Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 44 | 693-706

Article title

Renewable Energy Investment Stimulants in Polish Agricultural Holdings as a Part of Supporting Sustainable Agriculture

Content

Title variants

PL
Stymulanty inwestycji w energię odnawialną w polskich gospodarstwach rolnych jako element wspierania zrównoważonego rolnictwa

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article concerns the analysis of the results of surveys conducted by the author in Lower Silesia region in Poland. The results of the research presented in the article have been narrowed down for the stimulants (benefits, advantages and reasons) of the renewable energy sources (RES) investment in agricultural holdings. Author also studied economic and social phenomena contributing to the RES increase in sustainable agriculture. The aim of the article is to identify and analyze the renewable energy investment stimulants in polish agricultural holdings as a part of supporting sustainable agriculture. At the beginning the term of sustainable agriculture was defined as well as sustainable energy system. In the second part of the article the general overview on renewable energy sources in the Polish and the UE agriculture was presented. In the third part there was methodology, including sampling and purpose of the survey introduced. Next parts of the article concerned the results of conducted survey. The agricultural holdings investigation mainly were focused on the advantages of RES use in rural areas in Poland in the light of meeting sustainable agriculture goals. One of the most important aspects of sustainable agriculture is the use of sustainable energy systems, including RES. Investigated agricultural holdings emphasized: improving energy security, ensuring energy supply, as well as to be less dependent on future energy price increases, gaining health benefits (clean air and environment), using the local energy potential and enhancing energy security in the country and first of all, increasing opportunities for agricultural development. In the article there were used such research methods as statistical data analysis of conducted survey, synthesis, evaluation and observation.
PL
Artykuł dotyczy analizy wyników badań prowadzonych przez autorkę na Dolnym Śląsku w Polsce. Wyniki badań przedstawionych w artykule zostały zawężone do stymulant (korzyści, zalety i przyczyny) inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwach rolnych. Autorka zbadała także zjawiska gospodarcze i społeczne przyczyniające się do wzrostu OZE w zrównoważonym rolnictwie. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i analiza stymulant inwestycji w energetykę odnawialną w polskich gospodarstwach rolnych w ramach wspierania zrównoważonego rolnictwa. Na początku określono definicję zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonego systemu energetycznego. W drugiej części artykułu przedstawiono znaczenie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie polskim i UE. W trzeciej części ujęto metodologię, w tym dobór próby i cel przeprowadzonego badania. Kolejna część artykułu dotyczy wyników przeprowadzonego badania. W badaniach rolników koncentrowano się przede wszystkim na zaletach wykorzystania OZE na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów zrównoważonego rolnictwa. Jednym z najważniejszych aspektów zrównoważonego rolnictwa jest stosowanie zrównoważonych systemów energetycznych, w tym OZE. Badane gospodarstwa rolne podkreślały: poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie zaopatrzenia w energię, a także mniejszą zależność od przyszłych wzrostów cen energii, przynoszenie korzyści zdrowotnych (czyste powietrze i środowisko), wykorzystywanie lokalnego potencjału energetycznego i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju a przede wszystkim, zwiększenie możliwości rozwoju rolnictwa. W artykule wykorzystano metody badawcze, takie jak: statystyczna analiza danych przeprowadzonego badania, synteza, ocena i obserwacja.

Year

Volume

17

Issue

44

Pages

693-706

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

 • Wrocław University of Economics, Poland
redactor

References

 • Alterra Wageningen UR (2011). Wpływ energetyki odnawialnej na europejskich rolników. Tworzenie korzyści dla rolników i społeczeństwa obszarów wiejskich. September.
 • Bukowski, M.; Śniegocki, A. (2014). Energia elektryczna a konkurencyjność przemysłu. Forum analiz energetycznych. November. Available at: http://www.fae.org.pl/files/file_add/file_add-17.pdf. Accessed 10 November 2017
 • Central Feed-in Tariff register statistics (2013). Department of Energy & Climate Change. December. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266415/renewables.pdf. Accessed 21 December 2013.
 • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources. (Official Journal of the European Union L 140, 5.6.2009: 16).
 • Energy Institute Research and Development Division Gdansk (Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdansk) (2009). I krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Praca zrealizowana w ramach projektu nr 2006/018- 180.02.04 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility PL2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. Available at: http://www.cire.pl/item,45317,2,0,0,0,0,0,i-krajowy-raport-benchmarkingowy-nt-jakosci-dostaw-energii-elektrycznej-do-odbiorcow-przylaczonych-do-sieci-przesylowych-i-dystrybucyjnych.html. Accessed 17 November 2017
 • European Comission (2014). EU Energy, transport and GHG emissions trends to 2050. Reference scenario 2013.
 • GUS (2016). Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 r. Warszawa: GUS.
 • Institute for Renewable Energy (IEO) (2016). Energia elektryczna i energetyka odnawialna, a rozwój rolnictwa January 21 the third meeting of the "Rural areas Agriculture" section of the National Development Board. Available at: http://pvportal.pl/nowosci/7339/ieo-energia-elektryczna-i-energetyka-odnawialna-a-rozwoj-rolnictwa. Accessed 15 November 2017.
 • International Renewable Energy Agency (2015). Battery storage for renewables: market status and technology outlook. January: 3. Available at: http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_battery_storage_report_2015.pdf. Accessed 10 November 2017
 • Karaczun, Z.M. (2016). Po co polskiemu rolnictwu energetyka obywatelska? Koalicja Klimatyczna. Warszawa 23 May. Briefing prasowy: 3. Available at: http://www.koalicjaklimatyczna.org/theme/UploadFiles/File/BRIEFING_Po%20co%20polskiemu%20rolnictwu%20energetyka%20obywatelska_Z_Karaczun.pdf. Accessed 17 November 2017
 • Kociszewski, K. (2013). Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Lettner, G.; Hans, Aue (2012).Realistic roadmap to PV grid parity for all target countries. Energy Economics Group: Vienna University of Technology .
 • Majewski, E. (2008).Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • OZERISE (2013). Profile zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanym profilu działalności. Materiały opracowane w ramach projektu OZERISE. Available at: http://ozerise.pl/pl/o-projekcie/wyniki-projektu/290-profile-zuzycia-energii-elektrycznej-w-gospodarstwachrolnych-o-zroznicowanym-profilu-dzialalnosci. Accessed 10 November 2017.
 • Pretty, J. (1995). Regenerating Agriculture. London: Earthscan.
 • Pytlos, C. (2014). Przerwy w dostawach energii: nawet siedem godzin w ciągu roku musimy spędzać bez prądu. Dziennik Gazeta Prawna 07.04.2014.
 • Renewable Energy Institute (Instytut Energetyki Odnawialnej ) (2011). Wpływ energetyki odnawialnej na europejskich rolników. Raport dla Komisji Europejskiej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bruksela. Available at: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/585-komisja-europejska-dyrekcja-generalna-ds-rolnictwa-dg-agriopublikowaa-raport-wspoautorstwa-instytutu-energetyki-odnawialnej-nt-korzyci-jakie-mog-odnie-rolnicy-w-efekcie-rozwoju-odnawialnychrode-energii-w-ue-w-tym-w-polsce.html. Accessed 15 November 2017.
 • Roszkowska-Mądra, B. (2010). Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. UwB.
 • Stanaszek, A.; Tędziagolska, M. (2011). Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku. Warszawa: The Institute for Sustainable Development.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478, z późn. zm.
 • Wach, E. (2008). Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. 22 April. Toruń: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii. Available at: http://slideplayer.pl/slide/401282/. Accessed 24 November 2017.
 • Why the Potential for Grid Defection Matters. An evolving electricity landscape, customer choice, and forging solutions for the grid of the future. Available at: http://blog.rmi.org/blog_2014_03_11_why_the_potential_for_grid_defection_matters. Accessed 19 May 2016.
 • Wielewska, I. (2017). Oddziaływanie na środowisko odnawialnych źródeł energii w opinii mieszkańców powiatu chojnickiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIX (1): 191.
 • Wiśniewski, G. (2013). Odnawialne źródła energii dla rolników – potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju. Instytut Energetyki Odnawialnej. January. Available at: http://ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/01022014/OZE_dla_rolnictwa_24-01-213.pdf. Accessed 20 November 2017.
 • Wrzaszcz, W.; Zegar, S. (2016). Economic sustainability of agricultural holdings in Poland in the context of their environmental impact. European Journal of Sustainable Development 5(4): 497-508.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93b12c1a-e863-49ad-a914-62469c0137d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.