Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 169-184

Article title

Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania

Authors

Content

Title variants

EN
Educational support adults in the use of the sacrament of penance and reconciliation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Coraz radykalniej postępujące zmiany w różnych dziedzinach życia zmuszają człowieka dorosłego do poszukiwania nowego sposobu obecności w różnych przestrzeniach codzienności. Próbę stworzenia warunków do życia naznaczonego nową jakością tworzy, przynajmniej w jakimś wymiarze, edukacja dorosłych. Dla dorosłych wierzących także edukacja religijna. Skutki tego rodzaju wspomagania dorosłych w odnajdywaniu swojego miejsca w codzienności dotyczą również korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Z badań nad uczestnictwem w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym wynika, że wiedza religijna służy dojrzewaniu dorosłego jako osoby oraz refleksji nad sobą, sensem życia, relacjami z innymi i z Bogiem. Pokazują, że dorosły rozwija się poprzez orientację na zadania i wartości, czego praktycznym wyrazem może być coraz bardziej dojrzałe korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Dlatego respondenci wyrażają naglącą potrzebę poszukiwania nowych sposobów wspomagania dorosłych w praktykowaniu tego sakramentu.
EN
More and more radically progressive changes in different areas of life force an adult to search for a new way of presence in different areas of everyday life. Attempt to create the conditions for life marked by a new quality creates, at least in some dimension, adult education. Adult believers as religious education. The effects of this kind of support adults in finding their place in everyday life also apply to the use of the sacrament of penance and reconciliation. Research on participation in Bible Correspondence Course that religious knowledge is maturing as an adult person and reflect on them, the meaning of life, relationships with others and God. They show that adult develops through orientation on the job and the value of what may be the practical expression of the increasingly mature use of the sacrament of penance and reconciliation. Therefore, respondents expressed the urgent need to seek new ways of supporting adults in the practice of this sacrament.

Year

Issue

2

Pages

169-184

Physical description

Contributors

author
 • Akademia Ignatianum w Krakowie

References

 • Czekalski R., Życie sakramentalne sensem egzystencji ludzkiej, w: A. Hajduk, J. Mółka (red.), Pedagogika wiary, Kraków 2007.
 • Darowski R., Filozofi a człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Kraków 2002.
 • Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, „Prace Pedagogiczne” [Wrocław] LXXXVI (1990).
 • Marek Z., Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014.
 • Marek Z. (red.), Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, Kraków 2007.
 • Michalski J., Znaczenie edukacji religijnej dla kształtowania tożsamości jednostki, w: Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 2007.
 • Murawski R., Dorastający, w: Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy liceum i technikum (Drogi Świadków Chrystusa. Klasa I, zeszyt I), Kraków 2002.
 • Regan J.E., Toward an Adult Church: a Vision of Faith Formation, Chicago 2002.
 • Walulik A., Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refl eksji nad życiem, Kraków 2012.
 • Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Kraków 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93d99bc3-208d-46f8-a907-1bcf7b46275f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.