Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(39) | 108-125

Article title

Europejski model społeczno-ekonomiczny w dobie kryzysu, w opinii Komisji Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

Title variants

EN
The European social and economic model in a time of crisis, in the opinion of the Commission of Bishops’ Conferences (Episcopates) of the European Community (COMECE)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie stanowiska, jakie wobec modelu społeczno-gospodarczego realizowanego przez UE, w dobie kryzysu ekonomicznego w przestrzeni europejskiej, zajęli biskupi reprezentujący europejskie Kościoły w Komisji Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Rozważania poniższe koncentrują się przede wszystkim na refleksjach komisji na temat materialnych i etycznych przyczyn kryzysu. Podjęte zostały także wątki dotyczące działań naprawczych, kwestii pomocy najbardziej poszkodowanym przez kryzys obywatelom UE, a wreszcie – szerzej – przyjętego w Unii modelu społeczno-gospodarczego. Analiza przeprowadzona została w oparciu o poglądy, które zaprezentowane zostały w oficjalnych dokumentach COMECE poświęconych tematyce kryzysu ekonomicznego z okresu jego szczytowego poziomu w Europie, tj. z lat 2008–2012. Główną zaś tezą poniższych rozważań jest twierdzenie, iż wymiar gospodarczy integracji europejskiej i przyjęty oraz – dość bezkrytycznie – realizowany w UE model społeczno-ekonomiczny w jego obecnym kształcie, w dobie kryzysu, stał się przedmiotem zdecydowanej krytyki COMECE.
EN
The aim of this article, is to present the position of European churches, which are represented in the Commission of Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE), regarding the issue of social and economic model of the European Union in the time of crisis. Article focuses on the reflection of the Commission on social and economic model which was adopted in the EU. The main sources for the purpose of this article, were first and foremost the official documents of COMECE, dedicated to this subject, in the peak of the economic crisis in Europe (2008–2012). The main thesis of the following considerations is that, the economic dimension of European integration and socio-economic model of free market economy, which was adopted in the EU, in its current form, in times of crisis, has become the subject of strong criticism by the COMECE.

Year

Issue

Pages

108-125

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • ACTIVITIES, Policy Areas (WWW), http://www.comece.org/site/en/activities/policyareas (16.06.2014).
 • CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ (red.) (2010), Unia Europejska. Informator o Kościołach, Warszawa.
 • COMMISSION OF THE BISHOPS’ CONFERENCES OF THE EUROPEAN COMMUNITY (2011a), A European Community of Solidarity and Responsibility. A Statement of the COMECE Bishops on the EU Treaty Objective of a Competitive Social Market Economy, Bruksela.
 • COMMISSION OF THE BISHOPS’ CONFERENCES OF THE EUROPEAN COMMUNITY (2011b), Statute of the Commission of the Episcopates of the European Community (COMECE), Bruksela.
 • CZAJA Jan (2001), Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, „Studia Europejskie”, nr 1.
 • DIALOGUE UNDER ARTICLE 17 (WWW), http://ec.europa.eu/bepa/activities/outreach-team/dialogue/index_en.htm (16.06.2014).
 • DIALOGUE WITH CHURCHES, religious associations or communities and philosophical and non-confessional organisations (WWW), http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm (09.03.2016).
 • DIALOGUE WITH RELIGIONS, Churches and Humanisms – Issues, List of Permanent Missions and Organisations (WWW), http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/ activities/dialogue _religions_humanisms/ list_en.htm (17.01.2015).
 • DYLUS Aniela (2005), Etyka katolicka a duch kapitalizmu, w: P. Mazurkiewicz, S. Sowiński (red.), Religia–tożsamość–Europa, Wrocław.
 • DYLUS Aniela (2012), Etyka w życiu gospodarczym, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Warszawa.
 • DYLUS Aniela (2015a), Wokół społecznej odpowiedzialności biznesu: geneza, istota, zastrzeżenia, „Energetyka–Społeczeństwo–Polityka”, nr 2.
 • DYLUS Aniela (2015b), „Ta gospodarka zabija”. Papieża Franciszka krytyka (wynaturzeń) wolnego rynku, „Prakseologia”, nr 157, t. 2.
 • FEL Stanisław (2014, red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin.
 • FILEK Janina (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Kraków.
 • GIERYCZ Michał (2008), Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, Kraków–Warszawa.
 • GRUSZECKI Tomasz (1998), Przedsiębiorstwo (firma) we współczesnej ekonomii i w nauce społecznej Kościoła, w: F. Kampka, C. Ritter (red.), Jan Paweł II. Centesimus annus. Tekst i komentarze, Lublin.
 • GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION of Article 17 TFEU by the European Commission (WWW), http://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-ar-17.pdf (09.03.2016).
 • KOŚCIELNIAK Cezary (2015), Religia i procesy sekularyzacji w kontekście kryzysu państwa dobrobytu, „Prakseologia”, nr 157, t. 2.
 • KRAUZ-MOZER Barbara (2005), Teorie polityki, Warszawa.
 • KUSZTAL Aleksandra (2011), Parlament Europejski jako uczestnik dialogu Unii Europejskiej z Kościołami i związkami wyznaniowymi w świetle zapisów Traktatu z Lizbony, w: J. M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Warszawa.
 • KUSZTAL Aleksandra (2014), Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską, Opole.
 • ROTENGRUBER Przemysław (2015), Społeczeństwo obywatelskie, państwo opiekuńcze, mechanizm rynkowy. O zapomnianej zasadzie demokracji, „Prakseologia”, nr 157, t. 2.
 • RYNKOWSKI Michał (2003), Stosunki między Unią Europejską (Wspólnotami Europejskimi) a Kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami kościelnymi, ze szczególnym uwzględnieniem COMECE – Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, w: T. Dębowski (red.), Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, Wrocław.
 • RYNKOWSKI Michał (2004), O związkach prawa kanonicznego z prawem Wspólnot Europejskich, w: T. Dębowski (red.), Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, Wrocław.
 • SECRETARIAT (WWW), http://www.comece.org/site/en/whoweare/secretariat (16.06.2014).
 • SPECIAL EUROBAROMETER 393 (2012), Discrimination in the EU in 2012. Report, Bruksela.
 • STĘPNIAK Marek (2004), Kościołowi w Europie napisz..., Kielce.
 • STĘPNIAK Marek (2007), Etyczne aspekty założeń i realizacji Strategii Lizbońskiej w świetle nauczania COMECE, „ Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 10, nr 1.
 • SUMMIT MEETING, Intergenerational Solidarity deserves full support by the EU and Member States in order to overcome the economic and demographic crises (2012), http://www.comece.org/site/en/euchurchdialogue/annualsummitmeetings/article/5065.htm (19.02.2014).
 • SUMMIT MEETING, Politics and society should rethink their value systems in order to overcome the economic crisis (2009), http://www.comece.org/site/en/euchurchdialogue/Annualsummitmeetings/article/3572.html (19.02.2014).
 • SUMMIT MEETING, Poverty is a challenge that the EU and the Churches must face together (2010), http://www.comece.org/site/en/euchurchdialogue/annualsummitmeetings/article/3579.html (19.02.2014).
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 327 z 26.10.2012.
 • WHO WE ARE (WWW), http://www.comece.org/site/en/whoweare (16.06.2014).
 • WRÓBEL Izabela (2004a), Wspólne dziedzictwo religijne jako podstawa aksjologiczna Unii Europejskiej – spór o preambułę traktatu konstytucyjnego, w: T. Dębowski (red.), Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, Wrocław.
 • WRÓBEL Izabela (2004b), Zasada wolności wyznania oraz status Kościołów i związków wyznaniowych w prawie UE, w: T. Dębowski (red.), Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, Wrocław.
 • ACTIVITIES, Policy Areas (WWW), http://www.comece.org/site/en/activities/policyareas (16.06.2014).
 • CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ (red.) (2010), Unia Europejska. Informator o Kościołach, Warszawa.
 • COMMISSION OF THE BISHOPS’ CONFERENCES OF THE EUROPEAN COMMUNITY (2011a), A European Community of Solidarity and Responsibility. A Statement of the COMECE Bishops on the EU Treaty Objective of a Competitive Social Market Economy, Bruksela.
 • COMMISSION OF THE BISHOPS’ CONFERENCES OF THE EUROPEAN COMMUNITY (2011b), Statute of the Commission of the Episcopates of the European Community (COMECE), Bruksela.
 • CZAJA Jan (2001), Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, „Studia Europejskie”, nr 1.
 • DIALOGUE UNDER ARTICLE 17 (WWW), http://ec.europa.eu/bepa/activities/outreach-team/dialogue/index_en.htm (16.06.2014).
 • DIALOGUE WITH CHURCHES, religious associations or communities and philosophical and non-confessional organisations (WWW), http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm (09.03.2016).
 • DIALOGUE WITH RELIGIONS, Churches and Humanisms – Issues, List of Permanent Missions and Organisations (WWW), http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/ activities/dialogue _religions_humanisms/ list_en.htm (17.01.2015).
 • DYLUS Aniela (2005), Etyka katolicka a duch kapitalizmu, w: P. Mazurkiewicz, S. Sowiński (red.), Religia–tożsamość–Europa, Wrocław.
 • DYLUS Aniela (2012), Etyka w życiu gospodarczym, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Warszawa.
 • DYLUS Aniela (2015a), Wokół społecznej odpowiedzialności biznesu: geneza, istota, zastrzeżenia, „Energetyka–Społeczeństwo–Polityka”, nr 2.
 • DYLUS Aniela (2015b), „Ta gospodarka zabija”. Papieża Franciszka krytyka (wynaturzeń) wolnego rynku, „Prakseologia”, nr 157, t. 2.
 • FEL Stanisław (2014, red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin.
 • FILEK Janina (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Kraków.
 • GIERYCZ Michał (2008), Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, Kraków–Warszawa.
 • GRUSZECKI Tomasz (1998), Przedsiębiorstwo (firma) we współczesnej ekonomii i w nauce społecznej Kościoła, w: F. Kampka, C. Ritter (red.), Jan Paweł II. Centesimus annus. Tekst i komentarze, Lublin.
 • GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION of Article 17 TFEU by the European Commission (WWW), http://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-ar-17.pdf (09.03.2016).
 • KOŚCIELNIAK Cezary (2015), Religia i procesy sekularyzacji w kontekście kryzysu państwa dobrobytu, „Prakseologia”, nr 157, t. 2.
 • KRAUZ-MOZER Barbara (2005), Teorie polityki, Warszawa.
 • KUSZTAL Aleksandra (2011), Parlament Europejski jako uczestnik dialogu Unii Europejskiej z Kościołami i związkami wyznaniowymi w świetle zapisów Traktatu z Lizbony, w: J. M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Warszawa.
 • KUSZTAL Aleksandra (2014), Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską, Opole.
 • ROTENGRUBER Przemysław (2015), Społeczeństwo obywatelskie, państwo opiekuńcze, mechanizm rynkowy. O zapomnianej zasadzie demokracji, „Prakseologia”, nr 157, t. 2.
 • RYNKOWSKI Michał (2003), Stosunki między Unią Europejską (Wspólnotami Europejskimi) a Kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami kościelnymi, ze szczególnym uwzględnieniem COMECE – Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, w: T. Dębowski (red.), Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, Wrocław.
 • RYNKOWSKI Michał (2004), O związkach prawa kanonicznego z prawem Wspólnot Europejskich, w: T. Dębowski (red.), Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, Wrocław.
 • SECRETARIAT (WWW), http://www.comece.org/site/en/whoweare/secretariat (16.06.2014).
 • SPECIAL EUROBAROMETER 393 (2012), Discrimination in the EU in 2012. Report, Bruksela.
 • STĘPNIAK Marek (2004), Kościołowi w Europie napisz..., Kielce.
 • STĘPNIAK Marek (2007), Etyczne aspekty założeń i realizacji Strategii Lizbońskiej w świetle nauczania COMECE, „ Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 10, nr 1.
 • SUMMIT MEETING, Intergenerational Solidarity deserves full support by the EU and Member States in order to overcome the economic and demographic crises (2012), http://www.comece.org/site/en/euchurchdialogue/annualsummitmeetings/article/5065.htm (19.02.2014).
 • SUMMIT MEETING, Politics and society should rethink their value systems in order to overcome the economic crisis (2009), http://www.comece.org/site/en/euchurchdialogue/Annualsummitmeetings/article/3572.html (19.02.2014).
 • SUMMIT MEETING, Poverty is a challenge that the EU and the Churches must face together (2010), http://www.comece.org/site/en/euchurchdialogue/annualsummitmeetings/article/3579.html (19.02.2014).
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 327 z 26.10.2012.
 • WHO WE ARE (WWW), http://www.comece.org/site/en/whoweare (16.06.2014).
 • WRÓBEL Izabela (2004a), Wspólne dziedzictwo religijne jako podstawa aksjologiczna Unii Europejskiej – spór o preambułę traktatu konstytucyjnego, w: T. Dębowski (red.), Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, Wrocław.
 • WRÓBEL Izabela (2004b), Zasada wolności wyznania oraz status Kościołów i związków wyznaniowych w prawie UE, w: T. Dębowski (red.), Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-943d17bc-b296-4fe2-87fb-62cf86bfdad6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.