Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | Acta Iuris nr 16 |

Article title

Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa

Title variants

EN
Objective scope of an arbitration clause situated in the agreement cocncluded by a partnership

Languages of publication

Abstracts

PL
W praktyce spółek prawa handlowego poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego może nastąpić w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, na podstawie umowy stron, w której wskazany zostanie przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Po drugie, wiążący spółkę oraz jej wspólników zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki może zostać zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej. Zagadnienie statutowej klauzuli arbitrażowej poddano szczegółowej analizie w licznych opracowaniach naukowych. Wątpliwości interpretacyjne pojawiają się jednak również na tle zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego zapisu na sąd polubowny zawieranego w umowie, której stroną jest spółka. W niniejszym opracowaniu podjęto zatem próbę analizy przypadków, w których zakres podmiotowy skutków zapisu na sąd polubowny ulega rozszerzeniu, a w szczególności spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy zapis zawarty w umowie, której stroną jest spółka osobowa, ulega rozszerzeniu na wspólników tej spółki, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
EN
In the course of the company’s operations submitting a dispute for settlement to an arbitration court may occur in the following two circumstances. Firstly, the parties may conclude an agreement specifying the matter at issue or the legal relationship from which a dispute arose or could arise. Secondly, an arbitration clause in the articles of association of a commercial company concerning disputes arising from company relationships is binding on the company and its shareholders. Problems connected with the issue statutory arbitration clause has been detailed analyzed in the literature. However interpretational doubts occur also in connection with objective and subjective scope of arbitration clause situated in the agreement concluded by a company. In this paper had been made an attempt to analyze cases in which the objective scope of an arbitration clause expands, in particular to answer a question whether arbitration clause situated in the agreement concluded by a company extends and includes the members of a company who held responsibility for the company’s assets.

Contributors

References

  • Jakubecki A., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX, komentarz do art. 1163.
  • Kos R., O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny. Glosa do wyroku SN z dnia 3 września 1998 r., I CKN 822/97, „Glosa” 2013, nr 4.
  • Morek R., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska--Krześ, Legalis, komentarz do art. 1161.
  • Szumański A., System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Warszawa 2015.
  • Weitz K., Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 4.
  • Zrałek J., Kurowski W., Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93e25dd7-1464-40c9-9e5c-64d032f8927d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.