PL EN


2009 | 3(14) | 95-109
Article title

Zarządzanie gospodarką turystyczną w świetle badań sektora hotelarskiego – wybrane problemy

Content
Title variants
EN
Tourist economy management in the light of the hotel sector research - selected problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda z działających na rynku firm hotelarskich może się bronić przed niekorzystnym wpływem zagrożeń, poprzez wykorzystanie swoich mocnych stron, w postaci wewnętrznych i niepowtarzalnych atutów, np. rozwiązań ekonomicznych, jakości zasobów ludzkich, marki i wizerunku innowatora, czy też efektywnego systemu przepływu informacji. Owe rozwiązania pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną, niwelując tym samym zagrożenia. Niestety, obok atutów występują "chore" miejsca, tj. istniejące w przedsiębiorstwie konflikty wewnętrzne pomiędzy działami, nieodpowiednio przeszkolona kadra kierownicza, uniemożliwiająca adaptację zaistniałych szans i potęgująca ujemny wpływ konkurencji rynkowej.
EN
Every hotel company being active on the market can defend itself against the adverse influence of risks by making use of its strong points in the form of its internal and unique assets, e.g. economic solutions, the quality of human resources, the innovator's brand and image or the effective system of information flow. These solutions allow achieving the competitive advantage, simultaneously eliminating the risks. Unfortunately, beside the assets there are 'sick' places, i.e. internal conflicts existing in the enterprise between its departments, inadequately trained management staff preventing adaptation of emerging chances and increasing the adverse effect of market competition.
Year
Issue
Pages
95-109
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Adamiec M.,Kożusznik B. 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Katowice: "Akade". ISBN 83-7287-000-4.
 • Antoszkiewicz J. 1996. Metody skutecznego zarządzania. Warszawa: "Orgmasz". ISBN 83-904903-0-7.
 • Dąb-Kalinowska B. 1969. Sandomierz i okolice. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.
 • Dębski S. 1993. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Cz. 1. ISBN 83-02-05237-X.
 • Fenczyn J. 1999. Psychologia: wybór zagadnień dla studentów kierunku turystyka i rekreacja. Kraków: Agencja Wydawnicza "Ostoja". ISBN 83-905300-5-8.
 • Gaworecki W. 1998. Turystyka. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1075-2.
 • Jurasz B. 1991. Sandomierz i okolice. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Juszczyk M. 2000. Sandomierz: przewodnik. Kielce: Elipsa. ISBN 83-905003-8-8.
 • Knecht Z. 1998. Zarządzanie marketingowe. Warszawa - Wrocław: "MOK". ISBN 83-87708-00-3.
 • Kotarbiński T. 1969. Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 • Kowalski R. 2007. Organizacyjne oraz kierownicze problemy zarządzania organizacjami hotelarskimi Ziemi Sandomierskiej. Maszynopis pracy dyplomowej. Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Turystyki.
 • Łazarek R. 2004. Ekonomika turystyki: wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 83-86990-81-3.
 • Mrozowicz K. 2009. Zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle poziomu kompetencji komunikacyjnych pracowników sektora gospodarki turystycznej. W: A. Panasiuk (red.). Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Jelenia Góra: "Ad rem".
 • Mrozowicz K. 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle badań nad komunikacją interpersonalną. W: R. Fedan, Z. Makieła (red.). Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim. Jarosław: Wyd. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 • Panasiuk A. 2007. Analiza porównawcza projektu narodowego planu rozwoju 2007-2013 i projektu strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Penc J. 2006. Sztuka skutecznego zarządzania: kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Perlak I. 1983. Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 • Rozporządzenie [2004] Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz. U. z 2004 r. nr 33, poz. 289 z późn. zm.
 • Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. 2002. Nowe metody pracy z ludźmi: organizacja procesów personalnych. Warszawa: "Poltext". ISBN 83-88840-12-6.
 • Turystyka w gospodarce narodowej. 2006. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Departament Turystyki. Dostępny w Internecie: www.mg.gov.pl/nr/rdonlyres/.../turystykawPKB3.doc
 • Wajda A. 2003. Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1453-7.
 • Wendlandt J. 1978. Sandomierz. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93d481dc-b27c-418a-93e7-94e38f2267c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.