PL EN


2017 | 8 | 4 | 353-358
Article title

Poziom kompetencji w korzystaniu z technologii informacyjnych przez studentów I roku Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Level of Competence in the Use of ICT by Students of the 1st Year of Pedagogy of the University of Rzeszow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych przez studentów I roku pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w celu pozyski-wania, przetwarzania, przechowywania informacji. Ponadto zapytano studentów, czy wykorzystują technologie informacyjne w procesach komunikowania się ze sobą, z nauczycielami akademicki-mi, czy i w jaki sposób udostępniają sobie pliki oraz do czego ponadto wykorzystują technologie informacyjne.
EN
Article was presents the results of research the use of information and communication technol-ogies by first-year students of pedagogy of the University of Rzeszow in order to obtain, process and store information. In addition, students were asked whether they use information technology in the process of communicating with each other, with academic teachers, and how they share files and how they use information technology.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
353-358
Physical description
Contributors
  • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki i Systemów Eduka-cyjnych, Polska
References
  • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
  • Gajda, J. (2010). Media w edukacji. Kraków: Impuls.
  • Lib, W. (2012). Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym. Rzeszów: Mitel.
  • Program kształcenia dla kierunku Pedagogika w roku akademickim 2016/2017.
  • Walat, W. (2007). Edukacyjne zastosowanie hipermediów. Rzeszów: Wyd. UR.
  • Warzocha, T. (2015). Technologie informacyjne a kompetencje społeczne nauczycieli akademic-kich – koncepcja pracy doktorskiej. Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-943d3f3c-14e6-4e18-aac1-c6c9ddb850e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.