Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 25 | 3 | 51-67

Article title

Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy

Title variants

EN
The Notion of 'Employer' in the Situation Of Employing Establishment Takeover

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie pojęcia pracodawcy w kontekście przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i możliwość zastosowania wykładni celowościowej i prounijnej. Za „pracodawcę”, zgodnie z art. 3 k.p., uważana jest każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Jednakże w obrocie gospodarczym dochodzi do transakcji, gdzie stronami są podmioty, które w dniu przejścia nie mają statusu pracodawcy, gdyż nie zatrudniają pracowników, a pracodawcą stają się dopiero w wyniku właśnie przejścia zakładu pracy lub tylko jego części. W takiej sytuacji występują wątpliwości, jak należy rozmieć znaczenie „innego pracodawcy”, o którym mowa w art. 231 § 1 k.p. W artykule zwrócono uwagę, że dokonanie tylko wykładni językowej tego przepisu, która to wykładnia w państwach demokratycznych zajmuje uprzywilejowaną pozycję wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej, jest w tym wypadku nieuzasadnione. W wyniku takiej interpretacji podmioty przejmujące dany zakład pracy lub tylko jego część, a niezatrudniające w dniu przejścia żadnego pracownika, mogłyby dążyć celowo do utrzymania statusu nie-pracodawcy (tzn. nie zatrudniałyby pracowników), aby doprowadzić do wyłączenia stosowania regulacji art. 231 k.p. w ich przypadku. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni celowościowej i prounijnej przy interpretacji tego przepisu. Zastosowanie instytucji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę obejmuje także sytuacje, kiedy nowy podmiot przejmujący zakład pracy lub tylko jego część stanie się pracodawcą dopiero w wyniku przejęcia pracowników od dotychczasowego pracodawcy.
EN
The aim of the article is to turn one's attention to the notion of employer in the context of transfer of an employing establishment or its part onto another employer and the possibility to apply functional and pro-union interpretation. According to article 3 of the Labor Code an ”employer” is considered to be every organizational entity, even if it does not possess legal personality, as well as a natural person, if they employ workers. However, in business trading, there exist transactions where the parties are the entities which, on the day of the takeover, do not have the status of an employer as they do not employ workers, and they become the employer exactly as a result of the transfer of an employing establishment or only its part. Therefore, in such a situation there may appear some doubts how to interpret the meaning of ”another employer”, as stated in article 231 § 1 LC. It was emphasized in the article that making a solely literal interpretation of this provision, which interpretation in democratic countries occupies a privileged position compared to functional and contextual interpretation, is unjustified in this case. As a result of such an interpretation, entities taking over a given employing establishment or only its part and not employing any worker on the day of the takeover, could intentionally aim to maintain the status of non-employer (i.e. not employ workers), to lead to the exclusion of applying the provisions of article 231 § 1 LC in their case. In this situation it is justified to apply functional and pro-union interpretation when constructing this provision. Applying the institution of the takeover of an employing establishment or its part by another employer also covers situations when a new entity taking over an employing establishment or its part, becomes an employer only as a result of taking over workers from the previous employer.

Year

Volume

25

Issue

3

Pages

51-67

Physical description

Contributors

 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

References

 • Baran Krzysztof W. (red.): Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Dral Antoni: Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy (Tendencje zmian), Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2009.
 • Gawlik Zdzisław [w:] Andrzej Kidyba (red.): Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, LEX, Warszawa 2012.
 • Gersdorf Małgorzata, Krzysztof Rączka, Jacek Skoczyński: Kodeks pracy. Komentarz, (Wielkie Komentarze), LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Hajn Zbigniew: Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996 , nr 10.
 • Hajn Zbigniew: Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 5-6.
 • Hajn Zbigniew: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, [w:] K. Rączka (red.), Prawo pracy po zmianach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Hajn Zbigniew: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w prawie polskim a prawo pracy UE, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 5.
 • Iwulski Józef, Sanetra Walerian: Komentarz do Kodeksu pracy, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Liszcz Teresa: Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Morawski Lech: Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1998.
 • Muszalski Wojciech (red.): Kodeks pracy. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2011.
 • Nadskakulski Robert: Część zakładu pracy w rozumieniu wybranych przepisów prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 10.
 • Pisarczyk Łukasz: Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę – wybrane problemy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 5.
 • Sanetra Walerian: O pojęciu części zakładu pracy, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 1.
 • Sobczyk Arkadiusz: Uwagi na temat praw pracodawcy w polskim prawie pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 1995.
 • Stelina Jakub [w:] Arkadiusz Sobczyk (red.), Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Maciej Zieleniecki, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Suknarowska-Drzewiecka Ewa [w:] Krzysztof Walczak (red.): Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Świątkowski Andrzej: Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Tomanek Artur: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Twardowska-Mędrek Izabela: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, LEX, Warszawa 2011.
 • Wąż Piotr: Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 KP, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 3.
 • Wratny Jerzy: Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Zawirska Patrycja, Magdalena Zwolińska: Proeuropejska wykładnia pojęcia przejścia zakładu pracy – kryterium tożsamości, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-942638dd-f8cf-43bf-9ee1-ed1ccda040cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.