Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 291 | 21-28

Article title

Kierunki rozwoju policyjnego systemu informatycznego wspierającego dokumentowanie czynności dochodzeniowo-śledczych i techniczno-kryminalistycznych

Content

Title variants

EN
Directions of development of a police information system designed to support documentation of investigations and technical-forensic activities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono ideę utworzenia i wdrożenia w policji narzędzia informatycznego pn. Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ). Wskazano najważniejsze przepisy prawne regulujące ewidencjonowanie wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników policji czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających i przygotowawczych. Omówiono główne cele aplikacji, zakres przetwarzania w niej danych oraz warunki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto przedstawiono kierunki rozwoju elektronicznego systemu z uwzględnieniem nowych funkcjonalności.
EN
The article presents an idea for the development and implementation of a police information system, Electronic Register of Investigations (ERCDŚ). The primary legal provisions governing the registration of activities performed by police officers and other employees during the screening and preparatory proceedings are indicated. The main purposes of the application, the scope of data processing as well as the ICT security requirements are discussed. Moreover, the article presents the directions of development of the electronic system, including its new functionalities.

Year

Issue

291

Pages

21-28

Physical description

Contributors

References

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danychosobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez policję (Dz. U. 2015, poz. 1564).
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U.1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.)
  • Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP 2015, poz. 59).
  • Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 maja 2013 r. w sprawie form przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w policji (Dz. Urz. KGP 2013, poz. 40).
  • Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych policji oraz przechowywania przez policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz. Urz. KGP 2015, poz. 58.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-943f658c-58e4-48d7-b991-917c5ca4e449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.