PL EN


2012 | 28 | 397-406
Article title

Współdziałanie przedsiębiorstw jako element rozwoju regionu

Authors
Content
Title variants
EN
Interaction as an Element of Regional Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania była próba identyfikacji zakresu współpracy przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju regionu. Województwo podkarpackie należy do regionów, które rozwijają się poprzez realizację swoich funkcji. Przedsiębiorstwa najczęściej współpracują w aspekcie rozwoju gospodarczego z jednostkami administracji samorządowej, reprezentantami własnej lub innej branży. Przedsiębiorstwa realizują prace na rzecz zachowania tożsamości lokalnej, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska. We współpracy ważne jest zaufanie, dialog pomiędzy przedstawicielami podmiotów realizującymi współpracę, uczciwość i elastyczność.
EN
The aim of the study was an attempt to identify the scope of cooperation between enterprises in the aspect of regional development. Podkarpackie belongs to regions that have developed through the implementation of its functions. Companies usually work in terms of economic development with units of local government, representatives of their own or other industry. Companies carry out work for the preservation of local identity, cultural heritage, protect the environment. In co-operation it is important to trust, dialogue between the representatives of parties executing cooperation, honesty and flexibility
Year
Volume
28
Pages
397-406
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski Katedra Ekonomiki i Zarządzania
References
 • Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • Dziemianowicz W., 2001, Globalizacja a regionalizacja [w:] Globalizacja, red. J. Klich, Kraków.
 • Furmakiewicz M., 2006, Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 2(24).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 1998, Dylematy europejskie [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Poznań.
 • http://www.pkb.net.pl/.
 • http://www.pkb.net.pl/pl/index.php.
 • http://www.rig-przemysl.pl/172,podkarpacki-klub-biznesu.html.
 • http://www.si.podkarpackie.pl/Gospodarka/K7/index.aspx.
 • http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_podkarpackie/portret_wojewodztwa/woj ewodztwo_podkarpackie.pdf.
 • Klastry w woj. podkarpackim, 2012, PARP, Rzeszów.
 • Kortan J., 1986, Kooperacja i koncentracja – dwie podstawowe formy łączenia się przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Pracy” nr 1.
 • Leoński Z., 1995, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” nr 4.
 • Meller J., 1995, Restrukturyzacja i rozwój gospodarki lokalnej a miejscowy środek pracy [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, red. W. Kosiedowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Mereła H., 1978, Integracja organizacyjna przemysłu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 • Pietrzyk J., 1997, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, AE Wrocław.
 • Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005–2013, 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Statystyczne Vademekum Samorządowca 2011, US, Rzeszów.
 • Strzelecki Z., 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 • Strzelecki Z., 2008, Polityka regionalna [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 • Winiarski B., 1999, Czynniki konkurencyjności regionów [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wrocław
 • Wlaźlak K., 2010, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L., 1995, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne, Biuletyn KPZK PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93aa6833-9d65-4592-a87b-e40f433050ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.