Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 43 | 10(511) | 19-26

Article title

ZMIANA RELACJI PŁAC PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ (2002–2014)

Selected contents from this journal

Title variants

EN
CHANGING RELATIONSHIP OF THE STATE BUDGETARY SPHERE EMPLOYEES SALARIES (2002–2014)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena zmian w relacjach płac pracowników państwowej sfery budżetowej w latach 2002–2014 w stosunku do przeciętnej płacy w gospodarce, w sektorze przedsiębiorstw oraz między najważniejszymi zawodami i specjalnościami, w tym także w służbach mundurowych. Na zmianę relacji miały wpływ głównie czynniki związane z koniunkturą gospodarczą, takie jak: niższa dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw, zamrożenie płac w administracji rządowej, edukacji i służbach mundurowych, związane z deficytem budżetowym a także systemowy automatyczny wzrost w niektórych zawodach. W największym stopniu poprawiły się relacje płac sędziów i lekarzy, a pogorszyły urzędników sądowych i pracowników administracji rządowej. Nie uległy natomiast większym zmianom relacje między płacami w zawodach cywilnych a uposażeniami funkcjonariuszy na kluczowych stanowiskach.
EN
The aim of the article is to evaluate changes in the relations of the State budgetary sphere salaries. It’s about the relationship of the salaries to the average wage in the economy, the business sector and other professions and specialities, including in the business sector and in the military uniformed services. To change the relationship of salary were affected by factors related to the booming business, like: law growth wages in enterprises, the lack of wages increases in government administration, education and military uniformed services, as well as guarantees by the Government of the annual growth in some occupations. Most have improved down the relationship of salaries of judges and physicians and most have worsened in the officials in the courts and in the government.

Year

Volume

43

Issue

Pages

19-26

Physical description

Contributors

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

 • CBOS (2013), Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych, http://www.cbos.pl/SpisKom.Pol/2013/K_127_13.PDF [dostęp 13.08.2016].
 • Czajka Z. (2002), Kształtowanie płac w sferze budżetowej, IPiSS, Warszawa.
 • Czajka Z. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Czajka Z. (2016), Zarządzanie personelem w działalności sądów powszechnych, IPiSS, Warszawa.
 • Gabryel P. (2009), Kto okiełzna święte krowy?, „Rzeczpospolita” z 13 sierpnia.
 • Glapiak E. (2009), Świętym krowom budżetu podwyżki się należą. Pensje urzędników mimo kłopotów budżetu rosną jak na drożdżach. W firmach o połowę mniej, „Rzeczpospolita” z 13 sierp­nia.
 • GUS (2003a), Rocznik Statysty­czny 2003, Warszawa.
 • GUS (2003b), Struk­tura wyna­grodzeń wg zawodów w październiku 2002 r., Warszawa.
 • GUS (2007), Rocznik Statysty­czny 2007, Warszawa.
 • GUS (2015a), Rocznik Statysty­czny 2015, Warszawa.
 • GUS (20015b), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
 • Ogólnopol­skie badanie wyna­grodzeń, [online], www.wynagrodzenia.pl/moja-placa [dostęp 8.08.2016].
 • Płace w Polsce i świecie 2006–2012 (2013), GBPiZS, Warszawa.
 • Prace nad pro­jek­tem strate­gii ZZL w S.C. (2013), załącznik nr 2 – diag­noza ZZL w S.C., www.dsc.kprm.gov.pl, [dostęp 13.08.2016].
 • „Społeczny wiz­erunek służby cywilnej”. Raport pod­sumowu­jący w ramach pro­jektu Strate­gia Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w Służ­bie Cywilnej (2011), „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 1.
 • Stokłosa M. (2013), Prześwi­et­lamy zarobki urzęd­ników, „Gazeta Krakowska” z 29 listopada.
 • Wyna­grodzenia osób ze stop­niem dok­tora w 2014 r. (2014), [online], www.wynagrodzenia.pl/artykuly [dostęp 10.07.2016].
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w Służ­bie Cywilnej w 2002 r. (2002), www.dsc.kprm.gov.pl, [dostęp 13.08.2016].
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w pol­skiej admin­is­tracji pub­licznej. Fakty i mity (2013), mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne IPiSS, Warszawa.
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w Służ­bie Cywilnej w 2014 r. (2014), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 13.08.2016].
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w służ­bie cywilnej w 2015 r. (2016), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 13.08.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93f6f638-ec7a-4354-9fe9-cfdb70175957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.