Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 189-208

Article title

ZNACZENIE RELIGII W WYCHOWANIU DO AUTONOMII. RELIGIA I JEJ NAUCZANIE W FINLANDII Z PUNKTU WIDZENIA KSZTAŁTOWANIA EUROPEJSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Content

Title variants

EN
THE IMPORTANCE OF RELIGION IN EDUCATION TOWARDS AUTONOMY. THE MEANING OF RELIGION AND RELIGIOUS EDUCATION IN FINLAND IN THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING THE EUROPEAN UNION’S CIVIC SOCIETY

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Presented article outlines a broad vision of the importance of religion in the life of modern Europe. At the beginning, the author outlined the legal and socio-political context in which the position of different religion denominations and Christiany in Finland has to be considered. Then, the principles of organization of religion teaching in the Finnish education system were discussed. After that, a catalog of democratic values, which both religious communities and school religion teaching are obliged to apply, was presented, the Evangelical Lutheran Church being a particular reference point. The next subject of the author's reflection was the impact of religion on the attitude towards entrepreneurialism. The last part is devoted to reflection on the relationship between the religious situation in the European Union and the crisis – not just economic – in which the EU finds itself at present. According to the author, the religious peace is a necessary condition for the development of the united Europe and reducing the disparities that exist in it.
PL
W prezentowanym artykule nakreślono szeroką wizję znaczenia religii w życiu współczesnej Europy. Na początku autor naszkicował sytuację prawną i społeczno-polityczną, w której należy rozpatrywać pozycję różnych religii i wyznań chrześcijańskich występujących w Finlandii. Następnie omówił zasady organizacji nauczania religii w fińskim systemie oświatowym. Po tym zaprezentował katalog wartości demokratycznych, do których przestrzegania zobligowane są zarówno wspólnoty religijne, jak i szkolne nauczanie religii. W tej części artykułu szczególnym punktem odniesienia jest Kościół ewangelicko-luterański. Następnie przedmiotem rozważań autora jest wpływ religii na nastawienie do przedsiębiorczości. Ostatnia część poświęcona jest rozważaniom na temat zależności między sytuacją religijną w Unii Europejskiej a kryzysem (nie tylko gospodarczym), w jakim się znajduje. Według autora zachowanie pokoju religijnego jest koniecznym warunkiem rozwoju zjednoczonej Europy i wyrównywania dysproporcji, jakie w niej istnieją.

Year

Issue

1

Pages

189-208

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-941422a0-37a8-406d-9715-a9127b583b72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.