Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2/2019 | 109-126

Article title

The problem of solidarity between persons insured in sickness insurance, and the reasons for ZUS verification of the amount of remuneration for work as the basis for contribution and benefit calculation

Content

Title variants

PL
Problem solidarności między ubezpieczonymi w ubezpieczeniu chorobowym a uzasadnienie kontroli przez ZUS wysokości wynagrodzenia za pracę jako podstawy wymiaru składki i świadczenia

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The study presents issues related to Social Insurance Insti tuti on (ZUS) control of the amount of sickness benefi ts in the Polish social insurance system. The purpose of verification undertaken by the social insurer is to prevent any unauthorised overstatement of the amount of benefits. The problem has been discussed within the perspective of the principle of solidarity, which is one of the basic values for social insurance. The most important issues concern the presentation of justification for ZUS control of the basis for calculating benefits. The study also includes the characteristics of the personal and material scope of sickness insurance, the catalogue of benefits and practices for overstating their amount. One of the conclusions is that fraudulent overstatement of benefits is contrary to the principle of social solidarity.
PL
Opracowanie przedstawia zagadnienia związane z prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) kontrolą wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Celem podejmowanej przez ubezpieczyciela społecznego weryfikacji jest przeciwdziałanie nieuprawnionemu zawyżaniu kwoty świadczeń. Rozpatrywanie problemu zostało przedstawione w perspektywie zasady solidarności, która jest jedną z podstawowych wartości dla ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze kwestie dotyczą przedstawienia uzasadnienia dla podejmowania przez ZUS kontroli wysokości podstawy naliczenia świadczeń. Zawarto również charakterystykę zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego ubezpieczenia chorobowego, katalogu świadczeń i praktyk zawyżania ich wysokości. Jednym z wniosków jest stwierdzenie, że nieuczciwe zawyżanie świadczeń stoi w sprzeczności z zasadą solidarności społecznej.

Year

Issue

Pages

109-126

Physical description

Dates

published
2019-10-17

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Bińczycka-Majewska T., Organizacja i funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych [in:] Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, Wrocław 2013.
 • Dobrzański D., Nowożytna idea solidarności [in:] Idea solidarności w kontekstach filozoficzno-historycznych, ed. D. Dobrzański, A. Wawrzynowicz, Poznań 2006.
 • Durkheim É., O podziale pracy społecznej, Warszawa 2011.
 • Golinowska S., Polityka społeczne w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Jakubiec D., Pierwsze polskie instytucje ubezpieczeń społecznych. Zarys historii i ustroju, Warszawa 2007.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2017.
 • Kaczmarek A., Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego [in:] Ubezpieczenie chorobowe, ed. B. Wagner, A. Malaka, Iwonicz Zdrój 2010.
 • Kasprowski S., Kontrola zasadności pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w latach 2005–2013, “Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2015, No. 395.
 • Kasprowski S., Solidarność ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym a problem nadużyć w prawie do świadczeń, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2018, No. 4.
 • Kasprowski S., Wykorzystanie eksploracji danych w planowaniu kontroli płatników składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, “Annales Universitatis Mariae Curie--Skłodowska. Sectio H – Oeconomia” 2016, Vol. L, No. 4.
 • Lach D.E., Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2005 r. (II UZP 2/05, OSNP 2005/21/338), “Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa”, Gdańsk 2006.
 • Lach D.E., O solidarności społecznej w „ubezpieczeniu zdrowotnym”, Poznań 2013, https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_fi le/0011/176168/dr-hab.-Lach.pdf (31.7.2018).
 • Olszewska M., Kierunki zmian ubezpieczenia chorobowego [in:] Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, ed. B. Wagner, A. Malaka, Bydgoszcz 2011.
 • Radzińska J., Solidarności: defi nicja i konteksty, “Etyka” 2014, No. 48.
 • Rymsza M., Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych [in:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, ed. T. Szumlicz, Warszawa 2005.
 • Sanetra W., Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych [in:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ed. K. Frieske, E. Przychodaj, Warszawa 2014.
 • Szpor G., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2016.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 • Ślebzak K., Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego – wybrane zagadnienia, “Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2017, No. 2.
 • Ślebzak K., Zasada solidarności w ubezpieczeniu społecznym [in:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Szurgacza, ed. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93ac53a4-cd65-4856-ae1f-81248fd98a0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.