Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 99-114

Article title

Partycypacjonizm i responsywność jako wyznaczniki pytania o sens bycia. Możliwość rewolucji duchowej w ponowoczesności

Authors

Content

Title variants

RU
Партисипационизм и респонсивность как детерминанты вопроса о смысле бытия. Возможность духовной революции в постмодернизме
EN
Participationism and Responsivity as Signs for the Question About the Meaning of Being. The Possibility of a Spiritual Revolution in Postmodernity

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Статья предлагает динамичный подход к человеку, как к существу партисипативному и респонсивному (1). Модифицируя известное предложение Готфрида Вильгельма Лейбница, автор хочет показать, что вопрос о смысле бытия (совместного бытия) относится к эйдетической сфере человека (2). Обращаясь к попытке уловить дух постмодернизма, тезис, выдвинутый в статье, фокусируется на двух характерных аспектах: текучей современности (Зигмунт Бауман) и технонауке (3). Однако оба этих свойства обусловлены конкретной интерпретацией бытия (совместного бытия) (4). Кризис в постмодернизме носит в основном аксиологический характер и, тем не менее, представляет собой возможность цивилизационного возврата (5), который может быть достигнут благодаря духовной революции (6). Эта революция возможна благодаря шестиконечной «звезде свободы», которая является специфической (вдохновленной концепцией Франца Розенцвейга) метафизически-когнитивной моделью. Эта модель также является описанием пути, ведущего к потенциальной мудрости (7).
EN
The main purpose of the paper is to propose a dynamic approach to human who is a participative and responsive being (1). By modifying the well-known sentence of Gottfried W. Leibniz, the author wants to show that the question about the meaning of being (co-being) belongs to the eidetic sphere of human (2). The attempt to capture the spirit of postmodernity is based on the thesis of fluid modernity and technoscience (3). Both of these properties are conditioned, however, by a specific interpretation of being (co-being) (4). The crisis in postmodernity has mainly axiological nature and nevertheless it constitutes an opportunity for a civilizational turnaround (5) which can be achieved through a spiritual revolution (6). This revolution is possible thanks to the six-armed “star of freedom” which is a specific (inspired by the concept of Franz Rosenzweig) metaphysical – cognitive model. This model is also a description of the path leading towards potential wisdom (7).

Contributors

author
 • Politechnika Wrocławska

References

 • Balińska Agnieszka. 2008. Mentalna przestrzeń pustyni świata. Anatomia aktywności i bierności w kulturze z perspektywy pustelni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Bartoś Tadeusz. 2010. Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowocze-sności. Warszawa: W.A.B.
 • Bauman Zygmunt. 1966. Socjologia, przekład J. Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bauman Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność, przekład T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Białek Jan. 2017. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Warszawa: Garda.
 • Bińczyk Ewa. 2012. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Bostrom Nick. 2016. Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, przekład D. Ko-nowrocka-Sawa. Gliwice: Helion.
 • Heidegger Martin. 1994. Bycie i czas, przekład B. Baran. Warszawa: PWN.
 • Hildebrand Dietrich von. 2012. Metafizyka wspólnoty. Rozważania nad istotą i wartością wspólnoty, przekład J. Zychowicz. Kraków: WAM.
 • Jaspers Karl. 1991. Rozum i egzystencja. Nietzsche i chrześcijaństwo, przekład Cz. Piecuch. Warszawa: PWN.
 • Jaspers Karl. 1999. Wiara filozoficzna wobec objawienia, przekład G. Sowiński. Kraków: Znak.
 • Kurzweil Ray. 2013. Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przekład E. Chodakowska, A. Nowosielska. Warszawa: Kurnhaus Publishing.
 • Mumford Levis. 2014. Mit Maszyny, tom I, przekład M. Szczubiałka. Warszawa: PWN.
 • Myoo Sidey (Michał Ostrowicki). 2013. Ontoelektronika. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Noble David F. 2017. Religia techniki. Boskość człowieka i duch wynalazczości, przekład K. Kornas. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Oreskes Naomi, Eric M. Conway. 2017. Upadek cywilizacji zachodniej. Spojrzenie z przy-szłości, przekład E. Bińczyk, J. Gużyński, K. Tarkowski. Warszawa: PWN.
 • Romanowska-Łakomy Halina. 2003. Fenomenologia ludzkiej świętości. O sakralnych możliwościach człowieka. Warszawa: Eneteia.
 • Rudziński Roman. 1978. Jaspers. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Skolimowski Henryk. 1995. Technika a przeznaczenie człowieka. Warszawa: Ethos.
 • Wadowski Jan. 2009. „Informacja, komunikacja, dialog: Człowiek i społeczeństwo w ontologii spotkania”. W J. Ławrynowicz, A. Zabołotny (red.). Nauka – Etyka – Wiara, 265–283. Warszawa: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
 • Wadowski Jan. 2012. „Struktura i źródła rewolucji duchowych”. W J. Baniak (red.), Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka za-chodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, 351–367. Toruń: Adam Marszałek.
 • Wadowski Jan. 2017. „Odosobnienie – Responsoryjność – Partycypacja. Dramat człowieka w relacji do Innego, świata i Boga”. W Dominika Jacyk (red.), Bóg – Człowiek – Świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga, 145–178. Wrocław: Chromcon.
 • Woźniak Cezary. 2008. Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zięba Włodzimierz. 2013. „Postmodernizm a zadania filozofii”. ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 13: 233–237.
 • Zybertowicz Andrzej (i in.). 2015. Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Kraków: Kasper.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9434c5a9-d8b8-4a66-9787-3a067d3866e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.