Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 45 | 140-149

Article title

Wybrane aspekty zachowań nabywców innowacyjnych makaronów w świetle przeprowadzonych badań

Content

Title variants

EN
Some Aspects of Consumers Behaviour of Innovative Pasta
RU
Отдельные аспекты поведения покупателей инновационных макаронных изделий в свете проведенного исследования

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiedza o zachowaniach nabywców produktów spożywczych jest ważnym czynnikiem suk-cesu. Szeroka gama produktów, znacznie rozszerza zakres możliwych decyzji konsumenta. Zmienia również motywację do wyboru konkretnego produktu. Makaron to produkt popularny, a jego spożycie wzrosło w 2013 roku do poziomu 4,44 kg/1 osobę/rok. Nabywca postrzega makaron jako wygodny produkt, łatwy w przygotowaniu i użyciu w różnych daniach. Ponadto jest on łatwy w przechowywaniu i ma długi okres przydatności do spożycia, co czyni go pro-duktem wygodnym. Jest też nośnikiem substancji odżywczych, głównie węglowodanów i białek oraz witamin (B1, B2, PP). Stosowane w makaronach innowacje produktowe polegają na stosowaniu mąk nietradycyjnych, takich jak np. orkiszowa. Dostępne są makarony bezglutenowe czy z całego przemiału ziarna. Nowo-ścią jest wzbogacanie mąki pszennej różnymi dodatkami błonnika pokarmowego. Ma to na celu uzupełnienie niedoborów błonnika w diecie i towarzyszących temu dolegliwości zdrowotnych. Tego rodzaju innowacje uznać należy za prozdrowotne. Jednak zachowania tradycyjne konsumentów na rynku nie sprzyjają akceptacji nowych, nieznanych produktów. Dlatego też celem tego badania było określenie specyfiki zachowań konsumentów na rynku innowacyjnych makaronów. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najważniejszym czynnikiem przy wy-borze makaronu była jego jakość, przy czym miała ona większe znaczenie dla kobiet. Interesujący jest fakt, że mężczyźni na tym samym poziomie ocenili rolę jakości i ceny w decyzjach nabywczych dotyczących makaronu. Polscy konsumenci kierują się w wyborach rynkowych ceną, która jest nie tyle wyróżnikiem jakości, co istotnym kryterium wyboru, szczególnie wśród gospodarstw domowych o niższych dochodach. Według badanych zmiany mogące być innowacjami na rynku makaronów to w największym stopniu dodatek błonnika, obniżenie kaloryczności, wykorzystanie ekologicznych surowców oraz nowe miejsce sprzedaży. Wskazane rodzaje innowacji w makaronach należą do prozdrowotnych. Postrzeganie tego typu zmian w makaronie jako pozytywnych i pożądanych wskazywać może na potencjał rozwojowy rynku w tych kierunkach.
EN
Knowledge of the behavior of buyers of food products is an important factor for success. A wide range of products significantly extends the range of possible consumer's decision. Also changes the motivation for choosing a particular product. Pasta is a product popular, and its consumption is steadily increasing. The consumer sees the pasta as product convenience, easy to prepare and use in dishes. There is also a carrier of nutrients. Used product innovations in pasta, can be seen as pro-health. Therefore, the aim of this study was to determine the specifics of consumer behavior on the market for innovative pasta. The result of carried out research shows that the most important criterion of choice of pasta is its quality. Quality is more important for women, whilst men valued quality and price at the same level. Polish consumers are guided by the market price in the elections, which is not so much a hallmark of quality as an important criterion for selection, particularly among households with lower incomes. Respondents agreed that the most innovative changes on the market of pasta are: addition of fiber, reducing the calories, using organic materials and new place of purchase. It pastas types of innovation in health-related satisfy consumer expectations. Perceiving these changes as positive and required shows the potential market development in these areas.

Year

Volume

45

Pages

140-149

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Wydział Nauk o żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Czerwińska D., 2010, Charakterystyka mąk makaronowych, „Przegląd Zbożowo- Młynarski”, 8, s. 11–12.
 • Dziki D., Laskowski J., Ziegler A., 2003, Wpływ wybranych czynników na cechy kulinarne makaronu, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2 (35), s. 125–134.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., 2012a, Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., 2012b, Zainteresowanie konsumentów słodyczami funkcjonalnymi a ich preferencje, „Żywność. Nauka, Technologia, Jakość”, R. 19, nr 3 (82), s. 197–206.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., 2012c, Gotowość konsumen-tów do spożywania żywności typu light, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, t. 45, nr 3, s. 603–607.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., 2011a, Funkcjonalność sło-dyczy w opinii konsumentów, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, t. 44, nr 3, s. 993–998.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., 2011b, Gotowość konsumentów do spożywania ekologicznych wyrobów czekoladowanych i jej uwarunkowania, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 51, s. 231–241.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., 2011c, Innowacyjność a poglądy i zachowanie konsumentów na rynku nowych wyrobów czekoladowych, Roczniki Nau-kowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, s. 149–154.
 • Jurga R., 2009, Jak uniknąć wad makaronu?, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 1, s. 17 i 34.
 • Jurga R., 2010a, Jakość makaronu i jego charakterystyka żywieniowa, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 6, s. 12–14.
 • Jurga R., 2010b, Makarony z ciemnej mąki pszennej wzbogacone błonnikiem pokarmowym, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 9, s. 23–24.
 • Jurga R., 2011, Makaron wzbogacony dodatkiem białka i błonnika pochodzenia roślinnego, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 4, s. 15–16.
 • Kolanowski W., 2006, Wiadomości ogólne o produkcji makaronu, „Przegląd Zbożowo- Młynarski”, 2, s. 30–31.
 • Korzeniowska-Ginter R., Galuhn A., 2011, Preferencje konsumentów makaronów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 206, Poznań, s. 185–191.
 • Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., 2011, Innowacje produktowe na rynku słodyczy – oczekiwania konsumentów a poziom akceptacji nowości, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-nesu, t. XIII, z. 2, s. 220–225.
 • Łuczak M., Obuchowski W., 2009, Kryzys ekonomiczny a produkcja, handel i spożycie wyrobów makaronowych, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, 11, s. 25–26.
 • Obuchowski W., 2010, Przemysł makaronowy w Polsce: kilka uwag na temat możliwości wytwarzania produktów o poszukiwanych cechach smakowych i żywieniowych, „Przegląd Zbożowo-Młynarski” 10, s. 13–14.
 • Zawadzki K., 2006, Wartość odżywcza makaronu, „Przegląd Zbożowo-Młynarski” 10, s. 35.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93d90550-40e0-4f30-9399-171819c17c30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.