Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 239-249

Article title

A PUPIL IN THE EARLY SCHOOL EDUCATION ON THE PATH TO HIS SUBJECTIVITY

Content

Title variants

PL
UCZEŃ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA DRODZE DO SWEJ PODMIOTOWOŚCI

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The early-school age is an important time of the development of a child’s own image, own effectiveness, acquiring many experiences, which are determining exquisitely the subsequent development. Experiencing the subjectivity in its three aspects is giving an opportunity to build a separate identity, to find the place in the world. The collected data allows to conclude that the third-grade pupils declare experiencing the subjectivity in the scope of the three of the indicators on an average level.
PL
Wiek wczesnoszkolny jest niezmiernie ważnym czasem rozwoju dziecięcego kształtowania własnego obrazu, własnej skuteczności, nabywania wielu doświadczeń, które determinują dalszy rozwój. Doświadczanie podmiotowości, w jego trzech aspektach, daje szansę budowania własnej tożsamości, znajdowania miejsca w świecie wśród innych. Uzyskane dane pozwalają na stwierdzenie, iż uczniowie klas trzecich deklarują doświadczanie podmiotowości w zakresie trzech jego wskaźników na średnim poziomie.

Year

Issue

17

Pages

239-249

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Bałachowicz, J. (2007). Podmiotowość dziecka w procesie edukacji początkowej – problemy teoretyczne i praktyczne. In H. Siwek (ed.), Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki. Katowice.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (1999). Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i edukacyjna. In E. Kubiak-Szymborska (ed.), Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz.
 • Denek, K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń.
 • Gurycka, A. (1985). Podmiotowość – postulat dla wychowania. In A. Gurycka, M. Kofta (eds.), Podmiotowość w wychowawczych doświadczeniach dzieci i młodzieży. Warszawa.
 • Górniewicz, J. (1997). Samorealizacja jako doświadczanie podmiotowości. In A.M. Tchorzewski (ed.), Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych. Bydgoszcz.
 • Kołodziejczyk, A. (2011). Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. In J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa.
 • Kubiak-Szymborska, E. (2002). Wychowanie jako przestrzeń rozwojowa podmiotowości człowieka. Wprowadzenie w problematykę. In A.M. de Tchorzewski (ed.), Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji. Bydgoszcz.
 • Kubiak-Szymborska, E. (2003). Podmiotowość młodzieży akademickiej. Studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji. Bydgoszcz.
 • Laska, E.I. (2009). Uwarunkowania rozwoju podmiotowości uczniów klas młodszych. In A. Popławska (ed.), Podmiotowość w praktyce pedagogicznej. Konteksty – działania – zagrożenia. Białystok.
 • Łobocki, M. (1998). Podmiotowe traktowanie uczniów. Wychowawca, 7-8 (36-37).
 • Łobocki, M. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.
 • Malinowska, J. (2008). Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza – biograficzny wymiar ich u/formowania. Wrocław.
 • Mieszalski, S. (1996). Dylematy myślenia pedagogicznego o stosunkach społecznych w procesie edukacyjnym. In M. Dudzikowa (ed.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem, obszary napięć i typy interakcji. Kraków.
 • Neckar-Ilnicka, T. (2007). Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.
 • Radziewicz, J. (1985). O współpodmiotowości ucznia w nauczaniu i wychowaniu. In R. Radziłowicz (ed.), O podmiotowość w nauczaniu i wychowaniu. Warszawa.
 • Szewczuk, K. (2014). Szkoła terenem intensywnej socjalizacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. In A. Błasiak, E. Dybowska (eds.), W trosce o dobro współczesnego dziecka. Kraków.
 • Tischner, J. (1993). Myślenie według wartości. Kraków.
 • Trempała, J., Czyżowska, D. (2004). Rozwój moralny. In B. Harwas-Napierała, J. Trempała (eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-939d682d-1fee-4815-8263-3a7a8fcc5b0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.