Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 43 | 9(510) | 3-9

Article title

PORADNICTWO ZAWODOWE W KONTEKŚCIE POTRZEB UCZNIÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Selected contents from this journal

Title variants

EN
VOCATIONAL GUIDANCE IN THE CONTEXT OF THE NEEDS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule postawiono pytanie o to, w jakim stopniu poradnictwo zawodowe adresowane do uczniów tego sektora edukacji, którzy wybrali potencjalnie najkrótszą drogę na rynek pracy (choć oczywiście niepozbawioną możliwości kontynuacji kształcenia), powinno mieć charakter specyficzny dla tej grupy osób, na ile zaś wpisywać się w kontekst uniwersalnych działań w zakresie wsparcia młodzieży w konstruowaniu karier zawodowych. Przed transformacją ustrojową szkolnictwo zawodowe było często słabym ogniwem systemu edukacyjnego, a po 1989 r. dryfowało, przegrywając konkurencję z rosnącymi aspiracjami edukacyjnymi i boomem w szkolnictwie ogólnokształcącym prowadzącym do cieszących się wielką popularnością studiów wyższych. Starania podejmowane dla zrównoważonego rozwoju szkolnictwa zawodowego muszą iść w parze z profesjonalnie realizowanym poradnictwem zawodowym, obejmującym grupę aktualnych i przyszłych uczniów tych szkół. Wydaje się, że działania te nie różnią się jednak zasadniczo w swych założeniach od tych generalnych, dotyczących całożyciowego poradnictwa (realizowanych z uwzględnieniem zmieniających się paradygmatów tej działalności), co nie oznacza, że na poziomie metodycznym nie należy poszukiwać rozwiązać adresowanych do tej grupy młodzieży.
EN
The paper Vocational Guidance in the Context of the Needs of Vocational School Students poses a question about to what extent the vocational guidance dedicated to the vocational school students who selected possibly the shortest route to the labour market (though, not deprived of opportunities to continue their education) should be specifically tailored to their needs, and to what extent it should be placed in the context of universal activities aimed at supporting the young people with developing their vocational careers. Before the system transformation in Poland in 1989, the vocational education used to be a weak link of the Poland’s education system, and thereafter it used drift, losing to the growing educational aspirations and the boom of the secondary education that opened the door to increasingly popular schools of higher education. Any efforts made to provide sustainable development of the vocational education need to be coupled with professional career guidance provided to the current and future vocational school students. However, as regards their assumptions, these career guidance activities do not seem to basically differ from the general activities provided under holistic guidance schemes (that are being adjusted to the changing paradigms of the schemes), which does not mean that a search for methods suited to this group of young people should be discontinued.

Year

Volume

43

Issue

Pages

3-9

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mick­iewicza

References

 • Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, PRINT – B, Poznań.
 • Bauman T., red. (2005),Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Bauman Z. (2006a), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2007a), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa.
 • Bauman Z. (2007b), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z., (2006b), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Brzozowska M. (w druku), Uczniowskie firmy systemie orientacji i poradnictwa zawodowego w Niemczech.
 • Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
 • Goźlińska E., Kruszewski A. (2013), Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport, KOWEZiU, Warszawa.
 • Guichard J., Huteau M. (2005), Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Hinzen H., Przybylska E., Staszewicz M., red. (2005), Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie — bogactwo, różnorodność, doświadczenie, Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa.
 • Jeruszka U., red. (2012), Unowocześnienie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, IPiSS, Warszawa.
 • Kaczor S. (1989), Stan i perspektywy szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Narodowej, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych: przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej,m wyd. 2 zm. i rozsz., Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Kargulowa A. (1996), Przeciw bezradności. Nurty – opcje – kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kargulowa A. (2005), O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 • Kargulowa A. (2009), Pomoc przez porady. Statyczna versus procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego, w: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, tom 2, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. (2001), Kształcenie zawodowe: dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. (2008), Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy, IBE, Warszawa.
 • Malewski, M. (2003), Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, w: B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie, materiały ze Światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa.
 • Melosik Z. (2014), Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, Kraków.
 • Oleniacz M. (2005), Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2002), Warsztat pracy europejskiego dorady kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa.
 • Peavy R.V. (2014), Poradnictwo socjodynamiczne. Praktyczne podejście do nadawania znaczeń, Taos Institute, Bielsko Biała.
 • Piasecka A. (2011), Coaching jako metoda wsparcia pracownika, w: M. Piorunek (red.), Poradnictwo – kolejne przybliżenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Piorunek M. (1992), W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zawodowego, „Problemy Rozwoju Edukacji”, nr 1.
 • Piorunek M. (2002), Proeuropäische Kontexte der Reformen auf dem Gebiet der beruflichen Bildung, w: W. Thiem (red.), Hoffnungen, Dilemmata und Probleme einer nationalen Schulreform in europäischer Dimension, Universität Potsdam, Potsdam.
 • Piorunek M. (2004), Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Piorunek M. (2009), Poradnictwo biograficzne. O pomocy psychopedagogicznej w biegu życia człowieka, „Studia Edukacyjne”, nr 9.
 • Piorunek M. (2011), (Bez)sens planowania przyszłości.… Refleksje o adolescencyjnym projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, „Studia Edukacyjne”, nr 18.
 • Piorunek M. (w druku), Biographical Career Patterns – Differentiations, Emergence. Fields of Empirical Exploration.
 • Piorunek M., red. (2010), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Piorunek M., red. (2011), Poradnictwo – kolejne przybliżenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Piorunek M., red. (2015), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Savickas M.L. (2010), Life Design: A General Model for Career Intervention in the 21st Century, wystąpienie konferencyjne, http://www.vocopher.org/resources.htm, [dostęp 14.09.2016].
 • Savickas M.L. (2013), The 2012 Leona Tyler Award Address: Constructing Careers – Actors, Agents, and Authors, „The Counseling Psychologist”, nr 41(4), http://tcp.sagepub.com/content/41/4.toc, [dostęp 14.09.2016].
 • Savickas M.L., red. (2013), Ten Ideas that Changed Career Development. A Monograph to Celebrate the Centennial of the National Career Development Associ­­ion (1913–2013), http://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/71112?ver=508, dostęp 14.09.2016].
 • Sav­ckas M.L., Har­ung P.J. (2012), My Career Story. An Autobiographical Workbook for Life-Career Success, http://www.vocopher.com/CSI/CCI_workbook.pdf, [dostęp 14.09.2016].
 • Surzykiewicz J., Kulesza M., red. (2013), Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, Difin, Warszawa.
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Trzeciak W., Drogosz-Zabłocka E., red. (1999), Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego w Polsce, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa.
 • Watts A.G. (1996), Careerquake, Demos, London.
 • Watts A.G. (1997), The role of career guidance in societies in transition, „Revista de Pedagogie”, nr 1–12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-945b16eb-4c6e-4e31-99eb-3465ed17d22a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.