PL EN


2013 | 16 | 79-96
Article title

Rola i zadania lokalnych instytucji w organizowaniu czasu wolnego dla młodzieży

Authors
Content
Title variants
EN
The Role and Responsibilities of Local Institutions in Organizing Leisure Time for Young People
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ważnym aspektem spędzania czasu wolnego przez młodzież jest organizacja tego czasu przez rodzinę, szkołę, placówki i organizacje pozarządowe oraz Kościół. Odpowiednio zorganizowany czas wolny pozwala bowiem zagwarantować, że młodzież w sposób bezpieczny i odpowiedzialny będzie spędzać ten czas, a przy tym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania oraz nabywać nowe umiejętności i doświadczenia życiowe. Młodzi ludzie uczą się przy tym służyć innym i stają się odpowiedzialni w realizowaniu powziętych zamierzeń i wykonywaniu powierzonych im zadań. Można stwierdzić, iż na osobach i instytucjach organizujących wolny czas dla młodzieży spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyż nieumiejętnie zorganizowany czas wolny może negatywnie wpłynąć na proces wychowania i kształtowania osobowości młodego człowieka. Jeżeli organizacją czasu wolnego zajmują się odpowiednio wykwalifikowane osoby i sprawdzone placówki, to spędzanie wolnego czasu przez młodzież może się stać „motorem” do dalszego własnego rozwoju, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że odpowiednio ukształtowany wewnętrznie młody człowiek stanie się w dorosłym życiu zawodowym, rodzinnymi i prywatnym osobą godną zaufania. Będzie też umiał odpowiednio dobrze realizować powierzone mu zadania i pełnić role społeczne (np. rolę dobrego ojca lub matki). Ponadto dobrze przygotowany do tego młody człowiek sam zorganizuje sobie w przyszłości swój wolny czas, a także pomoże w jego organizacji innym, np. członkom rodziny.
Year
Volume
16
Pages
79-96
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Bielecki T., Funkcja wychowawcza uczniowskich klubów sportowych, w: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucji oświatowych, red. Cz. Kępski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
 • Daraszkiewicz E., Godlewska A. (red.), Encyklopedia. Rodzice i dzieci, Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Park” 2002.
 • Hajduk Z., Metoda harcerska w wychowaniu, „Horyzonty Wychowania” 2007, nr 6(11).
 • Kaźmierczak P., Wychowanie do wolności w ruchach katolickich, „Horyzonty Wychowania” 2007, nr 6(11).
 • Klimas R., Znaczenie książki w życiu dziecka, „Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich” 2004, nr 5.
 • Kowalski J., Cele i zadania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
 • Kruszewski T., Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych, Toruń: Wydawnictwo „Akapit”, 2006.
 • Łaskawiec M., Działalność profilaktyczno-wychowawcza Świetlicy Środowiskowej w Bukownie, w: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej oraz środowiska lokalnego, red. T. Wilk, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.
 • Marek Z., Podstawy wychowania moralnego, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna „Ignatianum”, 2005.
 • Mazur S., Wojtycz J., Ziarkowski J., Praca pozalekcyjna nauczyciela. Poradnik metodyczny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996.
 • Mikucki K., ks., Homo ludens, czyli o zabawie i jej roli w życiu człowieka, w: Recreatio religiosa, odpoczynek czy odnowa, red. K. Wojtowicz, Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców „Alleluja”, 2006.
 • Mucha B., Obóz, kolonia, wycieczka, w: Encyklopedia. Rodzice i dzieci, Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Park”, 2002.
 • Nowak B.M., W poszukiwaniu autentyzmu wspólnoty internackiej, w: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, red. Cz. Kępski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
 • Palka S.B., Matko, chodźmy do Ciebie, „Nasza Droga” 15/16/2006.
 • Poleszak W., Charakterystyka środowiska Ochotniczych Hufców Pracy, w: Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, red. Z. Gaś, Lublin: Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”, 2008.
 • Pupar-Klaś K., Obozy sportowo-rekreacyjne, „Remedium” 3/2008.
 • Seiwert L.J., Jak zorganizować czas wolny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 • Smarzyński H., Wychowanie w rodzinie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 • Sokołowska A., Caritas szkołą wrażliwości, „Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich” 2007, nr 4.
 • Szpet J., ks., Rekolekcje wielkopostne w życiu szkoły, „Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich” 2004, nr 2.
 • Tarnowski M., Sport jako metoda wychowania dzieci i młodzieży, w: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucji oświatowych, red. Cz. Kępski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-945d905a-e0f1-4142-a240-d9cab94284b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.