Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 1-14

Article title

Rynek pracy dla osób 50+

Content

Title variants

EN
Instruments to stimulate activation of older persons on labor market
RU
Рынок труда для лиц в возрасте 50 +

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na kształtowanie gospodarki jest w dzisiejszych czasach jednym z priorytetowych tematów do rozważań politycznych. Tendencja wzrostu populacji 50+ w ogólnej liczbie ludności, zauważalna jest w większości wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Sytuacja ta skłania państwa o zmieniającej się strukturze demograficznej do wprowadzania rozwiązań, które doprowadzą do wydłużonej aktywności osób w wieku niemobilnym na rynku pracy. Najlepszym tego przykładem są Niemcy, gdzie po wprowadzeniu strukturalnych reform rynku pracy, poziom zatrudnienia w grupie 55+ wzrósł w ciągu 10 lat o 20%. Sprawne zarządzanie zasobami ludzi starszych jest konieczne dla zachowania równowagi w funkcjonowaniu gospodarki. Liczne przykłady dobrych praktyk z wybranych krajów europejskich wskazują na ogromną rolę edukacji jako instrumentu wykorzystywanego do ułatwiania funkcjonowania osobom starszym na rynku pracy oraz do uświadamiania pracodawców o konieczności zmian w ich przedsiębiorstwach. Kolejnym wykorzystywanym narzędziem są formy nietypowego zatrudnienia pozwalające na dostosowywanie czasu, miejsca pracy, form zatrudnienia, zakresu obowiązków i sposobu rozliczania wynagrodzenia. Działania te, aby były skuteczne, powinny być poparte odpowiednimi regulacjami prawnymi.
EN
The topic of ageing society and its influence on shaping economy is one of the priorities in political discussions nowadays. The trend of increasing population of 50+ years old people is visible in most of the highly developed European countries. This situation induces countries with changing demographical structure to implement solutions that will extend the job activity of people in the immobile age. The best example is Germany, where the introduction of structural reforms in the labor market employment in the 55+ group increased in 10 years by 20%. Effective management of the community of older people is necessary to keep the balance in economy. Many examples of good case practices from chosen European countries point an important role of education in this process. Education is a tool that aims to support older people in functioning on the job market and increase employers’ awareness of changes and solutions that need to be implemented in their companies. Customized forms of employment are another instrument of increasing job activity of older people. They let employers adjust the time, place of work, job description and form of payment according to the employer’s and employee’s preferences. Though, the most significant instrument is reduction of unemployment benefits for people who are qualified to take job activity. In this case one of the solutions is applying temporary benefits that stimulate active job hunting. The mentioned activities, to ensure their efficiency, should be supported by adequate law regulations.
RU
Старение общества и его влияние на формирование экономики в настоящее время является одной из приоритетных тем для политических рассуждений. Тенденция роста популяции лиц в возрасте 50 + среди общей численности населения, становится заметной в большинстве высокоразвитых европейских стран. Такая ситуация склоняет государства со сменяющейся демографической структурой к принятию решений, которые могли бы привести к более продолжительной активности лиц в немобильном возрасте на рынке труда. Самым лучшим тому примером является Германия, где после проведения структурных реформ в сфере рынка труда, уровень занятости в группе 55+ вырос в течение 10 лет на 20%. Чёткое управление ресурсами людей пожилого возраста является необходимым для поддержания равновесия в функционировании экономики. Многочисленные примеры позитивных решений в некоторых европейских странах указывают на огромную роль просвещения, как инструмента, используемого для облегчения функционирования на рынке труда людей пожилого возраста, а также осознания работодателями необходимости введения соответствующих изменений в деятельности их предприятий. Очередным используемым инструментом являются формы нетипичной занятости, позволяющей на соразмерение времени, рабочего места, форм занятости, сферы нагрузки и способа расчёта вознаграждения. Чтобы такие действия были эффективными, они должны поддерживаться соответствующими юридическими регулирующими нормами.

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Adamiec, J., 2012, Polityka przedłużania aktywności zawodowej osób starszych, Studia BAS, nr 2 (30).
 • Fura, M., Fura, B., 2008, Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Woźniak M., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Golinowska, S., 2012, Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • GUS, 2010, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2008, Warszawa.
 • Hnatyszyn-Dzikowska A., Łyszczarz B., Wyszkowska Z., 2009, Znaczenie zdrowia społeczeństwa dla wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe, w: Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, Czech-Rogosz J., (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Janosik, E., Kułakowska, E., 2009, Aktywność zawodowa osób starszych w dobie starzenia się społeczeństwa, Medycyna Środowiskowa, vol. 12, nr 2.
 • Koradecka, D., Bugajska, J., 2004, Warunki pracy a aktywność zawodowa w starszym wieku, w: Wóycicka, I. (red), Później na emeryturę?, Niebieskie Księgi, Rekomendacje nr 16, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kochanowski, J., 2008, Wprowadzenie, w: Szatur-Jaworska, B. (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Warszawa.
 • Kryńska, E., 2006, Zasoby pracy w Polsce – stan obecny i perspektywy. Starzenie się ludności i zasobów pracy, konsekwencje i sposoby ich ograniczania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • MGPiPS, 2003, Aktywizacja zawodowa i zmniejszanie transferów socjalnych dla osób w wieku przedemerytalnym, w: Raport „Racjonalizacja wydatków społecznych”, Warszawa.
 • O’Dempsey D., Beale A., 2011, Age and employment, European Commission, Luxemburg.
 • OECD, 2013, Employment rates by age gropu, w: OECD Factbook 2013. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, Paris.
 • OECD, 2011, Pensions at a Glance 2011: Retriment-income System in OECD and G20 Countries, OECD Publishing, Paris.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, Dz. U. nr 185, poz. 1912.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, Dz. U. nr 76, poz. 51.
 • Szukalski P., 2008, Aktywność zawodowa i plany odnośnie wieku przechodzenia na emeryturę, w: To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności, Szukalski P., Oliwińska I., Bojanowska E., Szweda-Lewandowska Z., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012 r. poz. 637.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r., nr 99 poz. 1001 z późn. zm.
 • Walawander P., Hydzik P., 2012, Kuśnierz P., Analiza dobrych praktyk w krajach Unii Europejskiej w ramach projektu PI Indywidualny koszyk świadczeń osób 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-945c82fc-8e0d-4308-84eb-7dacfb8f485e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.