawnej), lecz powinna uwzględniać też wieloaspektowe procesy zdrowotne i edukacyjne w obszarze profilaktyki zdrowia. W tym zakresie stosowanie przez pacjentów zaleceń dotyczących zbilansowania diety, planowania posiłków i regularności ich spożywania czy ograniczenia ilości spożywanej kofeiny nie tylko poprawia jakość ich życia, ale również sprzyja utrzymaniu abstynencji. Artykuł jest komunikatem z badań nad w zakresie edukacji zdrowotnej nad zachowaniami prozdrowotnymi pacjentów placówek odwykowych i poradni zdrowia psychicznego.
EN
Negative health consequences of alcohol use by addicts and problem drinkers are a serious challenge for primary health care. The psychosomatic complications experienced by addicted patients result not only from the direct effect of alcohol on the body, but also from their lifestyle. The evaluation of changes in the course of alcohol therapy in patients of addiction facilities should therefore not be limited to monitoring their abstinence and analysing changes in the social (family, professional, legal) situation, but should also take into account the multi-faceted health and education processes in the area of health prevention. In this respect, the application by patients of recommendations concerning dietary balancing, meal planning and regularity of consumption or reducing caffeine intake not only improves their quality of life but also helps to maintain abstinence. The article is a communication from research on pro-healthy behaviors of patients of rehab facilities and mental health clinics.
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
author
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
References
 • Appleton, A., Vanbergen, O. (2017). Metabolizm i żywienie. Wrocław: Edra Urban & Partner.
 • Chevallier, L. (2015). 60 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. Wrocław: Edra Urban & Partner.
 • Ciborowska, H., Rudnicka, A. (2019). Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa: PZWL.
 • Fudała, J. (2013). Leczenie osób uzależnionych od alkoholu w Polsce, W: P .M. Miller (red.). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gajda, R., Kołodziejczyk, A. (2019). Podstawy żywienia człowieka z zadaniami. Wrocław: MedPharm Polska.
 • Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: IPZ PTP.
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 –2015.
 • Woronowicz, B. T. (2008). Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Poznań: Media Rodzina.
 • Woynarowska, B. (red.). (2017). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Zalecenia do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia alkoholu w placówkach leczenia uzależnień, TUiW, 5/2015, Fundacja „Zdrowie–Trzeźwość”.
 • Zielonka, A. (2011). Jak dożyć w zdrowiu 120 lat. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9397b089-6492-4243-9bd8-9fef7a7c6971
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.