Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(33) | 105-122

Article title

Diagnoza przedszkolna jako wsparcie sukcesu edukacyjnego dziecka

Title variants

EN
Proper Diagnostic Assessment of Preschool Children as a Platform for Ensuring Educational Success

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obniżenie wieku szkolnego oraz kontrowersje związane z tym tematem skłaniają po raz kolejny do refleksji nad zagadnieniem gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole. W artykule zwrócono uwagę na duże znaczenie edukacji przedszkolnej w przysposabianiu dziecka do efektywnego wypełniania obowiązku szkolnego oraz osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Na przedszkolu jako instytucji opiekuńczowychowawczej spoczywa zadanie zapewnienia dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju oraz wyposażenia go w kompetencje i umiejętności niezbędne uczniowi pierwszej klasy szkoły podstawowej. To właśnie w przedszkolu rozpoczyna się edukacja człowieka, a jej przebieg rzutuje na dalsze edukacyjne oraz życiowe losy jednostki. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak postępować, aby zapewnić szanse na sukces edukacyjny dzieciom przygotowującym się do wejścia w nowy i wymagający etap życia, jakim jest podjęcie nauki szkolnej. Autorki zwróciły uwagę, iż warunkiem skutecznego oddziaływania na dziecko jest wszechstronna i całościowa znajomość jego cech zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, dzięki czemu nauczyciel może prowadzić zindywidualizowane postępowanie dydaktyczno-wychowawcze i kompensacyjne. W tym kontekście trafna, całościowa i pogłębiona diagnoza staje się orężem wyzwalającym potencjał i możliwości dziecka, umożliwiając eliminowanie przyczyn powodujących deficyty w rozwoju oraz wyrównywania szans. W artykule podkreślono również znaczącą rolę wychowawcy, który, będąc głównym twórcą sukcesu edukacyjnego dzieci, jest odpowiedzialny za prowadzenie systematycznej i celowej diagnozy przedszkolnej.
EN
The lowering of the age at which children begin their schooling, and the controversy surrounding this issue, have once again prompted reflection on the problem of the suitability of six-year-olds to attend school. This article draws attention to the significance of preschool education for the child’s effective fulfillment of compulsory schooling – for achieving educational success. Kindergarten, as an institution that fulfils both a caregiving and an educational role, is essential, both to provide the right conditions for overall child development and to endow a child with the competencies and skills needed by pupils in their first year at primary school. In reality a child’s education already begins at kindergarten level, and from the very beginning the quality of the education they receive has an impact on their success – both in education and in life. The current article attempts to answer the question: what should be done to give children preparing for entry into the new and challenging phase of life that is school attendance the optimum chances for educational success? The authors point out that the only sound basis for impacting positively on a child’s development is possession of a comprehensive and deep knowledge of their characteristics, including both positive and negative features, so that the teacher is able to tailor their educational, didactic and care-oriented activities to the individual child. In this context, accurate, comprehensive and thorough diagnosis becomes a major aid to unlocking the child’s potential and possibilities, eliminating the causes of likely problems and making the beginning of the educational process fair and equal for all. The article also highlights the important role of educators, who are the main creators of children’s educational success and are responsible, moreover, for conducting a systematic and properly thought through pre-school diagnostic assessment.

Contributors

References

 • Brzezińska A.I., Matejczuk J., Nowotnik A., Wspomaganie rozwoju dzieci 5-7 letnich a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły, „Edukacja”, 117(2012)1.
 • Brzezińska A.I., Czub M., Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce, „Polityka Społeczna”, 38(2012)1.
 • Diagnoza przedszkolna, Bydgoszcz 2011, s. 8, http://www.kpcentorun. edu.pl/file/get/bf578f07ef93640f56f681721d4943d7
 • Dzierzgowska I., Przedszkola wielu możliwości, „Dyrektor Szkoły”, 166(2007)10.
 • Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 • Jastrząb J., Jak przygotować dziecko sześcioletnie do roli ucznia, „Wychowanie w Przedszkolu”, 62(2009)5.
 • Kochan-Wójcik M., Diagnoza i monitorowanie rozwoju małego dziecka. Wprowadzenie, „Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli”, Wrocław 2005, http://www.oskko.edu.pl/wroclaw-05-2005 (dostęp: 23.07.2014).
 • Króliczek J., Pawlita H., Kondycja wychowania przedszkolnego, „Dyrektor Szkoły”, 150(2006)6.
 • Lisowska E., Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008.
 • Marzec-Holka K., Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1990.
 • Nawrot C.M., Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci, „Dyrektor Szkoły”, 155(2006)11.
 • Płóciennik E., Diagnoza pedagogiczna jako informacja o poziomie opanowania czynności przez dziecko w wieku przedszkolnym, Toruń 2010,
 • s. 269, dostęp online, http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/ XVI_KDE/plociennik.pdf (dostęp: 03.07.2014).
 • Płóciennik E., Kompetencja diagnostyczna nauczyciela w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego, [w:] Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa, red. W. Leżańska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962.
 • Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, „ Impuls”, Kraków 2011.
 • Stańczak I., Diagnoza społecznego funkcjonowania dziecka w roli ucznia klas początkowych, [w:] Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, red. K. Wenta, E. Perzycka, Wydawnictwo DiDN, Szczecin 2007.
 • Stępniak K., Diagnoza przedszkolna, „Wychowanie w Przedszkolu”, 63(2010)2.
 • Stępniak K., Indywidualizacja działań edukacyjnych, „Wychowanie w Przedszkolu”, 63(2010)5.
 • Styczyńska M., Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego, „Dyrektor Szkoły”, 166(2007)10.
 • Surma B., Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 28(2013)2.
 • Szumilas E.M., Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2008)6.
 • Wejner T., Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny, Wrocław 2012, s. 330, dostępny online, http://www.ptde.org/ file.php/1/Archiwum/XVIII_KDE/XVIII%20KDE%20-%20referaty/Wejner. pdf.
 • Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, „Żak”, Warszawa 2009.
 • Wysocka E., Człowiek a środowisko życia, „Żak”, Warszawa 2007.
 • Wysocka E., Psychopedagogiczny model diagnozy edukacyjnej – struktura i reguły poznania, [w:] Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, red. K. Wenta i E. Perzycka, Wydawnictwo DiDN, Szczecin 2007, s. 177.
 • Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93e9fbd8-5077-4db0-b384-72efca9c3f43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.