Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 10 |

Article title

Sposób określenia wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych

Authors

Title variants

EN
Manner of determining the market value in the tax on civil law translocation

Languages of publication

Abstracts

PL
Jednym z elementów konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawa opodatkowania, którą ustala podatnik za pomocą samoobliczenia w oparciu o wartość rynkową ruchomości lub nieruchomości. Przepisy podatkowe zawierają definicję „wartości rynkowej”, jednak stopień jej ogólności uniemożliwia precyzyjne ustalenie przez podatnika ceny rynkowej przedmiotu. W artykule dokonano analizy pojęcia „wartość rynkowa” (także w świetle wykładni sądowej), trybu kwestionowania kwoty podanej przez stronę postępowania oraz związku pomiędzy powołaniem biegłego a decyzją określającą zobowiązanie podatkowe. W zakresie metod badawczych użyto metody analitycznej, porównawczej i językowej. Dokonano analizy metod określenia wartości rynkowej: kosztowej, „marży realnej”, porównawczej, historycznej. Jako wniosek de lege lata przyjęto, że prawidłową jest metoda porównawcza i powinna być stosowana wtedy, gdy wskutek realizacji przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych ustalona wartość może być uznana za błędną. Za wniosek de lege ferenda uznano potrzebę nowelizacji w zakresie wprowadzenia przejrzystych metod ustalania wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych.
EN
A tax base which the taxpayer is establishing with the self-calculation is one of structural elements of the tax on civil law transactions based on the market value of the mobility or real estates. Tax regulations contain the definition ‘of market value’ however for her precise establishing by the taxpayer the market price of the object is preventing the generality from the step. In the article it was made analysis of the notion ‘market value’ (also in the light of the court interpretation), determining the mode of questioning the amount quoted by the party to proceedings and the connection between appointing the expert and the decision tax liabilities. In research methods they used the comparative and linguistic analytical method. It was made analysis of methods of determining the market value: cost, ‘of real profit margin’, comparative, historical. As the conclusion de lege lata were accepted, that a base on base method is correct and should be applied when as a result of the realization of regulations on the tax on civil law transactions the agreed value can be regarded incorrect. For the application de lege ferenda a need of the amendment was recognised in the unification of the notion ‘market value’ in all tax acts and introductions transparent method of establishing the market value in the civil law tax.

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • B. Brzeziński, Wybrane problemy ustalania wartości akcji spółek dla celów podatkowych, ,,Kwartalnik Prawa Podatkowego'' 2003, nr 4.
 • H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska, W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych – Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40–lecie pracy naukowej, Lublin 2005.
 • H. Dzwonkowski, Szacowanie podstaw opodatkowania, ,,Kwartalnik Prawa Podatkowego'' 1999, Nr 3-4.
 • S. Dudziak, Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2012.
 • T. Dębowska- Romanowska, Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, ,,Państwo i Prawo’’ 1998, Nr 7.
 • R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, Białystok 2012.
 • R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym, Białystok 2013.
 • L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, Warszawa 2010.
 • L. Etel, Uprawnienia gminnych organów podatkowych, ,,Przegląd Podatkowy'' 2003, cz. 3, nr 1.
 • N. Gajl, Modele podatkowe, Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Warszawa 1995
 • A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2006.
 • A. Hanusz, Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego, ,,Państwo i Prawo’’ 1998, Nr 12.
 • M. Jasiakiewicz, Ustalenie podstawy obliczania opłaty skarbowej od notarialnych umów sprzedaży własnościowego prawa do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych w wypadku nie spłaconego kredytu, ,,Rejent'' 1997, Nr 12.
 • A. Korybski, M.W.Kostyckij, L. Leszczyński, Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, Lublin 2006.
 • M. Kępa, Tryb ustalania wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych, ,,Radca Prawny’’ 2010, Nr 4.
 • K. Lasiński-Sulecki, Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, Warszawa 2013.
 • R. Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
 • H. Małecka, Wartość przedmiotu transakcji podmiotów powiązanych w aspekcie standardów OECD i orzecznictwa NSA, ,,Glosa 2000’’, Nr 12.
 • A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, Gdańsk 2005.
 • M. Masternak, Biegły w postępowaniu podatkowym, ,,Kwartalnik Prawa Publicznego’’ 2001, Nr 2
 • Ł. Matusikiewicz, Rola i znaczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu podatkowym, ,,Przegląd Podatkowy'' 2009, nr 9.
 • E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932.
 • I. Nowak, Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, ,,Toruński Rocznik Podatkowy'' 2013.
 • M. Panek, Replika na zamieszczoną wyżej polemikę autorstwa Moniki Derejsko-Kotowskiej, ,,Przegląd Podatkowy’’ 2008, Nr 9.
 • B. Pahl, Rola dowodu z biegłego w postępowaniu podatkowym, ,,Finanse Komunalne’’ 2005, Nr 7-8
 • R. Sowiński, Instytucja szacowania podstawy opodatkowania na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny’’, z. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93a3ef4f-d838-426f-b8fa-436d2514d977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.