PL EN


2017 | 12 |
Article title

Odległość geograficzna jako determinanta migracji — na przykładzie województwa śląskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pomiar i ocena stopnia zależności między wielkością migracji a odległością geograficzną. Przedmiot badania stanowi napływ i odpływ migracyjny w latach 1990—2015 w województwie śląskim. Do oceny wpływu odległości na migrację wykorzystano funkcję typu Pareto. Uzyskane wyniki wskazują na zmniejszanie się atrakcyjności województwa śląskiego. Począwszy od końca lat 90. XX w. wzmagał się odpływ ludności tego województwa, a tym samym malał wpływ odległości na podejmowanie decyzji o opuszczaniu go. Mieszkańcy coraz częściej decydowali się na wyjazdy do oddalonych regionów Polski.
PL
The aim of the article is both to measure and assess the degree of correlation between the migration size and geographical distance. The subject of the research is migration inflow and outflow in the years 1990—2015 in Śląskie voivodship. The Pareto function was used to assess the influence of distance on migration. The obtained results indicate decreased attractiveness of Śląskie voivodship. Starting from the end of the 1990s the outflow of the local population increased, and thus the influence of distance on the decision to leave this voivodship decreased. The inhabitants more and more frequently decided to migrate to distant regions of Poland.
Contributors
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
References
 • Chojnicki, Z. (1966). Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T., Ratajczak, W. (2011). Modele potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
 • Gawryszewski, A. (1974). Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynnikami przemieszczeń ludności. Prace Geograficzne, (109).
 • Gawryszewski, A. (1981). Rozkłady odległości migracji międzywojewódzkich w ostatnim trzydziestoleciu. W: K. Dziewoński, P. Korcelli, (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce (s. 108—135). Prace Geograficzne, (140).
 • GUS. (2001). Województwa w latach 1995—1999. Wybrane dane. Warszawa: GUS.
 • Heffner, K. (2016). Procesy suburbanizacji a polityka miejska w Polsce. DOI: 10.18778/8088-005-4.05. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/303901294_Proces_suburbanizacji_a_polityka_miejska_w_Polsce.
 • Kałuża, D. (2007). Odległość jako determinacja migracji — przykład województwa mazowieckiego i śląskiego. W: A. Rączaszek, (red.), Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie woj. śląskiego i opolskiego (s. 131—142). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Krupowicz, J. (2000). Odległość jako determinanta migracji wewnętrznych na Dolnym Śląsku.
 • Lee, E. S. (1972). Teoria migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, (3—4), 9—28.
 • Lovgren, E. (1972). Geograficzna mobilność siły roboczej. Studium migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, (3—4), 183—257.
 • Mielecka-Kubień, Z. (2013). Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji E. G. Ravensteina. Studia Ekonomiczne, (142), 24—40.
 • Mielecka-Kubień, Z. (2014). Migracje wewnętrze w województwie śląskim w układzie podregionów. Studia Ekonomiczne, (193), 20—47.
 • Pietrzak, M. B., Wilk, J. (2014). Odległość ekonomiczna w modelowaniu zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem modelu grawitacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 22(327), 177—185.
 • Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 48(2), 167—235.
 • Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society, 52(2), 241—305.
 • Sojka, E. (2007). Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Solga, B. (2013). Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole: Politechnika Opolska, Instytut Śląski.
 • Śleszyński, P. (2005). Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, 77(2), 193—212.
 • Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2(160), 35—57.
 • Wojciechowski, L. (2004). Ekonomiczne modele grawitacyjne — przykłady ich zastosowania w literaturze światowej i polskiej. Zeszyty Naukowe, (47), 9—37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93c8997b-a8a8-4fd1-9cef-415b0cee820b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.