PL EN


2014 | 3(11) | 19
Article title

OCENA DOTYCHCZASOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI NAD ŻOŁNIERZAMI POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH I ICH RODZIN

Content
Title variants
EN
ASSESSMENT OF CURRENT SYSTEM OF CARE FOR POLISH MILITARY CONTINGENTS’ SOLDIERS AND THEIR FAMILIES
Conference
IV Konferencja Doktorantów nt. Wyzwań bezpieczeństwa i obronności na początku XXI wieku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Charakter działań Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ewoluował na przestrzeni lat. Zmiana charakteru misji i prowadzonych działań potęgowała niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet życia przez żołnierzy. Powinnością państwa stało się zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i stabilności, również w razie wypadku. W Polsce dopiero powstaje system opieki, za pomocą, którego państwo polskie stara się zapewnić żołnierzom powracającym z misji pomoc materialną oraz opiekę medyczną. Artykuł przedstawia ocenę dotychczasowego funkcjonowania systemu opieki nad żołnierzami polskich kontyngentów wojskowych i ich rodzin. Identyfikacji i diagnozy omawianego systemu dokonano na podstawie opinii żołnierzy i ekspertów, którzy zostali poddani badaniom sondażowym, a mianowicie kwestionariuszowi ankiety i wywiadu eksperckiego. W treści artykułu zawarto również sugestie dotyczące kierunków zmian systemu w celu usprawnienia jego działania.
EN
The character of the Polish Armed Forces’ operations in foreign missions has been evolving over the years. The changes of character of the missions and conducted operations have been multiplying the danger of the soldiers’ loss of health or even life. Therefore, it is the state’s obligation to ensure them the feeling of security and stability also in case of an acci-dent. The system of care in which the Polish state tries to provide material help and medical assistance to soldiers returning from missions is only just emerging In Poland. The article presents the current system of care for Polish military contingents’ soldiers and their families. The identification and diagnosis of the system under consideration has been made using soldiers’ and experts’ opinions who have been surveyed through questionaires and expert interviews. The content of the article also suggests trends of the system change in order to improve its functioning.
Keywords
Contributors
References
  • Falkiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
  • Ilnicki S., Doświadczenia Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w leczeniu weteranów Polskich Kontyn-gentów Wojskowych, materiały z konferencji z dn. 01.12.2011.
  • Kowalczyk R., Rola i zadania kontyngentu Wojska Polskiego w operacji pokojowej UNEF II, [w:] Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych, Akademia Obrony Narodowej 2011.
  • Kurier Weterana nikt nie zostaje, dodatek do miesięcznika Polska Zbrojna, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2012.
  • Kurier Weterana przewodnik dla uczestników misji, dodatek do miesięcznika Polska Zbrojna, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2012.
  • MON Departament Wychowania i Promocji Obronności, Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia: Program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin, Warszawa 2010.
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.12.2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym.
  • Święch K., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93b2352f-bc28-4b6d-bb3d-d5fde97df963
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.