PL EN


2020 | 1/2020 | 39-57
Article title

The economic situation of Ukrainians in Poland on the example of the Opole Voivodeship

Content
Title variants
PL
Sytuacja ekonomiczna Ukraińców w Polsce na przykładzie województwa opolskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents statistical data taking into account the inflow of employees from abroad, in particular from Ukraine to Poland, including those settling in the Opole Voivodeship. It also discusses selected results of a survey conducted in the Opole region among 263 employers, concerning the recruitment of foreigners. The survey was aimed, inter alia, at establishing the level of remuneration offered to foreigners and possible non-salary employment conditions, e.g., those related to assistance in finding accommodation for them. The survey was carried out by means of a questionnaire. To reach the respondents, CAWI (Computer Assisted Web Interview) and PAPI (Paper and Pencil Interview) techniques were used. The research conducted in the Opole Voivodeship shows that the average wage offered to foreign workers was lower than the average wage in the region. As was inter alia established, wages offered to foreigners differed depending on the size of the company – the lowest wages were proposed by micro-entrepreneurs, while representatives of medium-sized companies were the most willing to pay. Employers drew attention to the fact that, in addition to remuneration, they also incurred additional costs related to employing a foreigner. These included: assistance with finding lodgings and/or paying for them, covering a part of food costs, as well as covering commuting costs. The text also presents selected data on the legality of employment of foreigners in the Opole Voivodeship.
PL
Artykuł prezentuje dane statystyczne uwzględniające napływ pracowników z zagranicy, w szczególności z Ukrainy do Polski, w tym do województwa opolskiego. Ponadto omówiono w nim wybrane wyniki badania przeprowadzonego na Opolszczyźnie wśród 263 pracodawców, dotyczyły przyjmowania do pracy cudzoziemców. Ich celem było m.in. ustalenie wysokości wynagrodzeń oferowanych obcokrajowcom oraz ewentualnych pozapłacowych warunków zatrudnienia, np. związanych z pomocą w znalezieniu im kwaterunku. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety. W dotarciu do respondentów zastosowano technikę CAWI (Computer Assisted Web Interview) oraz PAPI (Paper and Pencil Interview). Z badań przeprowadzonych w województwie opolskim wynika, że średnia płaca oferowana pracownikom z zagranicy była niższa niż średnia wypłata w regionie. Ustalono m.in., że wysokości płac oferowane cudzoziemcom różniły się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa – najniższe wynagrodzenia proponowali mikroprzedsiębiorcy, natomiast najwięcej skłonni byli zapłacić przedstawiciele średnich firm. Pracodawcy zwracali uwagę, że poza wynagrodzeniem ponoszą także dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem obcokrajowca. Są to m.in.: pomoc w znalezieniu mieszkania i/lub jego opłacenie, pokrycie części kosztów wyżywienia, jak również opłacenie kosztów dojazdu do pracy. Tekst przedstawia także wybrane dane dotyczące legalności zatrudnienia obcokrajowców w województwie opolskim.
Year
Issue
Pages
39-57
Physical description
Dates
published
2020-06-16
Contributors
 • Politechnika Opolska
References
 • Adamska M., Regionalny transfer wiedzy – perspektywa województwa opolskiego, “Barometr Regionalny. Analizy i prognozy” 2012, No. 2 (28).
 • Andrejuk K., Przedsiębiorcy Ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlania, Warszawa 2017.
 • Bębenek P., Review of proposals of Innovation Solutions [in:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for an Effective Cooperation, ed. K. Malik, Ł. Dymek, Opole 2015.
 • Brzozowska A., Przedsiębiorczość imigrantów wietnamskich w Polsce, doctoral dissertation, Warsaw University, Warszawa 2015.
 • Brzozowski J., Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation: A Critical Analysis, “Entrepreneurial Business and Economics Review” 2017, Vol. 5 (2).
 • Brzozowski J., Pędziwiatr K., Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2015, Vol. 1 (155).
 • Cangiano A., Walsh K., Recruitment Processes and Immigration Regulations: The Disjointed Pathway to Employing Migrant Careers in Ageing Societies, “Work, Employment & Society” 2013, Vol. 28, No. 3.
 • d’Cunha J., Protecting Migrant Domestic Workers – Enhancing their Development Potential, Round Table 3–3 Background paper prepared for the Global Forum for Migration and Development, Mauritius 2012.
 • Donato K., Wakabayashi C., Hakimzadeh S., Armenta A., Shifts in the Employment Conditions of Mexican Migrant Men and Women: The Effects of U.S. Immigration Policy, “Work and Occupations” 2008, Vol. 35, No. 4.
 • Gasińska M., Studenci z Ukrainy w Polsce. Uwarunkowania, oczekiwania i opinie w świetle badania ewaluacyjnego w AFiB Vistula, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Vistula” 2016, No. 47 (2).
 • Główny Urząd Statystyczny [Statistics Poland], Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r., https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawieprzecietnego-wynagrodzenia-w-trzecim-kwartale-2018-roku,271,22.html (online access: 1.3.2019).
 • Górny A., All circular but different: Variation in patterns of Ukraine-to-Poland migration, “Population, Space and Place” 2017, Vol. 23, No. 8.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Szulecka M., Bitner M., Okólski M., Siedlecka U., Stefańczyk A., Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców, Warszawa 2018.
 • Hatton T.J., Wiliamson J.G., International Migration and World Development: A Historical Perspective [in:] Economic Aspects of International Migration, ed. H. Giersch, Heidelberg 1994.
 • Heffner K., Solga B., Migracje zagraniczne jako czynnik sprawczy rozwoju regionów w Polsce, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016, No. 3 (161).
 • Housing for EU labour migrants, https://www.government.nl/topics/new-in-the-netherlands/contents/housing-for-eu-labour-migrants (online access: 28.1.2019).
 • International Labour Organisation, Workers’ Housing Recommendation, 1961, No. 115, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R115 (online access: 28.1.2019).
 • Jaskulowski K., Patterns of Middling Migrant Sociabilities: a Case Study of Disempowered City and Towns, “Journal of International Migration & Integration” 2019, https://doi.org/10.1007/s12134-019-00657-0.
 • Klemens B., Heffner K., Czynniki innowacyjności polskich regionów, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, No. 467.
 • Kubiciel-Lodzińska S., Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy, Opole 2012.
 • Kubiciel-Lodzińska S., Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego), Katowice 2016.
 • Kubiciel-Lodzińska S., Maj J., The amount of remuneration offered to foreign employees taking up legal employment in Poland on the example of the Opole Voivodeship, “Applied Sciences Review” 2016, Vol. 13.
 • Kubiciel-Lodzińska S., Ruszczak B., Non-Salary employment conditions offered to foreigners legally employed in Poland (study based on the Opole Voivodeship data), “Central and Eastern European Journal of Management and Economics” 2017, Vol. 5 (1).
 • Kubiciel-Lodzińska S., Ruszczak B., The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study, “International Migration” 2016, Vol. 54 (5).
 • Mach Ł., An Analysis of Chosen Aspects of Regional Potentials of Housing Economy with Particular Focus on Social and Economic Dimension, “Barometr Regionalny. Analizy i prognozy” 2016, Vol. 14, No. 4.
 • Maj J., Diversity Management Instruments in Polish Organisations, “Journal of Corporate Responsibility and Leadership” 2017, Vol. 4 (1).
 • Maj J., Walkowiak Ł., Diversity management in Polish Organisations [in:] Proceedings of The 4th International Virtual Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2015), ed. S. Brown, S. Larsen, K. Marrongelle, M. Oehrtman, Zilina 2015, Vol. 4.
 • McGouldrick P., Tannen M., Did American Manufacturers discriminate against immigrants before 1914?, “Journal of Economics History” 1977, Vol. 37 (3).
 • Munoz-Bullon F., Garcia-Perez J.I., Prieto-Rodriguez M., The wage gap between immigrant and native workers in Spain: an analysis using matched employer-employee data, Working Papers Series (WP ECON 10.05), http://www.upo.es/serv/bib/wps/econ1005.pdf (online access: 15.3.2019).
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, Sprawozdanie z działalności w 2017 r., Opole 2018, https://opole.pip.gov.pl/pl/k/index/138 (online access: 5.3.2019).
 • Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Struktura przestrzenna krótkoterminowego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, “Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” 2018, 42 (3).
 • Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L., Popyt na pracę cudzoziemców, Olsztyn 2013.
 • Personnel Service, Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2017 r., http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty (online access: 5.12.2018).
 • Personnel Service, Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018, http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty (online access: 5.12.2018).
 • Piotrowski M., State policy addressing illegal foreign employment in Poland, „Olsztyn Economic Journal” 2018, Vol. 13 (3).
 • Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, ed. A. Horolets, M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa 2018.
 • Rokita-Poskart D., What Decides About The Ability Of The Academic City To Keep Educational Migrants? – Case of Opole Academic Centre [in:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, ed. K.S. Soliman, Milan 2018.
 • Ruhs M., Martin P., Numbers vs Rights: Trade-offs and Guest Worker Programs, “International Migration Review” 2008, Vol. 42 (1).
 • Solga B., Kubiciel-Lodzińska S., Poland: immigration instead of emigration. Transformation of the mobility model, Conference Proceedings of the 30th International Business Information Management Conference (IBIMA), Madrid 2017.
 • Urząd Statystyczny w Opolu [Statistical Office in Opole], Raport o sytuacji społeczno--gospodarczej województwa opolskiego w 2015 r., http://opole.stat.gov.pl/publikacje-ifoldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwaopolskiego-w-2015-r-,9,6.html (online access: 25.1.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93aa359b-c56d-44da-9993-0ea76881a1a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.