Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(160) | 85-106

Article title

Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce

Content

Title variants

EN
Spatial variation of fertility in Poland by voivodship

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article describes the variation of fertility in Poland by voivodships in the period 1990–2009, separately for urban and rural areas. The analysis is based on the total fertility rate, the age-specific fertility rates (fertility patterns), and a median age of childbearing and their change over time. These variables are used to identify groups of similar voivodships. The underlying changes, whereby the peak in the age-specific fertility is shifted towards older age groups, demonstrate patterns of fertility transformation, which can be observed in several areas of Poland. It has been shown that the changes in fertility by voivodships were not homogeneous as to the intensity, but similar to the direction. A similar trend has been observed for changes in the total fertility rate. However, these considerations do not allow to believe that in all voivodships timing of fertility was a decisive factor of observed changes. In some voivodships the quantum effects were more important. This suggests that the transformation of fertility in different areas of Poland was not driven by the same determinants.

Year

Issue

Pages

85-106

Physical description

Contributors

 • Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Budnik A., Mrowicka B., Baran S., 2003, The fertility of women in Poland in the period of transformation of the political and economic system (80's and 90's), „Human Evolution”, vol. 18(3-4), 243-250.
 • Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] Czyż T. (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 7-43.
 • Czyż T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2-3, 5-14.
 • Florczak W., 2008, Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce: próba kwantyfikacji, „Studia Demograficzne”, nr 1-2/153-154, 82-111.
 • Frąckiewicz L. (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Gałązka A., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w Polsce, [w:] Sytuacja Demograficzna Polski Raport 2010-2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, 225-228.
 • GUS (różne lata), Rocznik Demograficzny 1991, 1993,1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, GUS, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P. (red.), 2008, Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa.
 • Kocot-Górecka K., 2002, Aktywność ekonomiczna kobiet a zmiany wzorca płodności w Polsce, praca doktorska, ISiD, KAE, SGH, Warszawa.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A., 2004, Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Kotowska I.E., 2007, Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, „Polityka Społeczna”, nr 8, 13-19.
 • Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?, „Demographic Research”, vol. 19(22), 795-854.
 • Kurkiewicz J., 2011, Urodzenia i płodność, [w:] Sytuacja Demograficzna Polski Raport 2010-2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, 76-132.
 • Kwak A., 2005, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Malina A., 2006, Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 726, Wydawnictwo AE, Kraków, 5-21.
 • Matysiak A., 2005, The sharing of professional and household duties between Polish couples: preferences and actual choices, „Studia Demograficzne” nr 1, 122-154.
 • Mishtal J.Z., 2009, Understanding low fertility in Poland. Demographic consequences of gendered discrimination in employment and post-socialist neoliberal restructuring, „Demographic Research”, vol. 21, 599-626.
 • Mynarska,M. 2009, Individual fertility choices in Poland, Universität Rostock, Rostock.
 • Ptak-Chmielewska A., 2002, Studia karier równoległych w demografii, praca doktorska, ISiD, KAE, SGH, Warszawa.
 • Sadowska-Snarska C. (red.), 2008, Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Sadowska-Snarska C. (red.), 2011, Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Słaboń A., 2006, Przemiany współczesnej obyczajowości, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Tyszka Z. (red), 2003, Życie rodzinne - uwarunkowania makro i mikrostrukturalne, Roczniki Socjologii Rodziny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93c18ecc-96ba-43c3-bcab-c3e39db0ed66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.