Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 3: Filologia Klasyczna | 103-121

Article title

Cathemerinon Aureliusza Prudencjusza Klemensa jako przykład poezji chrystocentrycznej

Title variants

EN
Aurelius Prudentius Clemens’ Cathemerinon as an example of Christocentric poetry

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autorka przedstawia kilka kluczowych zagadnień: poezja jako locus theologicus – miejsce spotkania z Bogiem, hymny Prudencjusza ze zbioru Cathemerinon i ich chrystocentryczny wymiar. Dwanaście utworów lirycznych Prudencjusza zebranych w Cathemerinon jest hymnami przeznaczonymi na każdy dzień chrześcijanina. Mogły być wykorzystywane do prywatnej medytacji i modlitwy, zaś jako całość zachowują charakter literacki. Hymny zostały ułożone dla słuchaczy pochodzących z arystokratycznych kręgów z IV i pierwszej połowy V wieku, którzy byli szczerze zainteresowani poezją i nauką chrześcijańską. Wszystkie hymny omówione w niniejszym artykule koncentrują najważniejsze aspekty życia ludzkiego na Chrystusie jako źródle, świetle i ostatecznym przeznaczeniu każdego stworzenia. Symboliczna ekspozycja jest widoczna w zdecydowanej większości hymnów. Prudencjusz bardzo często stosuje metaforykę światła, które odnosi się do Chrystusa i nauki chrześcijańskiej. Pokazuje także mistrzostwo języka i zasad klasycznej metryki.
In this essay, the author deals primarily with the following topics: poetry as locus theologicus – a place of encounter with God, hymns of Prudentius’ Cathemerinon and their Christocentric dimension. The twelve lyrical poems by Prudentius, collected in Cathemerinon, are hymns for Christians’ every day. They could be used for private meditation and prayer; as a whole, they have a literary character. The hymns were written for an aristocratic audience of the fourth and the first half of the fifth century for those really keen on poetry and the Christian Doctrine. All the hymns discussed in this essay focus the most important aspects of human life on Christ as the source, the light and the ultimate destiny of every human being. The symbolic exposition occurs in most of the hymns. Prudentius very often uses metaphor of light which symbolize Christ and the Christian Doctrine. He also shows a mastery of language and classical metric threads.

Keywords

Contributors

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

 • Bednarek A.: Modlitwa poetycka, w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, Lublin: TN KUL 2009, kol. 8.
 • Buchheit V.: Stella magorum signum Romae Christianae: (Prud. Apoth. 608 ff.; Cath. 12), „Hermes” 136(2008), nr 4, s. 447-452.
 • Curtius E.R.: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków: Uniweritas 2009.
 • Evenepoel W.: The Place of Poetry in Latin Christianity, w: J. den Boft, A. Hilhorst (ed.), Early Christian Poetry, Leiden–New York: E.J. Brill 1993, s. 35-60.
 • Kasjaniuk E.: Modlitwa, w: Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin: TN KUL 2008, kol. 1503.
 • Misiurek J.: Modlitwa w chrześcijaństwie, w: Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin: TN KUL 2008, kol. 1543.
 • Raby F.J.E.: A History of Christian Latin Poetry from the Beginnings to the Close of the Middle Ages, Oxford: Clarendon Press 19532.
 • Rahner K.: Chrześcijanin i poezja, w: A. Merdas (red.), Inspiracje religijne w literaturze, Warszawa: ATK 1983, s. 28-37.
 • Rand E.K.: Prudentius and Christian Humanism, „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 51(1920), s. 71-83.
 • Simcox G.A.: A History of Latin Literature from Ennius to Boethius, USA: Nabu Press, Reprint 2011.
 • Stabryła S.: Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, [„Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU” nr 40], Kraków 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94582212-cf08-4348-8f55-5d4648fd5ef2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.