PL EN


2018 | 9 | 2 | 318-324
Article title

Zastosowanie karty kontrolnej w standardowym trybie pracy w SPC (Statistical Process Control)

Content
Title variants
EN
Application of the Controlcard in the Standard Operatingmode in SPC (Statistical Process Control)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przykład zastosowania karty kontrolnej w standardowym trybie pracy w SPC. Nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne powinno posiadać sprawnie funkcjonujący system zarządzania jakością wyrobów. Podstawową rolę w takim systemie odgrywa SPC (Statistical Process Control), czyli statystyczne sterowanie procesami. Po wstąpieniu Polski do UE problematyka jakości stała się ważnym zagadnieniem w praktyce produkcyjnej firm. W zależności od branży przemysłu stosuje się różne metody sprawdzania jakości produktów w działach jakości. Sprawdzanie jakości produktów może odbywać się na wybranym etapie lub wszystkich etapach całego procesu technologicznego lub tylko na etapie produktu finalnego. SPC jest najczęściej stosowaną metodą statystycznego sterowania procesem produkcyjnym przeznaczoną do gromadzenia i prezentacji danych opisujących zmienność warunków i charakterystyk przebiegu całego procesu produkcyjnego. Głównym celem stosowania SPC jest zmniejszanie zmienności parame-trów na wejściu i wyjściu procesu produkcyjnego, a następnie usuwanie przyczyn ich występowa-nia. W ramach SPC bada się, z jakim rozproszeniem wyników pomiarów wykonywany jest proces produkcji i jaka jest jego zdolność do spełnienia wymagań określonych w specyfikacji technicznej danego wyrobu. Współczesne programy statystycznego wspomagania gromadzenia i analizy danych oferują narzędzia przeznaczone do zagadnień związanych z jakością. Do często wykorzystywanych należy program STATISTICA umożliwiający m.in. prowadzenie tzw. kart kontrolnych procesu, które służą do oceny liczbowej lub oceny alternatywnej próbek poddanych kontroli i podlegających ocenie.
EN
The article presents an example of the use of a control card in the standard operating mode in SPC. A modern production enterprise should have an efficiently functioning product quality management system. The basic role in such a system is played by SPC (Statistical Process Control), or statistical process control. After Poland's accession to the EU, the issue of quality has become an important issue in the production practice of companies. Depending on the industry, different methods of checking the quality of products in quality departments have been applied. Product quality checking can take place at the selected stage or all stages of the entire technological pro-cess or only at the stage of the final product. SPC (Statistical Process Control) is the most com-monly used method of statistical control of the production process intended for the collection and presentation of data describing the variability of conditions and characteristics of the course of the entire production process. The main purpose of using SPC is to reduce the variability of parameters at the entry and exit of the production process, and then to eliminate the reasons for their occurrence. As part of the SPC, it is examined with what dispersion of the measurement results the production process is performed and what is its ability to meet the requirements specified in the technical specification of a given product. Modern statistical data collection support and data analysis programs offer tools dedicated to quality issues. Frequently used programs include the STATISTICA program that allows, among other things, running the socalled process control charts, which are used for numerical evaluation or alternative evaluation of samples subjected to control and subject to evaluation
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
318-324
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor inżynier, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Polska
References
  • Greber, T. (2000)..Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA. Kraków: Statsoft.
  • http://www.statsoft.pl (4.05.2018).
  • Luszniewicz, A., Słaby, T. (2001). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA. Warszawa: C.H. Beck.
  • Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem STATISTICA. Gliwice: Helion.
  • Sałaciński, T. (2009). SPC. Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Warszawa: Wyd. PW.
  • Sobczyk, M. (2007). Statystyka. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93b6a246-6a0a-4e18-8119-8b36d7e57caa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.