PL EN


2013 | 14 | 3 | 91-100
Article title

WIELOKRYTERIALNY MODEL OPTYMALIZACYJNY PRZECIĘTNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Authors
Content
Title variants
EN
MULTICRITERIAL, OPTIMIZATION MODEL FOR AN AVERAGE FARM IN ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie danych statystycznych zbudowano wielokryterialny model optymalizacyjny. Jego funkcje celu maksymalizują dochód rolniczy i produkcję rolniczą oraz minimalizują straty substancji organicznej w glebie. Do rozwiązania modelu wykorzystano optymalizację celową. Wyniki rozwiązania wskazały taką strukturę produkcji, która: dała najwyższy w danych warunkach dochód rolniczy, dostarczyła produkcji, o wysokim standardzie na potrzeby własne i na sprzedaż oraz zapobiegła degradacji środowiska naturalnego w dłuższym okresie czasu. Celem tego artykułu jest badanie zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej na przykładzie przeciętnego gospodarstwa rolnego w województwie zachodniopomorskim. Istotą zrównoważonego rozwoju jest zachowanie równowagi pomiędzy zadaniami ekonomicznymi, produkcyjnymi i ekologicznymi.
EN
Multicriterial, optimization model was created on the basis of statistical data. Its goal functions should both maximize farm income and agricultural production as well as minimize the loss of organic matter in a soil. To solve the model was used purposeful optimization. The results indicate the structure of production which (under the circumstances): – has the highest farm income, – provides the production of a high standard, for own use and for sale, – prevents the degradation of the environmental long term. The aim of the article is to study the sustainable agriculture development on the example of the average farm in Zachodniopomorskie Province. The essence of sustainable agriculture development is to maintain a balance between production, economic and environmental targets.
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
91-100
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie , jzarod@zut.edu.pl
References
 • Augustyńska–Grzymek I. (red.) (2012) Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Charnes A., Cooper W. (1961) Management Models and Industrial Applications of Lineal Programming, Wiley, Nowy Jork.
 • Fotyma M., Mercik S. (1992) Chemia rolna, PWN ,Warszawa 1992.
 • Kalkulacje rolnicze (2008, 2009, 2010, 2011), Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (biuletyny), Barzkowice .
 • Krawiec B. (1991) Metody optymalizacji w rolnictwie, PWN, Łódź.
 • Kuś J., Krasowicz S. (2001) Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, „Pam. Puł.”, z.124, Puławy.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_rolnictwa_2010.pdf
 • Staniak M. 2009, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym, Woda-Środowiski-Obszary Wiejskie, t.9,z.3(27), s 187-194.
 • Szapiro T. 2001 Decyzje menedżerskie z Excelem, PWN.
 • Zgierska A. (kierujący opracowaniem) (2011) Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie
 • w gospodarce narodowej w 2011 r, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_i_wynagrodzenia_2011.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93b4a5f7-a798-436b-98ba-0a15ec73d6d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.