Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 4 | 45-59

Article title

Piłka nożna w Częstochowie w latach 1919–1927

Content

Title variants

EN
Football in Częstochowa in the years 1919–1927

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Częstochowa była jednym z największych pod względem liczby ludności miast. W odniesieniu do piłki nożnej była traktowana jako prowincja, a sama dyscyplina sportowa dopiero się rozwijała. Powstanie kilku boisk oraz I Miejskiego Stadionu przeznaczonego do piłki nożnej, wpłynęło na jej upowszechnienie. Liczba klubów z sekcją piłki nożnej zwiększała się w kolejnych latach. W 1923 r. dwa kluby z Częstochowy i jeden z Rakowa utworzyły częstochowską klasę „C”, występując pod egidą Krakowskiego Okręgo-wego Związku Sportowego. Cztery lata później istniały już dwie grupy liczące w sumie czternaście zespołów. Drużyny z Częstochowy brały udział w rozgrywkach kierowanych przez Podokręg Sosnowiec. W latach 1919–1927, żaden z klubów nie awansował do „A” klasy. W 1927 r. powstał Częstochowski Podokręgowy Związek Piłki Nożnej, którego funkcjonowanie wpłynęło znacząco na dalszy rozwój piłki nożnej w Częstochowie. Najlepszymi drużynami tego okresu były Częstochowski Klub Sportowy, Klub Ogólno-Sportowy „Victoria 1922” Częstochowa, Klub Sportowy Częstochowa oraz Klub Sportowy „Warta” Częstochowa”.
EN
After Poland regained its independence, Częstochowa was one of the largest cities in terms of population. In relation to football, it was treated as a province, and the sport discipline itself was just developing. The stadiums were created as well as the 1st Stadium dedicated to football, which influenced the dissemination of this discipline. The number of clubs with the football section increased every year. In 1923, two clubs from Częstochowa and one from Raków formed the Częstochowa ‘C’ division, performing under the auspices of the Krakow Regional Sports Association. Four years later, there were already two groups of fourteen teams in genral. Teams from Częstochowa competed under patronage of Sosnowiec Subdistrict Football Association. Between 1919–1927 neither of teams from Częstochowa got promoted to division “A”. In the year 1927 Częstochowa Sub-District Football Association was estab-lished, whose functioning had a significant impact on the further development of football in Częstochowa. In that period of time the best teams were: Częstochowa Sports Club, “Victoria 1922” Częstochowa Sports Club, Sports Club Czestochowa and Sports Club “Warta” Czestochowa

Contributors

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych

References

 • 55 lat MRKS Skra Częstochowa 1926–1981, Częstochowa 1981.
 • Karpowicz R., 50 lat w służbie sportu RKS Raków, Częstochowa 1971.
 • Kościański K., Piłka nożna w Częstochowie do 1918 roku, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2018, t. 17, nr 2, s. 57–68; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2018.17.13.
 • Konieczny A., Krawczyk A., Piłka jest okrągła: 50 lat piłkarstwa w wojewódz-twie katowickim, Katowice 1971.
 • Kuczera R., Victoria Częstochowa. Historia klubu, Częstochowa 2004.
 • Małolepszy E., Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Częstochowie i w powiecie częstochowskim w latach 1918–1939, Częstochowa 1996.
 • Małolepszy E., Piłka Nożna w Częstochowie w latach 1918–1939, „Rocznik Na-ukowy AWF w Katowicach” 1997, nr 25, s. 63–75.
 • Małolepszy E., Działalność Częstochowskiego Podokręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1928–1939 (zarys dziejów), „Prace Naukowe Wyższej Szko-ły Pedagogicznej w Częstochowie” 2000, z. 3, s. 43–52.
 • Małolepszy E., Aktywność sportowa mieszkańców Częstochowy w czasach Bie-gańskiego, [w:] Sętowski J. (red.), Władysław Biegański (1857–1917) Czę-stochowski lekarz, naukowiec i społecznik, Częstochowa 2007.
 • Pietraszek Z., 75 lat KS Victoria, Klub Sportowy „Victoria”, Częstochowa 1997.
 • Wróbel J., Wójcik M., Częstochowski Klub Sportowy Budowlani CKS, Często-chowa 1992.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93cf6449-8ee9-4be6-b046-74f6aab98ce3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.