Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 (375) tom I | 200-209

Article title

Libertariański paternalizm, zielony marketing i neuronauka jako filary zrównoważonego rozwoju

Content

Title variants

EN
Libertarian Paternalism, Green Marketing and Neuroscience as Pillars of Sustainable Development
RU
Либертарианский патернализм, зеленый маркетинг и нейронаука в качестве опор устойчивого развития

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Libertariański paternalizm i zielony marketing tworzą solidny zestaw bodźców i uwarunkowań, które pomagają konsumentom podejmować lepsze decyzje. Dzięki nim konsumenci mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, który jest tak bardzo ważny w dzisiejszej dobie walki z zanieczyszczeniem środowiska i dającym się we znaki efektem cieplarnianym. W artykule przedstawiono definicje obu pojęć i pokazano, w jaki sposób odnoszą się do konsumenta i wspomagają jego proekologiczne zachowania konsumpcyjne. Zwrócono również uwagę na nowoczesną wiedzę z zakresu neuronauki, która może wpływać na większą skuteczność działań w obszarze libertariańskiego paternalizmu i zielonego marketingu. Celem artykułu jest wskazanie możliwości, jakie daje neuronauka do podjęcia współpracy rządu i przedsiębiorstw prywatnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter przeglądowy i koncepcyjny.
EN
Libertarian paternalism and green marketing create a solid set of incentives and conditions that help consumers make better decisions. Thanks to them, consumers can contribute to sustainable development which is so important in today’s era of combating environmental pollution and the greenhouse effect. In the article, we present the definitions of both concepts and show how they relate to the consumer and support their pro-ecological consumption behaviour. We also draw attention to modern knowledge in the field of neuroscience which may influence the effectiveness of activities in the area of libertarian paternalism and green marketing. The article is of the review and conceptual nature.
RU
Либертарианский патернализм и зеленый маркетинг создают солидный набор стимулов и обусловленностей, которые помогают потребителям принимать лучшие решения. Благодаря им потребители могут способствовать устойчивому развитию, которое столь важно в нынешнее время борьбы с загрязнением среды и угнетающим парниковым эффектом. В статье авторы представили дефиниции обоих понятий и указали, каким образом они касаются потребителя и способствуют его проэкологическому потребительскому поведению. Они обращают внимание на современные знания в области нейронауки, которая может влиять на бóльшую эффективность действий в сфере либертарианского патернализма и зеленого маркетинга. Цель статьи – указать возможности, какие сулит нейронаука, для приступления к сотрудничеству правительства и частных предприятий для достижения устойчивого развития. Статья имеет обзорный и концептуальный характер.

Year

Pages

200-209

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Arad A., Rubinstein A. (2015), The People’s Perspective on Libertarian-Paternalistic Policies. Mimeo, Tel Aviv University, Tel Aviv.
 • Armstrong G., Kotler Ph. (2015), Marketing. Wprowadzenie, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Caruana R., Carrington M. J., Chatzidakis J. (2016), Beyond the Attitude-Behaviour Gap: Novel Perspectives in Consumer Ethics: Introduction to the Thematic Symposium, “Journal of Business Ethics”, No. 136(2).
 • Dunham R. (2012), Neuromarketing Arrives at Your Local Grocer, “Progressive Grocer”, No. 91(5).
 • Furnols M., Guerrero L. (2014), Consumer preference, behavior and perception about meat and meat products: an overview, “Meat Science”, No. 98(3).
 • Jerzyk E.,Nestorowicz R., Rogala A., Pilarczyk B., Disterheft A. (2018), Consumers ecological attitudes and visual perception of marking used on the food packaging, “23rd EBES Conference Proceedings”, Madryt (w przygotowaniu).
 • Kotler Ph. (2011), Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative, “Journal of Marketing”, No. 75.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2013), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Krawczyk M. (2011), Pożytek z neuroekonomii, „Decyzje”, nr 15.
 • Mruk H. (2017), Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej, „Studia Ekonomiczne.
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 312.
 • Mullainathan S., Thaler R. (2000), Behavioral Economics: Entry in International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA.
 • Ntziachristos L., Papadimitriou G., Triantafyllopoulos G., Lupiáñez-Villanueva P., Marek E., Veltri G., Tornese P., Borken-Kleefeld J., Franco V., Mock P. (2016), Preparation of the legal and technical background for a voluntary EU standard for low emitting combustion engine driven cars (EULES): Final Report, EMISIA Publishing.
 • OECD (2010), Consumer Policy Toolkit, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Publishing, Washington.
 • Pichert D., Katsikopoulos K.V. (2008), Green Defaults: Information Presentation and Pro-Environmental Behaviour, “Journal of Environmental Psychology”, No. 28(1).
 • Sajjacholapunt P., Linden J., Ball L.J. (2014), The influence of banner advertisements on attention and memory: human faces with averted gaze can enhance advertising effectiveness, “Frontiers in Psychology”, No. 5.
 • Samuelson W., Zeckhauser R. (1988), Status Quo Bias in Decision Making, “Journal of Risk and Uncertainty”, No. 1.
 • Sobocińska A. (2013), Kolor opakowania ma znaczenie, http://odkrywcy.pl/martykul.html?kat=111396&wid=15410127&smg4sticaid=6149b2 [dostęp: 15.03.2015].
 • Sugden R. (2013), The Behavioral Economist and the Social Planner: To Whom Should Behavioral Welfare Economics Be Addressed?, “Inquiry”, No. 56.
 • Sunstein C.R. (2014), Why Nudge?: The Politics of Libertarian Paternalism. Yale Press Publishing, Yale. Thaler R.H., Sunstein C.R. (2008), Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness, Yale University Press, Yale.
 • Trybunał Konstytucyjny (1997), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://trybunal.gov.pl/?id=106#_Rozdzial01 [dostęp: 03.01.2018].
 • Vázquez-Rowe I., Villanueva-Rey P., Moreira M.T., Feijoo G. (2013), The role of consumer purchase and post-purchase decision-making in sustainable sea food consumption. A Spanish case study using carbon footprinting, “Food Policy”, No. 41.
 • White M.D. (2013), The manipulation of choice: Ethics and Libertarian Paternalism, Palgrave Macmillan US Publishing, New York.
 • Zaremba-Warnke S. (red.), Marketing ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94050300-fe12-420f-a64c-c17460756c6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.