Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 21 | 283-296

Article title

Źródła solidarności na przykładzie Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2014 papieża Franciszka

Authors

Content

Title variants

EN
The sources of solidarity on the basis of pope Francis’ Message for the World Day of Peace 2014

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem analiz zawartych w niniejszym artykule jest interpretacja genezy solidarności z perspektywy papieskiego nauczania zaprezentowanego w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2014. Zasada solidarności w ujęciu Franciszka nawiązuje do dobra wspólnego. Ważnym zagadnieniem omawianego orędzia jest bowiem kwestia wspólnego działania na poczet dobra wspólnoty, a ściślej fakt, iż z tegoż działania nikt nie może być wyłączony. Wskazuje się na dwa elementy składowe fundamentu solidarności. Pierwszym z tychże elementów jest aktywność ludzka realizowana w ścisłym nawiązaniu do norm moralnych. Drugi element fundamentu solidarności stanowi pokój Chrystusowy. Jezus jest Pokojem. Chrześcijanie mają obowiązek głosić Chrystusa w słowie i czynie, co jest równoznaczne z budowaniem w świecie ładu Bożego. Publikacja jest podzielona na dwie części. Tematyka pierwszego rozdziału oscyluje wokół koncepcji solidarności w kontekście dobra wspólnego, stanowiącej nawiązanie do zagadnień zawartych w Sollicitudo rei socialis. Natomiast część druga jest poświęcona źródłom koncepcji solidarności autorstwa papieża Franciszka, a więc moralnie uporządkowanej aktywności ludzkiej oraz zagadnieniu pokoju Chrystusowego.
EN
The paper discusses the foundation principles of solidarity set out in the papal teaching presented in the Message for the World Day of Peace 2014. Francis’ view on the notion of solidarity derives from the concept of common good. The key point of the papal discourse is the problem of the communal effort for the good of the entire community where it is strongly emphasized that no-one ought to be excluded from this task. There are two constituting elements of the principle of solidarity. The first one is the human activity which respects the moral norms. The latter, is the peace of Christ. Jesus is the Peace. Christians are called to proclaim Christ by their words and actions which corresponds to the call of building the God’s order in the world. The paper is divided into two parts. The first one accounts for the notion of solidarity in the context of the common good and relates to the teaching presented in Sollicitudo rei socialis. The latter part, on the other hand, focuses on Pope Francis’ ideas on the origins of the concept of solidarity that is the morally human activity, and the peace brought by Christ.

Contributors

 • prof. WSKS WT UMK w Toruniu

References

 • Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate” Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Kraków 2009.
 • Borutka T., Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Podręcznik do katolickiej nauki społecznej, Kraków 2004.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków 2014.
 • Franciszek, Chrystus jest w centrum stworzenia, ludu i historii, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 1, s. 21.
 • Franciszek, Główną drogą pokoju jest dialog, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 2, s. 15-19.
 • Franciszek, Komu przeszkadza solidarność?, „L’Osservatore Romano” (2013), nr 11, s. 25.
 • Franciszek, Miłość braterska świadczy o obecności Chrystusa wśród nas, „L’Osservatore Romano” (2013), nr 6, s. 46.
 • Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2014, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 1, s. 4-10.
 • Franciszek, Przekaz w służbie kultury spotkania, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 2, s. 6.
 • Franciszek, Święto wiary i braterstwa, „L’Osservatore Romano” (2013), nr 10, s. 50.
 • Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961.
 • Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985.
 • Herr T., Sprawiedliwość i pokój, w: Moralne działanie chrześcijanina, red. L. Melina, Poznań 2008, s. 85-136.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, w: Jan Paweł II, Adhortacje, Kraków 1996, t. 1, s. 193-270.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, w: Jan Paweł II, Encykliki, Kraków 1996, t. 1, s. 321-378.
 • Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris” O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, Kraków 2003.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009.
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II: konstytucje. dekrety. deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 99-168.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II: konstytucje. dekrety. deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 511-606.
 • Koperek J., Dobro wspólne, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 139-147.
 • Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.
 • Krucina J., Dobro wspólne, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, kol. 1379.
 • Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982.
 • Olejnik S., Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000.
 • Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 • Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym-Lublin 1987, cz. 1, s. 391-416.
 • Skorowski H., Solidarność, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 471-476.
 • Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.
 • Waleszczuk Z., Globalizacja solidarności. Solidarność odpowiedzią na wyzwania procesów globalizacji w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Wrocław 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-942d061f-2c6b-4c19-b662-3c4daf627471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.