Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 5-18

Article title

Wpływ zajęć tanecznych ma wzrost jakości życia osób starszych

Content

Title variants

EN
The Influence of the Dance Classes on the Quality of Life in the Elderly
RU
Влияние танцевальных занятий на повышение качества жизни пожилых людей

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Każdy senior chce zachować sprawność i samowystarczalność jak najdłużej, dlatego też coraz więcej osób szuka sposobów na aktywną starość. Ćwiczenia taneczne na miarę własnych możliwości fizycznych przynoszą maksimum efektu. Taniec jest skutecznym sposobem na przedłużenie młodości. Rytmiczne ćwiczenia przy akompaniamencie muzycznym, odpowiednio dobrane do wieku i możliwości ruchowych, są jednym ze środków profilaktyki gerontologicznej. Zajęcia taneczne zapobiegają demencji starczej, zwiększają zdolność pochłaniania tlenu przez organizm, poprawiają wentylację płuc, zwiększają maksymalną objętość wyrzutową i minutową serca, poprawiają krążenie, przez zwiększenie objętości krwi i częstości skurczów serca, poprawiają strukturę mięśniową, zwiększają zakres ruchomości w stawach, stabilizują układ kostny, polepszają stan psychiczny ćwiczących i leczą samotność. Praca ma na celu przedstawić taniec jako naturalną i uniwersalną formę aktywności ruchowej, która troszcząc się o wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny oraz formując wolę i charakter, kształtuje zdrowie osób starszych. Do realizacji sformułowanego problemu badawczego wykorzystano różnorodne metody badawcze, w tym metodę analizy literatury przedmiotu, metodę obserwacji, metodę intuicyjną, metodę komparatystyczną oraz sondaż diagnostyczny oparty na badaniach ankietowych.
EN
Every senior wants to stay fit and self-sufficient as long as possible, so more and more people are looking for ways to stay active. Dance exercises that are tailored to one’s physical capabilities bring the maximum effect. Dance is an effective way to prolong youth. Rhythmic exercises with musical accompaniment, appropriately selected for age and mobility, are one of the means of gerontological prophylaxis. Dance classes prevent senile dementia, increase the body’s ability to absorb oxygen, improve lung ventilation, increase maximum ejection volume, improve circulation, increase blood volume and heart rate, improve muscle structure, increase mobility in joints, stabilise the skeletal system, improve mental state of exercise and heal loneliness. The work aims at presenting dance as a natural and universal form of physical activity which, caring for a comprehensive and harmonious psychophysical development and formation of will and character, shapes health of the elderly. Various research methods were used to implement the formulated research problem, including the method of analysing the literature of the subject, observation method, intuitive method, comparative method and diagnostic survey based on questionnaire surveys.
RU
Каждый пожилой человек хочет сохранить как можно подольше физическую форму и самодостаточность, потому все больше людей ищет способы на активную старость. Танцевальные упражнения по мере физических возможностей индивида приносят максимальый эффект. Танец – действенный способ продления молодости. Ритмичные упражнения с музыкальным сопровождением, соответствующим образом подобранные к возрасту и двигательным возможностям – одно из средств геронтологической профилактики. Танцевальные занятия предупреждают старческую деменцию, повышают способность поглощать организмом кислород, улучшают вентиляцию легких, повышают максимальный ударный и минутный объем сердца, улучшают кровообращение путем увеличения объема крови и частоты сердечных сокра- щений, улучшают мышечную структуру, увеличивают диапазон движимости в суставах, стабилизируют скелет, улучшают психическое состояние упражняющихся и лечат одиночество. Цель работы – представить танец как естественную и универсальную форму моторной активности, которая, заботясь о всестороннем и гармоническом психофизическом развитии, а также формируя волю и характер, формирует здоровье пожилых лиц. Для реализации сформулированной исследовательской проблемы использовали разновидные исследовательские методы, в том числе метод анализа литературы по предмету, метод наблюдений, интуитивный метод, сопоставительный метод, а также диагностический зондаж, основанный на опросах.

Year

Pages

5-18

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Banio A. (2014), Taniec jako forma rekreacji, (w:) Eider J. (red.), Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Banio A. (2014), Taniec jako naturalna ekspresja ruchowa człowieka, (w:) Nowiocień J., Zuchora K. (red.), Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa.
 • Brzezińska A.I., Wilowska J.A. (2010), Starość w kontekście psychologii pozytywnej, (w:) Wieczorowska- Tobis K., Talarska D. (red.), Pomyślna starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań.
 • Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L. (1976), The quality of American Life: perception, evaluation, and satisfaction, Rasel Sage Foundation, New York.
 • Dalkey N.C., Rourke D.L. (1972), The Delphi procedure and rating quality of life factors, University of California, Los Angeles.
 • De Walden-Gałuszko K. (1993), Wykorzystywanie badania jakości życia w psychiatrii, Pamiętnik VII Gdańskich Dni Leczenia Psychiatrycznego, 24-25 IX, Jurata.
 • Farquhar M. (1995), Definitions of quality of life: a taxonomy, “Journal of Advanced Nursing”, No. 22.
 • Ferrans C.E., Powers M.J. (1992), Psychometric assessement of the quality of life index, “Research in Nursing & Health”, No. 15.
 • Flanagan J.C. (1982), Measurment of quality of life: current state of the art, “Archives of Physical Medicine and Rehabilitation”, No. 63.
 • Franklin N.C., Tate Ch.A. (2009), Lifestyle and successful aging: an overview, “American Journal of Lifestyle Medicine”, No. 3.
 • Garncarek E. (2005), Filmowy portret starszych kobiet, (w:) Zierkiewicz E., Łysak A. (red.), Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, MarMar, Wrocław.
 • Giddens A. (2006), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kancelaria Senatu (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania tematyczne OT-601, Warszawa.
 • Marquez D.X., Bustamante E.E., Blissmer B.J., Prohaska Th.R. (2009), Health promotion for successfulaging, “American Journal of Lifestule Medicine”, No. 3.
 • Mc Keena S.P. (1997), Measuring quality of life, “European Psychiatry”, No. 12.
 • Saxena S., Orley J. (1997), Quality of life assessement. The World Health Organization perspective, “European Psychiatry”, No. 12.
 • Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Torrance G.W. (1987), Utility approach to measuring health-realted quality of life, “Journal of Chronic Diseases”, No. 40.
 • Twardowska-Ratajewska J. (2007), Senior w domu. Opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • World Health Organization (1993), Report of WHOQOL Focus Group Work, Geneva.
 • Zych A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93d14983-654d-4a90-806b-08855bd219bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.