Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | LXVII (67) | 3 | 111-134

Article title

The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective

Content

Title variants

PL
Zmieniające się znaczenia pracy wśród młodych dorosłych z wykształceniem wyższym w perspektywie temporalnej

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczeń, jakie młodzi ludzie nadają pracy wraz z upływem czasu. Skupiamy się na narracjach młodych osób (w wieku 19–34 lata) z wyższym wykształceniem, będących na różnych etapach procesu wchodzenia w dorosłość. Odwołując się do badań dotyczących przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, wykorzystujemy koncepcję elastycznego czasu społecznego [Adam 1998], by przedstawić, jak jednostki konstruują zmiany oraz punkty zwrotne w swoich biografiach. Wraz z upływem czasu zmienia się ocena poszczególnych wydarzeń i doświadczeń na rynku pracy. Opierając się na materiale z projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów”, omawiamy różne znaczenia nadawane pracy na trzech etapach życia od późnej adolescencji do wczesnej dorosłości. Przede wszystkim oddajemy głos badanym, którzy podzielili się swoimi refleksjami na temat: (1) pracy w trakcie szkoły średniej, (2) łączenia studiów z pracą, (3) wchodzenia na rynek pracy bezpośrednio po zdobyciu wykształcenia uniwersyteckiego oraz na późniejszych etapach trajektorii. Artykuł rzuca światło na kwestię stabilności na rynku pracy i jej konstruowaniu na kolejnych etapach życia.
EN
The article discusses the processes of meaning-making which are connected to the significance of work/employment as it intersects with the passage of time. We focus on the narratives of young people (aged 19–34) with a university education at different stages of entering adulthood. Drawing on research linked to education-to-work transitions, we rely on the notion of flexible social time [Adam 1998] to present how individuals subjectively construct breaks and turning points in their biographies. It is argued that the passage of time alters the experience and evaluation of events on the labour market. Based on empirical material from the project entitled Education-todomestic and- foreign labour market transitions of youth: The role of locality, peer group and new media, we discuss three stages tied to varied meanings of work, from late adolescence to adulthood. In particular, we give voice to the interviewees who shared their reflections about: (1) working during high-school, (2) combining university education with employment, and (3) transitioning from education to work, and later career trajectories until their early 30s. The article sheds light on the issue of labour market stability as distinctively constructed at subsequent life-stages.

Year

Volume

Issue

3

Pages

111-134

Physical description

Contributors

 • SWPS University
 • SWPS University

References

 • Adam Barbara. 1998. Timescapes of modernity: The environment and invisible hazards. London/ New York: Routledge.
 • Allen Jim, Egbert De Weert. 2007. “What do educational mismatches tell us about skill mismatches? A cross-country analysis”. European Journal of Education 42(1): 59–73.
 • Arnett Jeffrey J. 2011. Adolescence and emerging adulthood. Boston, MA: Pearson.
 • Bauman Zygmunt. 2013. Liquid modernity. Cambridge: John Wiley and Sons.
 • Beck Ulrich, Anthony Giddens, Scott Lash. 1994. Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Cambridge: Polity.
 • Bednarski Marek, Kazimierz Frieske. (eds.). 2012. Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska. Warszawa: IPiSS.
 • CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej). 2016. “Młodzież 2016”. Opinie i diagnozy 38. Warszawa: CBOS.
 • Côté James, John M. Bynner. 2008. “Changes in the transition to adulthood in the UK and Canada: The role of structure and agency in emerging adulthood”. Journal of Youth Studies 11(3): 251–268.
 • Elder Glen H. 1994. “Time, human agency, and social change: Perspectives on the life course”. Social Psychology Quarterly 57(1): 4–15.
 • ETUI (European Trade Union Institute). 2015. Benchmarking working Europe 2015. Brussels: ETU I.
 • Eurostat LFS. n.d. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [access: 19.04.2016].
 • Furlong Andy, Fred Cartmel. 2006. Young people and social change. London: McGraw-Hill Education.
 • Geel Regula, Uschi Backes-Gellner. 2012. “Earning while learning: When and how student employment is beneficial”. Labour 26(3): 313–340.
 • Grabowska Izabela, Paula Pustułka, Natalia Juchniewicz, Justyna Sarnowska, Marta Buler. 2017. “Peer groups and migration. Dialoguing theory and empirical research”. Youth Working Papers 5/2017, Warszawa: Młodzi w Centrum Lab.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny). 2017. Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012–2016. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kapital-ludzki-w-polsce-w-latach-2012-2016,8,6.html [access: 9.09.2018].
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny). 2018. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018 (dane wstępne). http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze--w-roku-akademickim-20172018-dane-wstepne,8,5.html [access: 10.09.2018].
 • Hofmeister Heather. 2013. “Individualisation of the life course”. International Social Science Journal 64(213–214): 279–290.
 • Holdsworth Clare, David Morgan. 2005. Transitions in context: Leaving home, independence and adulthood: leaving home, independence and adulthood. Glasgow: Open University Press.
 • Hodkinson Phil, Andrew C. Sparkes, Heather Hodkinson. 2013. Triumphs and tears: Young people, markets, and the transition from school to work. New York: Routledge.
 • Jelonek Magdalena. 2015. Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych. W: Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015, J. Górniak (eds.), 41–54. Warszawa/Kraków: PARP.
 • Kalleberg Arne L. 2009. “Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition”. American Sociological Review 74(1): 1–22.
 • Kasparek Krzysztof, Mateusz Magierowski. 2014. Kogo kształcą polskie szkoły? Na podstawie badań uczniów i analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy – tom III. Warszawa/Kraków: PARP.
 • Kiersztyn Anna. 2015. Niepewne uczestnictwo – młodzi na polskim rynku pracy w latach 2008–013: wybrane wyniki Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988–2013. Warszawa: IFiS PAN.
 • Kohli Martin. 2007. “The institutionalization of the life course: Looking back to look ahead”. Research in Human Development 4(3–4): 253–271.
 • Kovacheva Siyka. 2001. “Flexibilisation of youth transitions in Central and Eastern Europe”. Young 9(1): 41–60.
 • Letherby Gayle. 2003. Feminist research in theory and practice. Buckingham/Philadelphia: Open University Press.
 • Lorey Isabell. 2015. State of insecurity: Government of the precarious. London/New York: Verso.
 • Marsh Herbert W. 1991. “Employment during high school: Character building or a subversion of academic goals?” Sociology of Education 64(3): 172–189.
 • Metcalf Hilary. 2003. “Increasing inequality in higher education: the role of term-time working”. Oxford Review of Education 29(3): 315–329.
 • Mrozowicki Adam. 2016. “Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland”. Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 94–112.
 • Neale Bren. 2013. “Adding time into the mix: Stakeholder ethics in qualitative longitudinal research”. Methodological Innovations Online 8(2): 6–20.
 • Neale Bren. 2018. What is qualitative longitudinal research? Oxford: Bloomsbury Academic.
 • Piróg Danuta. 2016. “Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa”. Studia Ekonomiczne 292: 144–157.
 • Poławski Paweł. 2012. “Precarious generation on the Polish labour market”. Polityka Społeczna 1(39): 15–22.
 • Pustułka Paula, Natalia Juchniewicz, Izabela Grabowska. 2017. “Participant recruitment challenges in researching peer groups and migration retrospectively”. Przegląd Socjologii Jakościowej 13(4), 48–69.
 • Salas-Velasco Manuel. 2007. “The transition from higher education to employment in Europe: The analysis of the time to obtain the first job”. Higher Education 54(3): 333–360.
 • Sarnowska Justyna. 2016. “Double transition: university-to-work abroad and adulthood”. Rocznik Lubuski 42(2a), 215–228.
 • Sarnowska Justyna, Izabela Grabowska. 2018. “Młodzi dorośli łączący studia z pracą studium przypadku absolwentów socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SW PS”. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 9, 47–62.
 • Settersten Richard. 2004. Age structuring and rhythm of life course. In: Handbook of life course. J.T. Mortimer, M.J. Shanahan (eds.), 81–98. New York: Springer.
 • Staff Jeremy, Jeylan T. Mortimer. 2007. “Educational and work strategies from adolescence to early adulthood: Consequences for educational attainment”. Social Forces 85(3): 1169–1194.
 • Standing Guy. 2015. Karta prekariatu. Warszawa: PWN.
 • Wyn Johanna, Peter Dwyer. 2000. “New patterns of youth transition in education”. International Social Science Journal 52(164): 147–159.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94278241-5a3f-4e0d-b137-750d472baa67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.