Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | XII | 2 | 91-126

Article title

Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Ratification of a settlement agreement resulting from mediation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper concerns the procedure for recognition and declaration of enforceability of a settlement agreement resulting from mediation. The author analyses both static (courts competent to receive requests for ratification, parties to court proceedings) and dynamic aspect of this procedure (requirements which the request for recognition or declaration of enforceability must satisfy, a type of trial, the content of a court’s decision, service of thereof, admissibility of actions against a court’s decision). Furthermore, the article comprises comments on the scope of evaluation of terms of a settlement and on the effects of ratification or refusal of recognition / granting enforceability. The author makes extensive remarks on a significant practical matter of settlement agreements which cover several disputes (especially in a situation when a number of court proceedings were initiated by the parties and then single mediation, commenced afterwards, refers to more than one case). It is stated that in principle one court is competent to recognize / declare enforceable the settlement agreement which exceeds an extent of a claim which is the subject of a litigation. Furthermore, the question of consequences of withdrawal of a claim which initiated litigation (during which a court refers parties to mediation) on the request for ratification of a settlement agreement resulting from mediation is addressed. The paper also concerns the problem of admissibility of mediated agreements in divorce and separation proceedings. Although mediation is of high importance in such matters, a settlement agreement should not be a subject of ratification. Its provisions – on: parental contact with a minor child, the burden of the costs of living and educating a child, sharing a common accommodation and division of joint property – may be included in the court’s ruling on divorce / separation. Finally, an issue of a form of the settlement agreement in cases concerning real estate is referred to. Unclear regulation results in divided opinions whether notarial deed is necessary. According to the author, it is also possible to recognize settlements made in written form.

Year

Volume

XII

Issue

2

Pages

91-126

Physical description

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

References

 • Antkiewicz Andrzej. 2008. „Problemy w stosowaniu przepisów o mediacji w postępowaniu cywilnym”. Radca Prawny 21 (6): 6-24.
 • Białecki Marcin. 2012. Mediacja w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Broniewicz Witold. 2008. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Bukaczewska Marta, Krystian Mularczyk. 2009. „Uwagi w przedmiocie możliwości zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu rozwodowym” ADR. Arbitraż i Mediacja 4: 55-69.
 • Cebula Rafał. 2008. „Postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji w świetle kodeksu postępowania cywilnego”. Radca Prawny 21 (1): 81-87.
 • Cebula Rafał. 2011. „Zakres przedmiotowy ugody zawartej przed mediatorem w postępowaniu cywilnym”. Radca Prawny 12 (120) (dodatek naukowy).
 • Czepik Aleksiej. 2011. „Ugoda zawarta przed mediatorem”. ADR. Arbitraż i Mediacja 3: 35-42.
 • Dulęba Daniel. 2012. Ugoda w polskim prawie cywilnym. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Ereciński Tadeusz. 2012. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Cz. 1: Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2: Postępowanie zabezpieczające. Tadeusz Ereciński, red. LEX Polonica.
 • Filipowicz M. 1974. „Glosa do wyroku SN z dnia 13 października 1972 r., III PRN 66/72”. Nowe Prawo 3.
 • Gajda-Roszczynialska Katarzyna. 2011. Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Gromek Krystyna. 2009. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji z 6.11.2008 r.” Monitor Prawniczy 17.
 • Gromek Krystyna. 2009. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Jankowski Janusz. 2011. W Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do artykułów 758–1088. Janusz. Jankowski, red. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Jędrzejewska Maria. 2007. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 1. Cz. 1: Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2: Postępowanie zabezpieczające. Tadeusz Ereciński, red. Warszawa.
 • Lapierre Jerzy. 1974. „Glosa do wyroku SN z dnia 13 paŹdziernika 1972 r., III PRN 66/72”. Nowe Prawo 3.
 • Lapierre Jerzy. 1968. Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Lapierre Jerzy. 1996. „Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym”. Przegląd Sądowy 2: 13-22.
 • Łętowska Ewa. 2002. „Kilka uwag o praktyce wykładni”. Kwartalnik Prawa Prywatnego 1: 27-64.
 • Łętowska Ewa. 2001. „Redukcjonizm interpretacyjny jako skutek nieprawidłowego posługiwania się wykładnią językową (na tle oceny przesłanek wpisu w trybie uproszczonym na listę radców prawnych) – glosa do wyroku WSA w Warszawie z 16.11.2010 r.”. Europejski Przegląd Sądowy 4: 41-44.
 • Łętowska Ewa. 2012. „Zwrot nadpłaconej akcyzy, czyli między zasadą effet utile i redukcjonizmem interpretacyjnym sądów krajowych (cz. II)”. Europejski Przegląd Sądowy 1: 4-7.
 • Marcewicz Olimpia. 2010. Dopuszczalność zawarcia przed sądem ugody w postępowaniu cywilnym. W Jus et Remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka. Andrzej Jakubecki, Jakub Strzępka, red. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Matczak Marcin. 2007. Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Miczek Zbigniew. 2006. „Mediacja w sprawach cywilnych”. Przegląd Prawa Handlowego 6: 8-15.
 • Morawski Lech. 2006. Zasady wykładni prawa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Morek Rafał. 2012. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Elwira Marszałkowska-Krześ, red. Legalis.
 • Morek Rafał. 2006. Mediacja i arbitraż. (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc). Komentarz. Warszawa: C .H. Beck.
 • Muliński Maciej. 2011. W Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do artykułów 758–1088. Janusz Jankowski, red. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Muliński Maciej. 2008. „Krajowe tytuły egzekucyjne powstające w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu przed sądem polubownym (arbitrażowym)”. ADR. Arbitraż i Mediacja 1: 63-78.
 • Muliński Maciej. 2005. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Ołdakowski Łukasz. 2010. „Krytyczna analiza przepisów o mediacji cywilnej”. ADR. Arbitraż i Mediacja 3: 71-88.
 • Pyziak-Szafnicka Małgorzata. 2011. Ugoda. W Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Janina Panowicz-Lipska, red. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • Radwański Zbigniew. 2008. Pojęcie, geneza i funkcja formy. W Prawo cywilne – część ogólna. Zbigniew Radwański, red. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • Schmidt Rafał. 2010. „Nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediatorem”. ADR. Arbitraż i Mediacja 1: 139-165.
 • Schmidt Rafał. 2010. „O dokonywaniu przez sąd doręczeń w postępowaniu klauzulowym”. Monitor Prawniczy 18.
 • Spyra Tomasz. 2006. Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska.
 • Sychowicz M. 2010. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366. Kazimierz Piasecki, red. T. 1. Legali: Wydawnictwo C. H. Beck,.
 • Weitz Karol. 2007. Mediacja w sprawach gospodarczych. W Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Tadeusz Wiśniewski, red. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych.
 • Wojciechowski Tomasz. 2001. „Charakter prawny ugody sądowej”. Przegląd Sądowy 6: 36-69.
 • Wolter Aleksander. 1966. Glosa do orzeczenia SN z dnia 12 marca 1965 r., I PR 6/65. OSPiKA 2 (35).
 • Wolter Aleksander, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. 2001. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydaw. Prawnicze "LexisNexis".
 • Wrzecionek Rafał. 2009. „Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego”. Rejent 19 (1): 123-129.
 • Zegadło Robert.2011. Mediacja jako środek osiągania porozumień rodzicielskich. W Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Jacek Gudowski, Karol Weitz, red. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Zegadło Robert. 2005. Mediacja w toku postępowania cywilnego – uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, red. Kraków: "Zakamycze".
 • Zieliński Maciej, Zbigniew Radwański. 2006. „Wykładnia prawa cywilnego”. Studia Prawa Prywatnego 1 (1): 1-40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9437a0aa-0248-4dbc-91b4-c465458c7fde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.