Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2(4) | 67-95

Article title

Zaufanie - brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna

Content

Title variants

EN
Trust - a Missing Function of Systemic Reproduction. Barriers to the Process of Awarding and Implementation of EU Funds in the Light of the Niklas Luhmann's Theory of Autopoietic System

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona opisowi mechanizmów wewnątrz- i międzysystemowej reprodukcji nieufności, na przykładzie empirycznych danych dotyczących procesu (re)dystrybucji funduszy unijnych, jakie napłynęły do Polski w tzw. pierwszym okresie programowania. Część druga to analiza systemowych uwarunkowań braku zaufania, koncentrująca się przede wszystkim na problemach funkcjonalnego różnicowania się zasadniczych subsystemów (schyłkowego) państwa bezpieczeństwa socjalnego, ich autonomii i wzajemnej komunikacji. Poniższy tekst nawiązuje do koncepcji systemu autopojetycznego autorstwa Niklasa Luhmanna oraz zawiera wstępną propozycję rozwinięcia koncepcji zaufania w ramach teorii systemu autopojetycznego. Autor stawia tezę, że przyczyną systemowych trudności dotyczących alokacji funduszy unijnych jest nierównomierne różnicowanie się subsystemów administracyjnego, politycznego i społecznego na najistotniejszym dla rozdziału funduszy poziomie regionalnym. W konsekwencji „funkcjonalnego zapóźnienia” systemu społecznego pojawia się reprodukowanie nieufności (albo niedobór tzw. uogólnionego, systemowego zaufania), które prowadzi zarówno do perturbacji w reprodukcji wewnątrzsystemowej administracji i polityki, jak i do zakłóceń komunikacyjnych w ich relacjach wzajemnych oraz w komunikacji obydwu z subsystemem społecznym. Zaufanie to dla każdego systemu niezbędny „tryb działania” przede wszystkim w momentach zwiększonego ryzyka reprodukcyjnego (wzrastającej kontyngencji), w rodzimym systemie administracyjnym taka sytuacja powstała niewątpliwie w związku z integracją z UE i niemającym precedensu w swej skali transferem środków. Tekst zawiera opis reprodukcji i ewolucji systemu, odnosi się do wykorzystywania środków przyznanych Polsce na lata 2004–2006, a także do fazy przygotowawczej do okresu programowania 2007–2013. Opis został oparty na wynikach jakościowych badań terenowych przeprowadzonych przez zespół pod kierownictwem Grażyny Skąpskiej w gminach południowej Polski, które skonfrontowano z danymi statystycznymi oraz wynikami kontroli NIK.
EN
The article deals with the issues of structural and cohesion funding by the European Union in Poland and with the problem of trust as a missing factor in all the process of EU fund’s distribution. Although all funds earmarked for the first programming period 2004-2006 were allocated, the process posed certain problems. In his paper the Author points to the weaknesses of the system and some of the hindrances to efficient fund allocation: faulty institutional and legal framework, bureaucracy, corruption and personnel deficits. Reffering to Niklas Luhmann’s theory of autopoietic systems, he presents a sketch of an unevenly differentiated political system, in which administration and politics prevail over the underprivileged public, incapable of counteracting trends of politicization and bureaucratization. Due to its low level of differentiation, social system is unable to produce so called abstract trust which could serve as instrument for reducing the growing complexity of administrative system. By showing the evolution and reproduction of the system, the Author relates to its deficits and their impact on the future use of the EU fund inflow. The Author bases his findings on a research incorporating 150 in-depth interviews carried out in four regions of Poland.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Amin A.Thrift N. (1994). "Living in the Global", w: A. Ash, N. Thrift (red.) Globalisation, Institutions, and Regional Development in Europe. Oxford: Oxford University Press.
 • Anderson B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu (przekł. S. Amsterdamski). Kraków: Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa: Fundacja Stefana Batorego.
 • Anheier H.K., Seibel W. (red.) (1990). The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organizations. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
 • Baldersheim H., Swianiewicz P. (2003). "The Institutional Performance of Polish Regions in an Enlarged EU: How Much Potential? How Path Dependent?", w: M. Keating, J. Hughes (red.), The Regional Challenge in Central and Eastern Europe. Territorial Restructuring and European Integration. Brussels: P. J. E. - Peter Lang, s. 121-145.
 • Beck U. (2004). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności (przekł. S. Cieśla). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bielecki J. (2005). "Marnowana szansa", Rzeczpospolita z 5 listopada, s. 1.
 • Bielecki J. (2005). "Pierwsze: wykorzystać fundusze", Rzeczpospolita z 5 listopada, s. 2.
 • Brennek M. (2007). Problemy i nieprawidłowości związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Polsce. Warszawa: Transparency International Polska.
 • Cieślak-Wróblewska A. (2008)."Samorządy wściekłe na PO", Rzeczpospolita z 2-3 lutego. Dodatek "Gospodarka i Rynek", s. 3.
 • Cook Ph., Morgan K. (1998). The Associational Economy. Firm, Region, and Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • European Council (1999). Council Regulation (EC) No 1260/1999, http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/L161/l_16119990626en00010042.pdf
 • EU Press Release (2006). Danuta Hübner in Kujawsko-Pomorskie: Polish Regions to Benefit Most from New Cohesion Policy through Hard Work and Sound Management. IP/06/833, http://euro-pa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference-=IP/06/833Mormat=HTML&aged=l&langu-age=EN&guiLanguage=en.
 • Etzioni-Halevi E. (1999). "Exchanging Material Benefits for Political Support: A Comparative Analysis", w: A.J. Heidenheimer, M. Johnston, V.T. Le-Vine (red.). Political Corruption. A Handbook. New Brunswick, London: Transaction Publisher, s. 287--304.
 • Gazeta Wyborcza. (2007). Marszałek podzielił miliony, tk, mark, 30.01.2007, dodatek olsztyński http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/l,35185,3886009.html.
 • Gazeta Wyborcza. (2006). Polska dostanie 72 mld euro z Unii do 2013 r., 09.10.2006. http://gospodarka.gazeta.pl/firma/l,61785,3673872.html.
 • Giddens A. (1994). "Living in a Post-Traditional Society", w: U. Beck, A. Giddens, S. Lash (red.), Reflexive Modernisation: Politics, Tradition and Aesthetic in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, s. 56-109.
 • Gilowska Z. i in. (red.) (2001). Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej w RP. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, opracowanie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Granovetter M. (1983). "The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited", Sociological Theory. t. l,s.201-233.
 • Graziano L. (1978). "Center-Periphery Relation and the Italian Crisis: The Problem of Clientelism", w: S. Tarrow, P.S. Katzenstein, L. Graziano, Territorial Politics in Industrial Nations. New York, London: Praeger Publishers.
 • Hambleton R.(2003)."The New City Management", w: R. Hambleton, H.V. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism & Local Democracy. Challenge and Change in Europe & North America. Palgrave: Macmillan, s. 147-168.
 • Hausner J. (2004). "Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego", w: M. Marody (red.). Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 420-440.
 • Hausner J. (red.). Ekonomia społeczna. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Hausner J. (2007). "Narodowy Plan Rozwoju jako narzędzie społecznej zmiany", w: Grzegorz Gorzelak i Anna Tucholska (red.). Rozwój, Region, Przestrzeń. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 339-347.
 • Historyczna szansa dla regionu.(2007). http://www.wm.24.pl/modules.php?name=Content&pa=showpa-ge&pid=1196.
 • Indykatywny wykaz kluczowych projektów, w tym dużych, w ramach NSRO, dla PO Infrastruktura i Środowisko. (2007). http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/73EF5362-43A7-474D-A872-EBD8F0077F8B/29642/indykatywny_wyka-zprojektow_pois_kluczowych_po_RM_4.pdf.
 • Jankowska A, Kierzkowski T., Knopik R. (red.) (2005). Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • John P. (2001). Local Governance in Western Europe. London: Sage Publications, New Delhi: Thousand Oaks.
 • Kamiński A.Z., Kamiński B. (2004). Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Trio, ISP PAN.
 • Kamiński A.Z. (2004). "Administracja publiczna we współczesnym państwie", Służba Cywilna, nr 7, jesień-zima.
 • Komisja Wspólnot Europejskich. (2001). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. Dziennik Urzędowy L 063 z dn. 03.03.2001.
 • Komisja Wspólnot Europejskich. (2002). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2355/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. Dziennik Urzędowy L 351 z dn. 28.12.2002.
 • Kostro C. (2001). Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna. Kraków: Nomos.
 • Kozmana M. (2006). "Mamy problemy z wykorzystaniem dotacji", Rzeczpospolita z 22 września, s. Bl.
 • Luhmann N. (1982). The Differentiation of Society. New York: Columbia University Press.
 • Luhmann N. (1988a). "Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives", w: D. Gambetta (red.) Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Blackwell, s. 94-107.
 • Luhmann N. (1988b). "Samolegitymizacja państwa" (przekł. J.Górski), Colloquia Communia, nr 6(41)7 1(42), s. 149-168.
 • Luhmann N. (1990). Essays on Self-Reference. New York: Columbia University Press.
 • Luhmann N. (1994). Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego (przekł. G. Skąpska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Luhmann N. (1995). Social Systems. Stanford, California: Stanford University Press.
 • Luhmann N. (2007). Systemy społeczne (przekł. M. Kaczmarczyk). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Maturana H.R., Varela F.J. (19SQ). Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Dordrecht, Boston-London: D. Reidel.
 • Maturana H.R. (1981). "Autopoiesis", w: M. Zeleny (red.).Autopoiesis: A Theory of Living Organization. North Holland, New York: Elsevier, s. 21-33.
 • Narodowy Bank Polski. (2006). Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce, http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2005.pdf.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006.(2003). http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Gospodarka/Narodowy+Plan+Rozwoju+20042006.htm
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006. (2000). http://www.nsrr.gov.pl/NSRR+20012006
 • Newton K. (1999). "Social capital and democracy in modern Europe", w: J.W. van Deth, M. Marani, K. Newton, P.F. Whiteley (red.) Social Capital and European Democracy. London-New York: Routledge, s. 3-24.
 • NIK (2004). Informacja o wynikach kontroli przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych, Raport nr 12/2004/ P/03/005/KAP, www.nik.gov.pl.
 • NIK (2005). Informacja o wynikach kontroli przygotowania administracji publicznej do korzystania ze środków Funduszu Spójności. Raport nr 133/2005/ P/04/004/KAP, www.nik.gov.pl.
 • NIK (2006a). Informacja o wynikach kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Raport nr 33/2006/P/05/006/ KAP, www.nik.gov.pl.
 • NIK (2006b). Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych. Raport nr 54/2006/P/05/ 002/KAP, www.nik.gov.pl.
 • Nowak S. (1979). "Systemy wartości społeczeństwa polskiego", Studia Socjologiczne, nr 4, s. 155-173.
 • Pastuszka S. (2005). "Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(20), s. 63-73.
 • Pierre J. (red.). (1998). Partnerships in Urban Governance. European and American Experience. London-New York: Macmillan Press Ltd.
 • Portes A. (1998). "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology". Annual Review in Sociology, nr 24, s. 1-24.
 • Prawo zamówień publicznych. (2004). Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 19, póz. 177.
 • Prawo zamówień publicznych. (2006). Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 164, póz. 1163.
 • Prawo zamówień publicznych. (2006). Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 79, póz. 551.
 • Przejrzyste Fundusze Strukturalne (2006). Instytut Ekonomii Środowiska, CEE Bankwatch Network, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, http://www.iee.org.pl/przejrzystefs/.
 • Putnam R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech (przekł. J. Szacki). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Rada Wspólnot Europejskich (1999). Rozporządzenie Rady WE Nr 1260/1999. Dziennik Urzędowy L 161 z 26.06.1999.
 • Raport końcowy z programu naprawczego (2006). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grudzień 2006, http://www.mrr.gov.pl/uproszczenia_naprawa_po_ 0406.htm.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wytyczne do procedury pozakonkursowej, http://rpo.silesia-region.pl/zalacz-niki/2007/07/23/1185169424.pdf.
 • Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013, http://www.wm.24.pl/modules.php?na-me=Downloads&d_op=getłtć>did=640.
 • Rozporządzenie Rady Europy (WE) NR 1260/ 1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/SZYBKIE-i-LINKI+WSZYSTKIE/AKTY+PRAWNE.htm.
 • Skotnicka-Illasiewicz E. (red.) (2007). Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Szczegółowe założenia programu naprawczego (2005). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 grudnia 2005, http://www.mrr.gov.pl/uproszcze-nia_naprawa_po_0406.htm
 • Sztompka P. (2007a). Zaufanie i współpraca: fundament rozwoju Polski. Wystąpienie na II Kongresie Obywatelskim w Warszawie.
 • Sztompka P. (2007b). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak. Kraków.
 • Tarrow S., Katzenstein P.S., Graziano L. (1978). Territorial Politics in Industrial Nations. New York, London: Praeger Publishers.
 • Thompson J.B. (1996)."Tradition and self in a Mediated World", w: P. Heelas, S. Lash, P. Morris (red.) Detraditionalisation: Critical Reflection on Authority and Identity, Oxford: Blackwell Publishers, s. 89-108.
 • Urząd Zamówień Publicznych (2006a). Informacja o wynikach obligatoryjnych kontroli uprzednich zakończonych w okresie od l stycznia do 30 czerwca 2006 r., http://www.uzp.gov.pl/kontrola/KUsty_cze06.pdf.
 • Urząd Zamówień Publicznych (2006b). Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2005 r., http://www.uzp.gov.pl/english/reports_ 2005.pdf.
 • Urząd Zamówień Publicznych (2007). Informacja o wynikach obligatoryjnych kontroli uprzednich Prezesa UZP zakończonych w okresie od 01.07.2006 r. Do 31.12.2006 r., http://www.uzp.gov.pl/kontrola/infor-macja_o_wynikach_KU_II_polrocze_2006.pdf.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (2006). Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 227, póz. 1658.
 • Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju (2006). Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 149, póz. 1074.
 • Willke H. (2007). "Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa", Zarządzanie Publiczne, nr l, s. 127-140.
 • Wojciechowska A., Osiecki, G. (2008). "Unijne fundusze dla PiS", Dziennik z 25 stycznia, s. 7.
 • Wojtuch M. (2006). "Unia chciała dać nam więcej", Gazeta Prawna z 22-24 września, s. 23.
 • Zalewska U. (2006). Unijna pomoc może odbić się czkawką, Rzeczpospolita z 21 września, s. 12.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. (2004). Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 166, póz. 1745, s. 351-596.
 • Zoll A. (2004). Złe prawo - słabe państwo. Tygodnik Powszechny, nr 4 (2846), http://tygodnik.onet.pl/1544,1147276,dzial.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9446c517-4645-4628-862c-73c619658375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.