PL EN


2014 | 180 cz 2 | 247-256
Article title

Racjonalność a ryzyko kredytowe w działalności bankowej

Authors
Content
Title variants
EN
Rationality and Credit Risk in Banking Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The rational management of credit risk constitutes the base for construction of the safe and credit portfolio of the bank. Principles of the credit risk management were established in legal documents for the Polish Financial Supervision Authority, of which the implementation to internal procedures is for the bank compulsory. A credit policy is a base of the credit risk management, in frames which priority directions of the credit share, adapted for appetite for the risk accepted by the supervisory board of the bank, are being established for. A system of internal limits, constituting the basic tool of the diversification of credit in many diameters is also an indispensable element of the structure of the secure credit portfolio. All these issues were discussed in the present article.
Year
Volume
Pages
247-256
Physical description
Contributors
References
  • 1.Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. POLTEXT, Warszawa 2012.
  • 2.Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Warszawa 2013.
  • 3.Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Warszawa 2013.
  • 4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.U. 2008, nr 235, poz. 1589 z późn. zm.
  • 5.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
  • 6.Uchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. z późn. zm., w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
  • 7.Uchwała nr 258/2011 KNF z dnia 4 października 2011 r. z późn. zm., w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
  • 8.Uchwała nr 384/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań.
  • 9.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm. www.knf.gov.pl
  • 10.Żółtkowski W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. CeDeWu, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9417374e-b39d-4950-ad6e-367cf9f54892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.