Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 195-222

Article title

Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary

Content

Title variants

EN
The eucharist as the basis - criteria and understanding the community of faith

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nietrwałość i wyraźny współczesny kryzys wspólnot naturalnych rzutuje na niewłaściwe rozumienie chrześcijańskiej wspólnoty wiary, co z kolei powoduje jej niewłaściwe przeżywanie, doświadczenie. Niemałe znaczenie ma tutaj także daleko idąca instytucjonalizacja życia społecznego i zarazem nieufność wobec wielu instytucji, ich kontestowanie. Może to przyczyniać się do traktowania instytucjonalizacji wiary – Kościoła – jako instytucji, przy zatrzymywaniu uwagi, także przez praktykujących chrześcijan, tylko na zewnętrznych jej aspektach. Tymczasem źródłem i podstawą wspólnoty wierzących jest misterium paschalne Jezusa. Realizując w pełni obietnice starotestamentowe, Jezus podczas pożegnalnego posiłku ze swoimi uczniami w Wieczerniku prosi Ojca o taką miłość i jedność między nimi, jaka jest właściwa Ojcu i Synowi. Podstawą tego jest obecność Jezusa z uczniami – w założonej przez Niego wspólnocie – której to obecności nie podważa nawet Jego śmierć. Wręcz przeciwnie. Składając siebie w ofierze Ojcu, Jezus usuwa najbardziej zakłócającą miłość i jedność przeszkodę, czyli grzech. Zmartwychwstając zaś, pozostaje we wspólnocie niezależnie od czasu i przestrzeni. Sakramentalnie, zarówno Jego śmierć, jak i obecność we wspólnocie po zmartwychwstaniu, urzeczywistnia łamanie chleba – Eucharystia. Jezus, pozostając w niej pokarmem dla wierzących, jest również najściślej zjednoczony z uczestnikami tego wydarzenia. Jednoczy ich też między sobą w taki sposób, jaki poza Eucharystią nie jest możliwy do osiągnięcia.
EN
Impermanence and contemporary crisis of natural communities, impacts on wrong understanding of the Christian community of faith, which in turn causes the improper experience. Great importance it is also far-reaching institutionalization of social life and at the same time mistrust of many institutions, their contesting. This may contribute to the treatment of institutionalization of faith – the Church, as an institution, while retaining attention, also by practicing Christians, just outside its aspects. Meanwhile, the source and foundation of the community of believers is the paschal mystery of Jesus. Implementing fully the promises of the Old Testament Jesus, during a farewell meal with his disciples in the Upper Room, he asks the Father to such love and unity among them, what is the appropriate Father and the Son. The basis for this is the presence of Jesus with his disciples – a community founded by him – which it does not undermine the presence of even his death. On the contrary, offering himself to the Father, Jesus removes most interfering love and unity obstacle, that is a sin. Rising from the dead and remains in the community regardless of time and space. Sacramentally, both his death and the presence in the community after the resurrection, embodies the breaking of the bread – the Eucharist. Jesus remaining in the food for the believers is also intimately united with the participants of the event. Also they are united among themselves in such a way that besides the Eucharist is not possible to achieve.

Year

Issue

2

Pages

195-222

Physical description

References

 • Bailey J.A., Initiation and the Primal Woman in Gen 2–3, „Journal of Biblical Literature” 89 (1970).
 • Balicki J., Rodzina, w: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004.
 • Balter L., Zło w świecie, „Communio” – kolekcja 7, Poznań 1992.
 • Baran K., Eucharystia celebracją paschalnego misterium. Teologia liturgiczna Eucharystii w pismach Salvatore Marsilego O.S.B. (1910–1983), Warszawa 1994.
 • Bartnik C.S., Nauka społeczno-polityczna Kościoła, Lublin 2008.
 • Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.
 • Boadt L., Genesis, w: W.R. Farmer (ed.), The International Bible Commentary. A Catholic and Ecumenical Commentary for the Twenty-First Century, Minnesota 1998.
 • Boriello L., G. delle Croce, B. Secondin, Historia duchowości, t. 4: Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. M. Pierzchała, Kraków 1998.
 • Bouyer L., Wprowadzenie do teologii życia duchowego, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1982.
 • Bouyer L., Syn Przedwieczny, tłum. W. Dzieża, P. Rak, Kraków 1999.
 • Clines D.J.A. (red.), The Dictionary of Classical Hebrew, t. 1–6, Sheffield 1993–2007. Czajkowski M., Nowy Testament a judaizm, Wrocław 2013.
 • Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, a cura di L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhrd, trad. A. dal Bianco, B. Liverani, G. Massi, Bologna 1991.
 • Dylus F., Tajemnica Eucharystii w aspekcie eschatologii. Eucharystia, Poznań–Warszawa 1986.
 • Dyr. A., Duchowość eucharystyczna, w: L. Balter (red.), Duchowość chrześcijańska, „Communio” – kolekcja 10, Poznań–Warszawa 1995.
 • Epos o Gilgameszu, tłum. K. Łyczkowska, Warszawa 2002.
 • Farmer W.R. (ed.), Twenty-First Century, Minnesota 1998.
 • Ferdek B., Eucharystia i wolność, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 5 (1997) nr 1.
 • Ferdek B., Teologiczna futurologia, Legnica 2001.
 • Finkenzeller J., Eschatologia, tłum. W. Szymona, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, traktat XI, Kraków 2000.
 • Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”, Rzym 2013.
 • Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. T. Landy, Niepokalanów 1998.
 • Gnilka J., Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2004.
 • Gonzáles de Cardedal O., La entrańa del cristianismo, Salamanca 1998.
 • Hryniewicz W., Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin 1987.
 • Hume G.B., The mystery of Love, London 2000.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Dominicae Cenae”, Watykan 1980.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini”, Rzym 1998.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Rzym 2003.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Rzym 2003.
 • Johnston W., Mistical theology the science of Love, New York 1995.
 • Juros H., Kościół – kultura – Europa, Lublin–Warszawa 1997.
 • Karbowiak A., Światło nieba. Eschatyczny wymiar Eucharystii, w: J.M. Lipniak (red.), Światło słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, Świdnica 2005. Kasper W., Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, Kielce 2005.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii, w: W trosce o pełnię wiary, t. 1: Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995.
 • Kotecki D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana, Warszawa 2006.
 • Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.
 • Laurentin R., Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa, tłum. T. Jania, Kraków 1999.
 • Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11, w: A. Paciorek, R. Bartnicki, A. Tronina (red.), Nowy komentarz biblijny – Stary Testament, Częstochowa 2013.
 • Lohwink G., Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes, Freiburg 1998. Majkowski W., Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1996. Majkowski W., Małżeństwo na próbę, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa–Łomianki 1999.
 • Merkle SNDdeN J.A., Z serca Kościoła. Katolicka tradycja społeczna, tłum. A. Bielecka, Warszawa 2009.
 • Montefiore S.S., Jerozolima. Bigrafia, tłum. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Warszawa 2011. Mroczkowski I., Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin 2000.
 • Mukoid E.A., Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur, Kraków 1993.
 • Müller G.L., Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, traktat V, tłum. W. Szymona, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1998.
 • Müller G.L., Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg 1995. Nocke F.J., Sakrementologie. Ein Handbuch, Düsseldorf 1997.
 • Obrzędy chrztu dzieci. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 3, Katowice 2008. Paweł VI, Uroczyste wyznanie wiary (30 czerwca 1968), 24 AAS 60 (1968).
 • Pawłowicz Z., Eucharystia źródło i szczyt, Pelplin 2006.
 • Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i początek, Teologia narracyjna Rdz 1–3, „Rozprawy i Studia Biblijne” 13, [Warszawa] 2003.
 • Pokrywka M., Osoba – uczestnictwo – wspólnota, Lublin 2000, s. 13–19.
 • Strzeszewski C., Człowiek jako twórca rozwoju społeczno-gospodarczego, w: J. Kłoczowski (red.), Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Lublin 1973.
 • Ratzinger J., Communio – Eucharystia – wspólnota – posłanie, w: O. Horn, V. Pfnür (red.), Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003.
 • Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 2005.
 • Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, tłum. W. Szymona, Kielce 2011. Rogowski R., Światłość i tajemnica, Katowice 1986.
 • Schöonberger R., Die existenz des Nichtigen. Zur Geschichte der Privationstheorie, w: F. Hermani, P. Koslowski (Hrsg.), Die Wirklichkeit des Bösen. Systematisch-theologische und philosofische Annährungen, München 1998.
 • Self D., Skąd to zło?, tłum. M. Ratajczak, Poznań 2000.
 • Sienkiewicz E., Wspólnota Kościoła, Szczecin 2013.
 • Słomkowski A., Teologia życia duchowego, Ząbki 2000.
 • Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudim et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”,, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 • Sternberg M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Reading, Bloomington 1987.
 • Szacki J., Porządek społeczny, w: Słownik społeczny, Kraków 2004.
 • Tatar M., „Communio” w Eucharystii – rezygnacja z indywidualizmu wiary, w: L. Balter (red.), Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy, „Communio” – kolekcja 16, Poznań 2004.
 • Tischner J., Filozofia dramatu, Paryż 1990.
 • Warzeszak J., Tajemnica Eucharystii, Warszawa 2005.
 • Witczyk H., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara ekspiacji i Nowego Przymierza, Lublin 2003.
 • Witczyk H., Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii czwartej Ewangelii, Kielce 2012. Wolicka E., Zło wyobrażone – zło rzeczywiste, „Znak” 3 (1998).
 • Wróbel M.S., Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do Judaizmu, Lublin 2005.
 • Życiński J., Potrzeba domu w jednoczącej się Europie, w: A. Czaja, V. Kmiecik (red.), Wspólnota Kościoła a jedność Europy, Lublin 2006

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-942090bd-7d9c-42d8-9eb7-0baf82b7f5cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.