Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 (57) | 85-118

Article title

Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Inque meo nullum carmine crimen erit. Ovid Breaks the Law
RU
Inque meo nullum carmine crimen erit. Овидий в конфликте с законом

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Publiusz Owidiusz Nazon często używa w swych utworach żargonu zawodowego, np. militarnego, medycznego czy prawniczego. Artykuł dotyczy słownictwa prawniczego, a ściśle znaczeń i kontekstów użycia słowa crimen w zbiorze elegii miłosnych Amores oraz w poematach Ars amatoria i Remedia amoris, dla porównania ukazano tę kwestię również u Horacego, Propercjusza i Tibullusa (wraz z pozostałymi poetami z Corpus Tibullianum). Utwory elegików czasów Oktawiana są źródłem poznania obyczajowości rzymskiej, ale nie samego prawa, a używane przez nich słowo crimen występuje w wielu różnych znaczeniach, nie tylko w ściśle prawnym: oskarżenie, zarzut, podejrzenie, wina, oszczerstwo, podstęp, knowania, podstępna gra, grzeszki, niegodne postępowanie, nieobyczajność, perwersja, „charakterek”, przewrotność, powód do zmartwień, przyczyna plotek, obmowy, powód do wstydu, niesława, grzech, zabójstwo, hańba, zdrada, zbrodnia. Zwłaszcza u Owidiusza język prawniczy nie ma na celu komentowania ówczesnego prawodawstwa, a przede wszystkim jest na usługach komizmu.
EN
Ovid often uses professional jargon in his works, e. g. military, medical or legal. The paper considers legal one, and strictly meanings and contexts of use of a word crimen in Ovid’s love elegies Amores and his didactic love-poems Ars amatoria and Remedia amoris. The issue is being presented for comparison also in Horace, Propertius and Tibullus (with other poets of Corpus Tibullianum). Legal terms and phrases are here a source of knowledge of Roman customs in Octavian times, but not of the law itself. The word crimen may be translated as accusations, reproach, slander, charge, blame, fault, guilt, foul deeds, wrong-doing, guilty ways, sin, crime. Particularly Ovid does not use legal language to comment on Octavian’s legislation, but for comic effects above all.
RU
Публий Овидий Назон часто использует в своих работах профессиональный жаргон, например, военный, медицинский или юридический. Данная статья относится к правовой лексике, а именно к значениям и контекстам использования слова Crimen в собраниях стихов любовной эллегии Amores и поэм Ars и Remedia Amoris Amatori для сравнения представлен этот вопрос также в Горация, Проперция и Tибуллуса (наряду с другими поэтами из Corpus Tibullianum ). Сочинения эллегиков времен Октавиана являются источником знакомства с римскими обычаями, но не с самим законом, а использование ними слова Crimen выступает в разных значениях, не только в строго правовом поле: обвинения, подозрения, вины, клеветы, обмана, интриги, подступной игры, грешков, недостойного поведения, безнравственности, извращения, "характерка", извращенности, причины для беспокойства, причины сплетен, клеветы, стыда, позора, греха, убийства, предательства, преступления. Особенно юридический язык Овидия не предназначен для комментария современного ему законодательства, а между прочим, находится на службе комизма.

Publisher

Year

Issue

Pages

85-118

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93e82ce2-71e8-46c4-98cb-417c96202699
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.