Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 113-124

Article title

Marian Maciejewski a krytyka (także literacka)

Title variants

EN
Marian Maciejewski Versus Criticism (Including Literary Criticism)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka charakteryzuje postawę badawczą prof. M. Maciejewskiego jako historyka literatury oraz nauczyciela akademickiego. Krytyka kerygmatyczna jest prezentowana jako hermeneutyczna postawa badawcza (nie zaś metodologia), zmierzająca do odkrycia chrześcijańskiego wymiaru dzieła. Artykuł dowodzi, że dzięki maksymalnie pełnej interpretacji (w aspekcie poetyki historycznej) oraz zaangażowanej postawie czytelnika utworu (w aspekcie aksjologii), sztuka ujawnia osobowy, tożsamościowy kontekst macierzysty.
EN
The author characterizes Prof. M. Maciejewski's research attitude as one taken by a historian of literature and an academic teacher. Kerygmatic criticism is presented as a hermeneutic research attitude (and not as methodology), whose goal is to discover a Christian dimension of the studied work. The article proves that owing to an interpretation that will be maximally complete (in the aspect of historical poetics) and to an involved attitude of the reader of the work (in the aspect of axiology) the art reveals its personal, identical, original context.

Contributors

 • Katedra Krytyki Literackiej KUL

References

 • Abramowska J., Jednak autor!, „Teksty Drugie” 1994, nr 2.
 • Culler J., Język, znaczenie i interpretacja, [w:] tenże, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1998.
 • Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Biedroń, Kraków 1996.
 • Gutowski W., Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje, [w:] tenże, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994.
 • Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje, perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014.
 • Januszkiewicz M., W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.
 • Maciejewski M., ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • Maciejewski M., „Wrzucony do bytu otchłani”. Liryka lozańska i jej konteksty, Lublin 2012.
 • Markiewicz H., Pamflet na książkę Hermeneuty, „Teksty Drugie” 1994, nr 3.
 • Nowak M., O krytyce kerygmatycznej bez entuzjazmu, „Ethos” 2013, nr 103, s. 259-269.
 • Przybylski R., Współczesny humanista wobec antropologii chrześcijańskiej, „Znak” 1980, nr 11.
 • Siwicka D., Surowe oko kerygmatu, „Teksty Drugie” 1992, nr 3 (15).
 • Sławiński J., Miejsce interpretacji, „Teksty Drugie” 1995, nr 5.
 • Tyszczyk A., Interpretacja, sens i wartość, [w:] Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003, s. 9-13.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93c8a160-6d85-4b3f-bf9f-64bf56efa4c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.