Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 4 | 13-25

Article title

Jubilee of Shibu Kobudo in Poland 1995-2015

Content

Title variants

PL
Jubileusz Shibu Kobudo w Polsce 1995-2015

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Aim. The aim of the research material was to provide a factual description and explanation of the functioning of the organization of martial arts, according to the 15th century tradition of Japanese fencing. This is Shibu Kobudo that has been operating in Poland for 20 years. A theoretical perspective was used for analysis and reflection and included: the history of physical culture, the sociology of culture, the humanistic theory of martial arts and the haplology and anthropology of martial arts. Methods. Analysis of sources and the content of the existing studies and literature on the subject was applied in the manuscript. This includes, among other things content analysis of documents, photographs, popular magazines and direct participation in the events described in this paper. In addition, the authors used the participatory observation method – as they are both participants in and direct observers of the described events. Results. Improved and supplemented factual descriptions (in relation to the subject matter of literature) are presented. The activities of pioneers and leaders, activists, organizers and teachers are set out. This is a particular asset for the classic martial arts (kenjutsu, kobudo) that may attract enthusiasts for the next meeting for practical studies. Important moments in the described history were illustrated by photographic material. Conclusions. This organization is rather small, exclusive and non commercial. It is not directly under the Japanese Honbu system but works autonomously. It is also more open to teaching the styles of other schools than the French Shibu.
PL
Problem naukowy. Celem pracy jest opis faktograficzny i wyjaśnienie funkcjonowania organizacji sztuk walki, nawiązującej do XV-wiecznej tradycji japońskiej szermierki. Jest to działające w Polsce od 20 lat Shibu Kobudo. Perspektywę teoretyczną dla podjętych tu analiz i refleksji współtworzą: historia kultury fizycznej, socjologia kultury, humanistyczna teoria sztuk walki, hoplologia i antropologia sztuk walki. Metoda. Zastosowano analizę źródeł i treści istniejących opracowań – literatury przedmiotu. Jest to m.in. analiza treści dokumentów, fotografii, popularnych czasopism, oraz wykorzystano relację bezpośrednią uczestnika opisywanych zdarzeń. Ponadto autorzy stosują metodę obserwacji uczestniczącej, jako jednocześnie uczestnicy i bezpośredni obserwatorzy części opisywanych zdarzeń. Wyniki. Przytoczono poprawiony i uzupełniony (w stosunku do literatury przedmiotu) opis faktograficzny. Wyeksponowano dokonania pionierów i liderów – działaczy, organizatorów i nauczycieli. Stwierdzono szczególny walor klasycznych sztuk walki (kenjutsu, kobudo), które przyciągają entuzjastów na kolejne spotkania dla praktycznych studiów. Istotne momenty opisanej historii zilustrowano materiałem fotograficznym. Wnioski. Opisana organizacja jest raczej mała, ekskluzywna, nieskomercjalizowana. Nie podlega bezpośrednio pod japońskie Honbu, lecz działa autonomicznie. Jest też bardziej otwarta na nauczanie innych szkół, niż Shibu Francuskie.

Year

Volume

15

Issue

4

Pages

13-25

Physical description

Contributors

author
  • Sport School L. Sieber, Munich (Germany)
  • University of Rzeszow, Rzeszów (Poland)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93d2a858-0328-4929-8f43-9206ba246b14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.