Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 915 | 57-72

Article title

Wykorzystanie podejścia sieciowego w tworzeniu organizacji uczącej się

Authors

Title variants

EN
Using a Network Approach in Creating a Learning Organisation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the network approach and its importance in the development of the concept of the learning organisation. The paper presents the concept and characteristics of a learning organisation and characterises the network approach in management sciences. Particular attention is paid to the importance of knowledge and learning processes, and the use of IT in communication processes in network organisations and network perceptions of the learning organisation.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Alee V. [2003], The Future of Knowledge, Elsevier, Burlington.
 • Argyris C. [1999], On Organizational Learning, Blackwell Business, Oxford.
 • Argyris C., Schon D.A. [1978], Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley Publishing, Reading.
 • Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w Wielkopolsce [2009], Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – raport, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Bednarz P. [2009], Alians strategiczny nauki i biznesu. Studium przypadku CBR Novasome sp. z o.o. [w:] Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Gdynia–Warszawa.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Coulon A.R. [1996], La désorganisation compétitive, Maxima, Paris.
 • Czerniachowicz B. [2010], Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna, mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/4/3.pdf.
 • Czerska M. [2003], Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnych menedżerów, Difin, Warszawa.
 • Dioguardi G. [2010], The Complex Nature of the Network Enterprise, Innovation, Technology and Knowledge Management Series, Springer, New York.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy [2002], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 • Foresight technologiczny, t. 2: Foresight technologiczny w praktyce [2005], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Gloor P.A. [2005], Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks, Oxford University Press, Oxford.
 • Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2002], Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 • Kowalczyk A., Nogalski M. [2002], Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 • Krupa K. [2009], Sieci biznesowe i innowacyjność MSP, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 14, Uniwersytet Rzeszowski, Warszawa–Kraków.
 • Lassey P. [1998], Developing a Learning Organization, Kogan Page, London.
 • Lipnack J., Stamps J. [1994], The Age of the Network: Organizing Principles for the 21st Century, John Wiley & Sons, New York.
 • Lundy O., Cowling A. [2000], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Łobejko S. [2010], Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Polski glosariusz ITIL®, wersja 1.0, z 15 grudnia 2011 r., oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z 29 lipca 2011 r., www.itilofficialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx.
 • Rosińska M. [2005], Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym – ujęcie teoretyczne [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. Najlepszy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Seely Brown J., Duguid P. [2000], The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston.
 • Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Senge P.M. i in. [2002], Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Skyrme D.J. [1999], Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Stępka P., Subda K. [2006], Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor”, nr 1 (28).
 • Štefko R. [2006], Znalostné determinanty regionálneho rozvoja: súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií, Fakulta manažmentu PU, Prešov.
 • Tapscott D. [1998], Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-944da71b-ca49-4791-b8f4-414014dcb5c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.