Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 40 | 355-378

Article title

Związek Polaków na Białorusi w polskiej polityce zagranicznej w latach 2008-2010

Content

Title variants

EN
Union of Poles in Belarus in the Polish Foreign Politics During the Years 2008-2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po przejęciu władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską w 2007 r., nastąpiła zmiana polskiej polityki zagranicznej wobec Białorusi. Gabinet Donalda Tuska postanowił nawiązać oficjalne kontakty z członkami białoruskiego rządu. Najtrudniejszą barierą dla poprawy stosunków dwustronnych był podział w Związku Polaków na Białorusi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło rozwiązać ten problem tak, aby białoruski rząd mógłby go zaakceptować. W 2008 r. Polscy dyplomaci podjęli poufne rozmowy ze swoimi białoruskimi odpowiednikami na temat polskiej mniejszości. Negocjatorzy postanowili stworzyć dwustronny zespół roboczy, który musiał znaleźć rozwiązanie konfliktu wokół Związku Polaków na Białorusi. Polska zadeklarowała, że pogłębienie stosunków dwustronnych zależy od poprawy sytuacji polskiej mniejszości narodowej. Mimo że główny problem tej grupy pozostał nierozwiązany, dialog trwał trzy lata. Rzeczywiście, Polska uniknęła zakłócania dialogu, który był prowadzony między Białorusią a Unią Europejską. Jego celem było zmniejszenie zależności Białorusi od Rosji. Polska zakończyła kontakty z białoruskimi urzędnikami w grudniu 2010 r. Powodem tego nie były nierozwiązane problemy polskiej mniejszości, ale oszustwo w wyborach prezydenckich na Białorusi i brutalne stłumienie protestu opozycji.
EN
Taking power in Poland by Civil Platform in 2007 was followed by a change in the Polish foreign politics toward Belarus. Donald Tusk`s cabinet decided to make official contacts with members of Belarusian government. The most difficult barrier to improving bilateral relations was division in the Union of Poles in Belarus. Ministry of Foreign Affairs decided to resolve this problem in way that could be accepted by Belarusian government. In 2008 Polish diplomats took confidential conversations with their Belarusian counterparts about Polish minority. Negotiators decided to create bilateral work team, which was bound to found a resolution of conflict around the Union of Poles in Belarus. Poland declared that deepening of bilateral relations depends on improving situation of Polish national minority. In spite of the main problem of this group remained unresolved, dialogue was being continued for three years. Indeed, Poland avoided disrupting dialogue which was conducted between Belarus and European Union. Its target was to reduce Belarusian dependences on Russia. Poland finished contacts with Belarusian officials in December 2010. The reason for that were not unresolved problems of Polish minority, but instead the fraud in presidential election in Belarus and brutal suppression of the opposition protest.

Year

Volume

40

Pages

355-378

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet w Białymstoku

References

  • Gawin T., Związek Polaków na Białorusi. Historia niszczenia niezależności 1988-2005, Białystok: Rada Programowa Tygodnika NIWA 2006.
  • Literatura przedmiotu
  • Gawin T., Polskie odrodzenie na Białorusi 1988-2005, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica 2010.
  • Mikołajczak S., Polacy na Białorusi w latach 1987-2008. Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2013.
  • Włodarczyk A., Polskie środowiska polityczne wobec konfliktu w stosunkach polsko-białoruskich w 2005 roku, „Studia Podlaskie” 20(2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9442c770-6491-442d-92fe-b7e389997753
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.